aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Klasik Sosyoloji Tarihi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Klasik Sosyoloji Tarihi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Klasik Sosyoloji Tarihi Ara Sınav çıkmış sorular

Klasik Sosyoloji Tarihi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
1. (I) Saint Simon’a göre endüstri toplumunun iki amacı vardır, ilki: ortaklık ilişkileri kurmak ikincisi ise barışçıl ilişkiler kurmaktır. (II) Endüstri toplumunun emeği yücelten bir toplum olduğunu savunur. (III) Toplumu üretime katkıda bulunanlar ve bulunmayan olarak ikiye ayırır. (IV) Sermaye sahiplerinin elde ettikleri kârı haklı bulmaz ve onları üretime katkıda bulunmayanlar sınıfına dâhil eder (V) Toplumun gerçek güçlerinin üretime ve endüstriye dayalı olduğunu savunur. Saint Simon’un savunduğu fikirler ile ilgili yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
I
II
III
IV
V
Spencer’in “toplumu oluşturan parçalar” ile kastettiği toplumsal kurumlardır. Organizmacı anlayışı çerçevesinde toplumsal kurumları bir üst organizma olan toplumun uzmanlaşmış organları olarak görmüş ve bu kurumları destekleyici kurumlar, dağıtıcı kurumlar ve düzenleyici kurumlar olarak sınıflandırmıştır. Yukarda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi dağıtıcı kurumlardan biridir?
Din
Siyasal sistemler
Aile
Akrabalık
Ekonomi
Saint Simon’un savunduğu fikirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bonald ve Maistre gibi toplumu organik bir bütün olarak tanımlar.
Toplumu yönetecek olan grupların ekonomistler tarafından eğitilmesi ve yönlendirilmesi gerektiğini savunur.
Ona göre sağlıklı bir toplum, çeşitli parçalarının bütünle işlevsel bir uyum içinde olduğu toplumdur.
Hiyerarşik bir toplum yapısı önerir ve yönetenler ve yönetilenler ayrımı yapar.
Endüstri toplumunda toplumsal çıkarların sanayiciler tarafından belirlenmesi gerektiğini savunur.
John Stuart Mill’in savunduğu fikirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Eylemlerin ya da toplumsal düzenlemelerin, mutluluk ürettikleri ölçüde doğru ya da iyi kabul edilebilecekleri fikrini benimser.
Çalışmaları genel olarak iktisat ekonomi ve ekonometri ile ilgilidir.
Sosyolojiyi zamanından erken doğmuş bir bilim olarak kabul etmiş ve sosyolojik bir teori geliştirmemiştir.
Ekonomi ile ilgili çalışmaları bir bilim olarak modern ekonominin temellerinin atılmasını sağlamıştır.
Ona göre bütün toplumsal olgular, insanların dürtü ve güdülerini yöneten yasalara göre kurulmuştur.
Auguste Comte’un savunduğu fikirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Pozitivizmin sosyolojik versiyonunu geliştiren ve sosyoloji terimini ilk kez kullanan düşünürdür.
Bonald ve Maistre gibi devrim karşıtı düşünürlerden etkilenmiştir.
Olgular ve teorilerin karşılıklı olarak birbirlerine bağlı olduğunu savunan ilk sosyologdur.
Endüstri öncesi toplumun, özellikle de Orta Çağ’ın uygarlığın karanlık çağı olduğunu savunmuştur.
Ona göre tüm gözlemler başlangıçta bir teori tarafından yönlendirilir ve sonunda da bu teori tarafından yorumlanır.
Saint Simon’a göre yönetici elitin görevini kötüye kullanmasının önündeki engel aşağıdakilerden hangisidir?
Yeni Din
Endüstri Devrimi
Sosyal Fizik
Yeni Hakimler Sınıfı
Sanayiciler
Saint Simon’a göre yeni dinin ahlaki temelini oluşturacak olan yeni toplumsal aşamanın ortaya çıkabilmesi için önce toplumsal bir kargaşa yaşanacak ve yeni düzene geçiş kolay olmayacaktır. Bu geçiş dönemini hızlı ve kolay bir şekilde geçirmenin yolu Saint Simon’a göre aşağıdakilerden hangisidir?
Yeni Din
Sosyal Politikalar
Endüstri Devrimi
Sosyal Fizik
Sınıfsız Toplum
J.J. Rousseau’nun savunduğu fikirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İnsanın kişiliğini içinde yaşadığı toplumsal koşulların oluşturduğunu savunur.
Doğa durumundaki insanların eşit ve özgür olduklarını, mülkiyetin ortaya çıkması ile toplumda eşitsiz bir ortam oluştuğunu belirtir.
Gerçek toplum düzeninin, üyelerinin karşılıklı yükümlülüklerinin olduğu bir sözleşme düzeninde olduğunu savunur.
Ona göre bireyler toplumsal sözleşmeye uydukları sürece özgür olacaklardır.
Devletten bağımsız bir toplum düzeni anlayışı geliştirmeyi amaçlar.
Aydınlanma düşüncesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İnanç, ticaret, iletişim, özgürlük, mülkiyet gibi konularda feodal ve geleneksel sınırlılıkların kaldırılması gerektiği savunulur.
Bilim ve akıl kavramlarının bütün durumlara uygulanabileceği ve bilimsel ilkelerin her durumda geçerli olduğu ifade edilir.
Dışarıdan müdahale edilmediği sürece her şey doğal bir düzen izler ki bu insanlık için en yararlı düzendir.
Din ya da ahlaki inançları ne olursa olsun tüm insanların temel olarak aynıdır ve insan doğası evrenseldir.
Bütün bilgi ve eylemler için başlangıç noktası olarak toplum görülür.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Klasik Sosyoloji Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Auguste Comte’un savunduğu fikirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Toplumsal olguları yöneten evrensel ve değişmez yasalar vardır.
Bilimsel olanla bilimsel olmayan arasındaki ayrım sınanabilirliktir.
Bilimsel teoriler kendi içinde tutarlı ve uyumlu olduğu sürece bilimsel açıdan değerlidirler.
Bir önermenin anlamlı olabilmesi için gerçeğin en basit şeklindeki ifadesine indirgenebilir olması gerekir.
Sosyolojinin bilimsel inceleme nesnesini toplum oluşturmaktadır.
Marx’ın çalışmalarında, gerçeklikteki ve insan bilincindeki tersyüz olmayı ifade etmek için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Siyaset
İdeoloji
Ekonomi
Kültür
Hukuk
İngiliz iktisat teorisinde yer alan emek-değer teorisi tartışmaları içinden artı-değer teorisini geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Emile Durkheim
Max Weber
Karl Marx
Auguste Comte
Herbert Spencer
Marx’ın kapitalist sistemde çalışmanın işçinin doğasının bir parçası olmadığı, işçinin işte kendine değil başkasına ait olduğunu dolayısıyla yaptığı işte kendisini gerçekleştiremediği ancak kendisini inkâr ettiği şeklindeki görüşü aşağıdaki kuramlardan hangisi ile doğrudan ilişkilidir?
Din kuramı
Eko nomi kuramı
Sınıf kuramı
Yabancılaşma kuramı
İdeoloji kuramı
Karl Marx’ın toplumu analiz ederken kullandığı yöntem ve yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Tarihsel materyalist yaklaşı
Yorumsamacı yaklaşım
Metafizik yaklaşım
Pozitivist yaklaşım
Post-yapısalcı yaklaşım
Marx’ın sınıf kuramında sınıfların oluşumunun üretim sürecindeki ve üretim araçlarıyla olan nesnel ilişkileri çerçevesinde ele alınması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Kendi için sınıf
Çelişkili sınıf
Kendinde sınıf
Objektif sınıf
Taraflı sınıf
E. Durkheim bir toplumda yaşayan bireylerin ortak inanç ve duygularını, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade etmektedir?
Kolektif bilinç
Kolektif ahlak
Kolektif özgürlük
Kolektif disiplin
Kolektif kod
Aşağıdaki sosyologlardan hangisine göre, kutsal olanla olmayanın ayrımı dinin özünü oluşturur?
Emile Durkheim
Karl Marx
Max Weber
Auguste Comte
Herbert Spencer
Aşağıdakilerden hangisi Durkheim’ın intihar tiplerinden biri değildir?
Anomik intihar
Bencil intihar
Toplu intihar
Kaderci intihar
Özgeci intihar
Sosyolojinin çalışma konusunun toplumsal olgular olduğunu ve bu olguların incelenmesine yönelik yöntemleri geliştiren sosyolog kimdir?
Karl Marx
Emile Durkheim
Max Weber
Auguste Comte
Herbert Spencer
Aşağıdakilerden hangisi Durkheim’ın sosyolojik yönteminin kurallarından biridir?
Toplum sürecinin gözlemine ilişkin kurallar
İdeal tiplerin belirlenmesine ilişkin kurallar
Nesnel ve öznel olguların gözlemine ilişkin kurallar
Toplumsal olguların deneyine ilişkin kurallar
Toplum tiplerinin belirlenmesine ilişkin kurallar
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Klasik Sosyoloji Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: