aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Kültür Sosyolojisi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Kültür Sosyolojisi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Kültür Sosyolojisi Ara Sınav çıkmış sorular

Kültür Sosyolojisi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Kendi aklıyla kendine yol gösteren insan imgesinin edebiyattaki temsilcisi olarak gösterilen, İngiliz yazar Daniel Defoe’nun ünlü romanlarından birine adını veren kitap kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?
Rodion Raskolnikov
Albay Jacque
Robinson Crusoe
İlya İlyiç Oblomov
Anna Karenina
Rönesans fikri ve dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İnsan, hakikatin eksenine yerleştirilmiştir.
Birey, tek başına bir anlam ifade etmez.
Dinsel dogmalar sorgulanmaya başlanmıştır.
İnsan, kendi kaderini oluşturabilme gücü olan, düşünsel bir birim olarak tasavvur edilmeye başlanmıştır.
İlim ve teknik alanlarında ilerlemeler kaydedilmiştir.
Kültürün bileşenlerinden biri olarak gösterilen normlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Değer ve geleneklerin somut kurallara dönüşmesi, normların belirginleşmesiyle olur.
Yazılı olmak zorundadırlar.
Toplumsal düzeyde bir baskı oluşturamazlar.
Yaptırımı olmayan toplumsal kurallardır.
Normların işletimi, geleneksel toplumlarda bir kamu gücü aracılığıyla gerçekleşir.
Bir toplumun varlık ve evren konularındaki açıklama şemalarını oluşturan kültür bileşenine ne ad verilir?
Mitler
Simgeler
Normlar
İnançlar
Değerler
Aşağıdakilerden hangisi yayılmacılığın (difüzyonizm) görüşlerinden biri olamaz?
Bir kültürün maddi ve manevi ögeleri, farklı bir kültürde değişmeye yol açabilir.
Teknolojik gelişme her kültürde kendiliğinden gerçekleşmez.
Kültürel ögeler insanlık tarihindeki belli mekânlardan çevreye yayılır.
Kültür ile fiziksel çevre arasında ilişki vardır.
Bütün kültürler, tek hatlı bir evrim çizgisinde ilerler.
Akademik hayatının büyük bir bölümünü bilimsel ırkçılıkla savaşmaya adayan antropolog Ashley Montagu’nun 1942’de yayınlanan en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Toplum ve Irkçılık
İnsanlığın En Tehlikeli Söylencesi: Irk Safsatası
Yaban Düşünce
Kültür Örüntüleri
İnsanın Genel Kültür Tarihi
Aşağıdakilerin hangisinde, işlevselci yaklaşımın önemli temsilcisi Bronislaw Malinowski’nin geliştirmiş olduğu biyolojik gereksinimlerle onların kültürel karşılıkları yanlış eşleştirilmiştir?
Büyüme - Eğitim
Sağlık - Hijyen
Hareket - Korunma ve savunma
Üreme - Akrabalık
Metabolizma - Beslenme sistemi
Evrimci yaklaşımın ilk temsilcisi olan ve 1871 yılında yapmış olduğu kültür tanımı uzun yıllar rakipsiz kalan antropolog aşağıdakilerden hangisidir?
Franz Boas
Lewis Henry Morgan
Ashley Montagu
Edward Taylor
Ruth Fulton Benedict
Semiyolojinin dallarından biri olan ve dili bir göstergeler sistemi olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Dilbilim
Post-yapısalcılık
Yapısalcılık
Kültürel çeşitlilik
İşlevselci yaklaşım
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Kültür Sosyolojisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Pierre Bourdieu’nun ortaya attığı Habitus kavramı ile ilişkilendirilen üç çeşit sermayeden biri olan ve kişiler arası ilişkiler ile toplumsal bağlara karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Ekonomik sermaye
Sosyal sermaye
Yapılanmış yapılar
Alan
Kültürel sermaye
Aşağıdakilerden hangisi Fransız düşünür Louis Althusser’in “Devletin Baskı Aygıtları” olarak tanımladığı sistemin parçaları arasında gösterilemez?
Ordu
Polis
Mahkemeler
Siyaset
Hapishane
Kapitalist pazar sisteminde yer alan metâların, baskın ideoloji tarafından arzu nesneleri haline getirilmesi sonucu, değişim değerinin kullanım değerinin önüne geçmesine ne ad verilir?
Kültür endüstrisi
Popüler kültür
Flâneur
Tüketim kültürü
Metâ fetişizm
Küyerelleşme (glokalizasyon) kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Küresel yerelleşme anlamına gelen dochakuka kelimesi ilk kez Japon iş dünyasında kullanılmıştır.
Sosyal bilimler yazınında İngiliz toplumbilimci Robertson tarafından kullanılmıştır.
Küresel ve yerelin karışımını ifade eder.
Yerel olmadan küresel olanın var olamayacağına dikkat çeker.
Küreselleşme kavramı ile aynı anlama gelir.
Sosyo-kültürel küreselleşmeyi mekânlar üzerinden analiz eden A. Appadurai’nin, yüksek ve düşük teknolojilerin sınırlarını aşan, mekanik ve enformasyonel anlamda hızlı akışının mekânı olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Medya-mekân
Etno-mekân
Tekno-mekân
Finans-mekân
Fikri-mekân
Bir olgunun gelenek olarak tanımlanabilmesi için en az üç kuşak boyunca sürüyor olması, bir değer yargısı taşıması ve geçmişle şimdiki zaman arasında köprü kuruyor olması gerektiği düşüncesi kime aittir?
Charlotte Seymour-Smith
David Gross
Edward Taylor
Edward Said
Eric Hobsbawn
Gelenekçiliği; her tür anlama ediminin özsel ve ayrılmaz bileşeni olarak geleneğin önemini vurgulama tavrı şeklinde tanımlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Hermeneutik
Oryantalizm
Postmodernizm
Çatışmacı yaklaşım
Yapısal-işlevselcilik
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel kültür ögelerinden biri değildir?
Pop müzik
Düğünler
Türküler
Çini sanatı
Dokuma halılar
P. A. Sorokin’in kültürü tanımlamak için ortaya attığı kültür düzeylerinden biri olan ve “ideolojik kültürlerin dışlaştığı, katılaştığı ve toplumsallaştığı bütün öteki taşıyıcıların maddi, biyolojik şeylerin ve enerjilerin toplamı” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
İdeolojik kültür
Davranışsal kültür
Toplumsal simgeler
Maddi kültür
Toplumsal örgütler
Aşağıdakilerden hangisi kültürün ögelerinden biri değildir?
Felsefe
Bilim ve Teknik
Eğitim
Sanat
Din
Bilgi türleri örgütlenmiş ve güdümlü kapitalist bünyeli toplumlardaki önemlerine göre sıralandığında en sonda aşağıdaki bilgi türlerinden hangisi yer alır?
Dış dünyanın algısal bilgisi
Felsefi bilgi
Politik bilgi
Teknik bilgi
Gündelik bilgi
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Kültür Sosyolojisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: