aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Kentleşme ve Konut Politikaları Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Kentleşme ve Konut Politikaları dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Kentleşme ve Konut Politikaları Ara Sınav çıkmış sorular

Kentleşme ve Konut Politikaları 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş kentleşme nedenlerinden biridir?
A) Tarım tekniklerinin gelişmesi
Çalışma olanaklarının artması
Ulaşım tekniklerinin gelişmesi
Göç etme eğiliminin artması
Serbest bölge uygulaması
Aşağıdakilerden hangisi kentin tanımı için kullanılan başlıca kriterlerden biri değildir?
Yerleşme alanının idari statüsü
Nüfusun yoğunluğu
Nüfusun bileşimi
Toprak verimliliği
Sosyolojik kurallar
Gelecekte gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili çeşitli alternatiflerin belirlenmesi ve bu alternatifler arasında seçim yapılmasını gerektiren kararlar sistemine ne ad verilir?
A) Uygulama
Denetim
Yönetim
Üretim
Planlama
Belediyelerin imar faaliyetleriyle ilgili düzenlemelere yer verdiği gibi imara yeni açılacak arazilerin sahiplerinin mükellefiyetlerini de belirten Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk imar kanunu aşağıdakilerden hangisidir?
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Şehremaneti Kanunu
İntizam-ı Şehir Kanunu
Ebniye Kanunu
Islahat-ı Turuk Kanunu
Büyükşehir alanını tanımlama çabalarının başladığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
ABD
İngiltere
Almanya
Fransa
Hollanda
Esas kentin veya yönetim sınırının dış tarafına bitişik bulunan ve tamamı bir arada bütün meydana getiren yerleşme alanlarına ne ad verilir?
Monosentrik kent
Gecekondu
Slum
Akropolis
Çevrekent
I. Koruyucu hizmetler II. Ortak hizmetler III. Ticari hizmetler Yukarıdakilerden hangileri büyükşehir alanında yürütülen hizmet sınıflandırmaları arasında yer alır?
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III
Sağlık hizmetleri kapsamına giren çevre ve halk sağlığı, iş yerlerinin sağlık açısından denetimi, kentin alt yapı tesislerinin yapılmasının “district” tarafından yürütüldüğü ülke aşağıdakilerden hangisidir?
İskoçya
Galler
İngiltere
Kuzey İrlanda
İrlanda Cumhuriyeti
1869 yılında çıkarılan ve metropolitan alan yönetimine örnek sayılabilecek ilk uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Şehremaneti
Altıncı Daire-i Belediye
Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi
Daire-i Belediye Meclisi
Dersaadet Belediye Kanunu
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Kentleşme ve Konut Politikaları Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Büyükşehir belediyesi bütçesini onaylayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Kaymakam
Vali
Başbakan
Maliye bakanı
Büyükşehir belediye başkanı
Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediye başkanının görevleri arasında yer almaz?
Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek
Bağlı bulunduğu siyasi partinin denetiminde görev almak
Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak
Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak
Belediye personelini atamak
Aşağıdakilerden hangisi yeni kuruluşların çevrekentleri tercih etme nedenlerinden biri değildir?
Üretilen malların dağıtımının daha kolay olması
Üretim için gerekli olan enerjinin daha kolay sağlanması
İşverenlerin çevrekentlerde daha vasıflı eleman bulacaklarına inanması
İşçi maliyetlerinin daha düşük olması
Tek katlı ve büyük binaların yapımının daha kolay olması
Aşağıdakilerden hangisi çok merkezli gelişme teorisine göre çevrekentlerden biri değildir?
Basit el sanatlarının yapıldığı alan
Düşük gelirlilerin yaşadığı alan
Yaşlıların yaşadığı alan
Ağır sanayi alanı
Merkezi iş ve ticaret alanı
Plansız şekilde genellikle hazine arazisi üzerine izinsiz yapılan binaların toplandıkları bölgeye ne ad verilir?
Kooperatif
Gecekondu
Çevrekent
Nekropolis
Merkez köyler
Gecekondular ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Belediyeden ruhsat alınarak yapılmıştır.
Konut inşasında insan gücüne çok az ödeme yapılır.
Her an yıktırılma tehlikesi vardır.
Üzerine inşaat yapılacak arsaya çok az ya da hiç ödeme yapılmamıştır.
İnşaatlarda ucuz malzeme kullanılır.
Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörü ve köy yerleşme alanları ile kentler arasındaki ekonomik, sosyal ve demografik dengeyi devam ettirebilmek için alınabilecek önlemlerden biri değildir?
Toprak reformu
Tasfiye
Tarım reformu
Kooperatifleşme
Merkez köyler
Merkez köyleri, tarım toplumunun yapı değişiminde temel unsur olarak kabul eden beş yıllık kalkınma planı aşağıdakilerden hangisidir?
Birinci
İkinci
Üçüncü
Dördüncü
Beşinci
Toplu Konut İdaresinin gelir ve giderlerini denetleyen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Yüksek Denetleme Kurulu
Kamu Konut Fonu
Başbakanlık Teftiş Kurulu
Rekabet Kurumu
Sermaye Piyasası Kurulu
Aşağıdakilerden hangisi Arsa Ofisi Kanununun amaçlarından biri değildir?
Konut inşasına veya sanayi ve turizm tesisleri kurmaya elverişli bulunan yerlerde arazi ve arsalar satın almak
Arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek üzere, arsa tanzim satışları yapmak, kiralamak veya irtifak hakkı tanımak
Üçüncü şahıslara verilen arsalar üzerinde; satış, kira ve irtifak hakkı tesisi şartlarına uygun konut veya tesisler yapılmasını sağlamak
Türkiye şartlarına uygun malzeme, inşaat teknikleri ile araç ve gereçlerini geliştirmek
Belediye, özel idare ve vakıf teşkilatı tarafından satışa çıkarılacak arazi ve arsaların elverişli olanlarının satış ihalelerine katılmak
Başlangıçta 30m2’lik bir oda ve eklerini kapsayan, zamanla tip projenin belirlendiği diğer odaların eklenmesine açık olarak inşa edilen konut parçasına ne ad verilir?
Nüve konut
Çürük konut
Sosyal konut
Toplu konut
Halk konutu
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Kentleşme ve Konut Politikaları Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: