aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Kamu Ekonomisi I Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Kamu Ekonomisi I dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Kamu Ekonomisi I Ara Sınav çıkmış sorular

Kamu Ekonomisi I 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Bölünebilir olan, dışlama ilkesinin uygulanabildiği ancak bir bedel karşılığında sunulması mümkün olmayan, yani bedel karşılığında sunulması arzulanmayan mallara ne ad verilir?
Ortak havuz malları
Ölçeği artan mallar
Kamusal mallar
Merit ve demerit mallar
Özel mallar
1980 sonrasında ABD’de ve İngiltere'de uygulanan; piyasa ekonomisi, özelleştirme, mali disiplin ve vergi oranlarının düşürülmesi şeklinde uygulanan ekonomi politikalarına ne ad verilir?
Yerelleşme politkaları
Regülasyon politkaları
Deregülasyon politikaları
Keynezyen politikalar
Reaganizm ve Thatcherizm politikaları
Milli gelirin üretim faktörleri arasındaki dağılımına ne ad verilir?
Fonksiyonel gelir dağılımı
İkincil gelir dağılımı
Kişisel gelir dağılımı
Yeniden dağılım
Sektörel gelir dağılımı
Ekonomideki kıt kaynakların; en fazla toplumsal faydayı sağlayacak şekilde, ihtiyaçları tatmin edecek mal ve hizmet üretimine tahsis edilmesine ne ad verilir?
Kalkınma ve büyüme
Gelir dağılımında adalet
Marshall - Lerner koşulu
Kaynak kullanımında etkinlik
Ekonomik istikrar
Günümüzde devletin mali alandaki rol ve fonksiyonlarında belirleyici olan en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
Teknoloji
Kamu regülasyonları
Globalleşme
Sosyal politikalar
Savunma hizmetleri
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal refah artışına katkıda bulunan politikalardan biri değildir?
Kamu bütçe açıklarının artırılması
İnsan ömrünün uzaması ve bebek ölümlerinin azalması
Yoksulluk ve acizlikten kaynaklanan çaresizliklerin azaltılması
İşsizlikten kaynaklanan çaresizliklerin azaltılması
Beşeri sermayenin ve okur-yazar oranının artması
Negatif dışsal ekonomilerle mücadelede tazmin ilkesini ileri süren kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Buchanan-Smith
Pigue-Posner
Plot-Vernon
Kaldor-Hicks
Scitovsky-Linder
Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir özelleştirme politikasının temel unsurlarından biri değildir?
Özelleştirme sürecinin şeffaflığı
Çalışanların rızasının alınması
Geniş kapsamlı mülkiyetin oluşturulması
Gerekli yasal düzenlemelerin yürürlüğe konması
Büyük firmaların özelleştirme ihalelerine katılımının önlenmesi
Bir şirketin; ilişkili olduğu ana şirket, bağlı şirket, iştirak ve şubeleriyle yaptığı mal ve hizmet hareketlerinde oluşan fiyata ne ad verilir?
Bağlı fiyatlama
Transfer fiyatlaması
Optimum fiyatlama
Ortak fiyatlama
Net fiyatlama
Posta, demiryolu ve su üretim-dağıtımı gibi endüstrilerde doğal tekel durumunun ortaya çıkması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Yarı kamusal mallar
Seçmen ilgisizliği
Kamusal mallar
Ortak mallar
İçsel ekonomiler
Aşağıdakilerden hangisi kamu ekonomisinin aşırı büyümesiyle ilişkili olarak vergi yükünün de aşırı artmasının ekonomik sonuçları arasında yer almaz?
Toplam yatırımların azalması
Toplam tasarrufların azalması
Rant kollama faaliyetlerinin azalması
Çalışma gayretlerinin azalması
Kayıt dışı ekonominin genişlemesi
Aşağıdakilerden hangisi devletin aşırı büyümesinin ortaya çıkardığı siyasal sorunlardan biri değildir?
Emisyon
Rüşvet
Hizmet kayırmacılığı
Rant kollama
Adam kayırmacılık
İş hacmi ne kadar olursa olsun bürokraside istihdam edilen memur sayısının sürekli olarak arttığını ve bunun da aşırı istihdam ve etkinsizlikle sonuçlandığını belirten yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Peter ilkesi
Parkinson kanunu
Wagner kanunu
Ortanca seçmen teorisi
Sıçrama hipotezi
İlk kez Harold Hotelling tarafından ileri sürülen ve daha sonra Anthony Downs ve Duncan Black tarafından geliştirilen teori aşağıdakilerden hangisidir?
Politik Rekabetin Eksikliği Teorisi
Ortanca Seçmen Teorisi
Bürokratik Etkinsizlikler Teorisi
Siyasal Etik Teorisi
Parti İçi Demokrasinin Eksikliği Teorisi
Bürokratların kendi önemlerini artırmak için vergiyle finanse edilen kendi bütçelerini aşırı şekilde genişletebileceklerini ileri süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Parkinson
Weber
Niskanen
Peter
Lindah
Aşağıdakilerden hangisi politikacıların politik gelir şeklindeki çıkarlarını maksimize etme eğilimlerinin kamu harcamalarını artırdığını ileri sürer?
Açık Ekonomi Hipotezi
Dows Hipotezi
Buchanan Yaklaşımı
Oates Hipotezi
Düşük Verimlilik Hipotezi
Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminin büyümesinin sosyal nedenlerinden biri değildir?
Konut sorunu
Mali aldanma
Geri kalmış bölgeler sorunu
Terör
Nüfus artışı
Kamu kuruluşlarında liyakatsiz ve yeteneksiz yöneticilerin sayısının artması ve bu kimselerin kendi başarısızlıklarını ortadan kaldırmak için daha fazla bina, araç, gereç, personel talebinde bulunmaları aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Wagner Kanunu
Ortanca Seçmen Teorisi
Sıçrama Hipotezi
Peter ilkesi
Parkinson Kanunu
Aşağıdakilerden hangisi siyasal arz cephesinden kaynaklanan sorunlar içerisinde yer almaz?
Seçmen ilgisizliği
Hizmet kayırmacılığı
Politikacıların özel çıkar güdüsü
Politik rekabetin eksikliği
Parti içi demokrasinin eksikliği
Devletin büyümesinin nedeninin ekonomideki yapısal değişiklikler ve uzmanlaşma olduğunu ileri süren hipotez aşağıdakilerden hangisidir?
Düşük Verimlilik Hipotezi
Dengesiz Büyüme Hipotezi
Açık Ekonomi Hipotezi
Peltzman Hipotezi
Demsetz Hipotezi
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: