aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Kamu Maliyesi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Kamu Maliyesi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Kamu Maliyesi Ara Sınav çıkmış sorular

Kamu Maliyesi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Devleti insanların bir araya gelmesiyle oluşmuş büyük ölçekli bir insan ya da organizma olarak tanımlayan devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
Aristotelesçi devlet yaklaşımı
Toplum sözleşmesi devleti yaklaşımı
Hegelci devlet yaklaşımı
Marksist devlet yaklaşımı
Organik devlet yaklaşımı
Fizyokratların devlet borçlanmasına karşı çıkma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğal düzeni bozması
Az gelir getirmesi
Kamu harcamalarını azaltması
Kamu gelirlerini arttırması
Milli geliri arttırması
Devletin gelir ve harcamalarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
İktisat
Kamu maliyesi
İşletme
İstatistik
Hukuk
Aşağıdakilerden hangisi devletin temel öğelerinden biridir?
Üniversiteler
KİT’ler
Millet
Ahlak
Milli Gelir
Liberal düşüncenin tarafsız devlet anlayışı Keynesyen yaklaşımla beraber aşağıdakilerden hangisine dönüşmüştür?
Gelir getiren devlet anlayışı
Jandarma devlet anlayışı
Savunma devleti anlayışı
Sınırlı devlet anlayışı
Müdahaleci devlet anlayışı
Kamu mallarının piyasada etkin olarak üretilememelerine neden olan kavramlar aşağıdakilerden hangileridir?
Kesinlik ve zorunluluk
Yasallık ve doğallık
Karşılıksızlık ve kesinlik
Yasallık ve karşılıksızlık
Rakip olmama ve dışlanamama
Aşağıdakilerden hangisi küresel kamusal malların kapsadığı konulardan biri değildir?
Çevre
Sağlık
Hukuk
Finansal istikrar
Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi ortak mallara verilebilecek örneklerden biri değildir?
Savunma hizmetleri
Su kaynakları
Avlanma alanları
Petrol kaynakları
Vahşi yaşam koruma alanları
Aşağıdakilerden hangisi kamusal mallarda ortaya çıkan bedavacılık sorunuyla baş etmek için önerilen çözüm yollarından biridir?
Bu malların piyasa tarafından üretilmesi
Bu malların üretilmemesi
Devletin herkesi kamusal malın finansmanına zorlaması
Bu malların küresel düzeyde üretilmesi
Bu mallarda rekabetin sağlanması
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Kamu Maliyesi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi piyasaların kaynak dağılımında etkinliği sağlayamadığı durumlara örnek değildir?
Kamusal mallar
Özel mallar
Ortak mallar
Dışsallıklar
Doğal tekeller
Aşağıdaki kurumlardan hangisinin finansmanı sadece devlet bütçesinden sağlanmaktadır?
Özel bütçeli kurumlar
Sosyal güvenlik kurumları
KİT’ler
Genel bütçeli kurumlar
Yerel yönetimler
Bir ülkede kamu yatırımlarının toplam yatırımlar içerisindeki payının artması aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Kamu gelirlerinin azaldığını
Kamu harcamalarının azaldığını
Kişi başına gelir seviyesinin arttığını
Kamu kesiminin büyüklüğünün arttığını
Milli gelirin azaldığını
Ülkemizde kamu kesimi içerisinde gelir, gider ve etki yönünden en ağırlıklı paya sahip olan kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyal güvenlik kurumları
KİT’ler
Döner sermayeli işletmeler
Merkezi yönetim kurumları
Fonlar
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki sosyal güvenlik kuruluşlarından biridir?
Yerel Yönetim Birlikleri
İl Özel İdareleri
Bütçe İçi Fonlar
Döner Sermayeli İşletmeler
Türkiye İş Kurumu
Kamu maliyesinin düzenleme işlevini yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş kamu kurumları aşağıdakilerden hangisidir?
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
Genel bütçeli kurumlar
Özel bütçeli kurumlar
Sosyal güvenlik kurumları
KİT’ler
Bireylerin tercihlerini siyasi karar alma mekanizmasına aktarma yoluna ne ad verilir?
Oylama
Fiyat
Gelir
Bütçe
Kişisel fayda
Devletin vermiş olduğu hizmetleri üretmekten sorumlu büroların toplamına ne ad verilir?
Bakanlık
Bürokrasi
Baskı grupları
Çıkar grupları
Medyan seçmen
Tüm bürokratların aynı biçimde devraldıklarını varsayarak bunun sonucu kamu kesiminin iki kat büyüyeceğini ve devletin küçültülmesi gerektiğini ortaya koyan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Buchanan
Tullock
Niskanen
Downs
Weber
Baskı gruplarının üye sayısının artması sonucu başarı şanslarının azalmasının altında yatan neden aşağıdakilerden hangisidir?
Çıkarların güçlü olması
Finansman sorunları
Lobicilik faaliyetleri
Bedavacılık sorunu
Hükümeti daha kolay etkilemeleri
Oylamaya katılanların yarıdan en az bir fazlasının kararı kabul etmesini gerektiren oylama kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
Oy çokluğu
Salt çoğunluk
Oy birliği
Nitelikli çoğunluk
Medyan seçme modeli
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Kamu Maliyesi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: