aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Kalem Mevzuatı Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Kalem Mevzuatı dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Kalem Mevzuatı Ara Sınav çıkmış sorular

Kalem Mevzuatı 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi özel (ihtisas) hukuk mahkemelerinden biri değildir?
Çocuk Mahkemeleri
Kadastro Mahkemeleri
Trafik Mahkemeleri
İnfaz Hâkimliği
Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri
Aşağıdakilerden hangisi Adli Yargı hizmetini yerine getiren mahkemelerden biri değildir?
Anayasa Mahkemesi
Hukuk Mahkemeleri
Yargıtay
Bölge Adliye Mahkemeleri
Ceza Mahkemeleri
Resmi kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yerde ne ad verilir ?
Komisyon
Kurul
Kalem
Senato
Daire
Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kalem personelinin sundukları hizmetlerden biri değildir?
Atama Hizmetleri
Adli Hizmetler
İdari Hizmetler
Mali Hizmetler
Bilgi İşlem Kalemi
Aşağıdaki adli yargı adalet memurlarından hangisinin özlük işleri Adalet Bakanlığınca yürütülür?
Yazı işleri müdürü
İdari işler müdürü
Bilgi işlem müdürü
Ceza infaz kurumu müdürleri
Mübaşirler
Elektronik imza sahibinin sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Güvenli elektronik imza,elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurur.
Kurum çalışanının kullanıcı adı ile yapılan işlerdeki tüm sorumluluk, kullanıcı adı kullanılan kurum çalışanına aittir.
Güvenli elektronik imza sahibi olanların çok dikkatli olması gerekir.
elektronik sertifika sahibi imza oluşturma yetkisini kimseye kullandırmamalıdır.
Kullanıcı kendi kullanıcı adı ve şifresine başkaları ile paylaşmalıdır .
Elektronik ortamda yapılan işlerin ertesi güne sarkmaması için işlem en geç saat kaça kadar yapılmalıdır?
00:00
23:00
22:00
19:00
18:00
Gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim vb. dokümana ne ad verilir?
Belge
Bilgi
Senet
Evrak
Vesika
Belgelerin sağ üst köşesindeki kırmızı kurdela neyi ifade eder?
Belgenin noterce tasdik edildiğini
Belgenin hukuka uygun olduğunu
Belgenin elle imzalandığını
Belgenin elektronik imza ile imzalandığını
Belgenin gerçeğe uygun olduğunu
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Kalem Mevzuatı Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
I. İstenen bilgiye kısa zamanda ulaşılması II. Dosya incelemesinde emek kaybının engellenmesi III. Güvenli arşivleme yapılabilmesi IV. Evrak kaybının engellenmesi Yukarıdakilerden hangileri fiziki ortamda belge ve evrakların dosyalanmasının yararlarındandır?
I ve II
II ve III
I ,II ve IV
II,III ve IV
I,II,III ve IV
Aşağıdakilerden hangisi HMK’ya göre mutlaka tutanağa yazılması gereken konulardan biri değildir?
Mahkemenin adı
Duruşmayı dinleyenlerin ad ve soyadları
Ara kararları
Duruşma dışında yapılan işlemlerin özeti
Karar ve hükmün açıklanma biçimi
Aşağıdakilerden hangisi tutanakta mutlaka yer alması gereken unsurlardan biri değildir?
Mahkemenin adı
Duruşmanın açıldığı yer, gün ve saat
Yargılamanın aleni yahut gizli yapılıp yapılmadığı
Taraflar ve varsa vekillerinin adları ile soyadları
Hâkimin mezun olduğu Hukuk Fakültesinin adı ve varsa diğer dereceleri hakkında bilgiler
Adli yazışmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Adli yazışmalar mümkün olduğu oranda kısa olmalıdır.
Yazışmaların tümü noter tarafından tasdik edilmelidir.
Adli yazışmalarda anlaşılabilir ifadeler kullanılmalıdır.
Kullanılan ifadeler ve kelimeler doğru yazılmalıdır.
İmla kurallarına uyulmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcıları tarafından tutulan tutanaklardan biri değildir?
Arama tutanağı
İmtiyaz tutanağı
Ölü muayene tutanağı
Keşif tutanağı
İmha tutanağı
Aşağıdakilerden hangisi soruşturma aşamasında tutulan tutanaklardan biri değildir ?
İfade tutanakları
Sorgu tutanakları
Elkoyma tutanağı
Otopsi tutanağı
Tutuklama müzekkeresi
Ayrı bir ihtisas mahkemesinin kurulmadığı yerlerde genel yetkili mahkeme olarak ihtisas mahkemesinin görev alanına giren davalara bakmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Sulh Hukuk Mahkemesi
İcra Hukuk Mahkemesi
İcra Ceza Mahkemesi
Asliye Hukuk Mahkemesi
Ticaret Mahkemesi
UYAP bilişim sistemi üzerinden açılan davalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bu sistem üzerinden dava açılabilmesi için elektronik imza sahibi olunmalıdır.
Taraf vekilleri (avukatlar) “UYAP Kurum Bilgi Sistemi” üzerinden dava açabilirler.
Taraf vekilleri, yargılama harçlarını ve gider avansını internet üzerinden mahkeme veznesinin bağlı olduğu banka hesabına aktarmak zorundadır.
Gerçek ve tüzel kişiler yargılama harçlarını ve gider avansını kredi kartı ile ödeyebilirler.
Dava, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte açılmış sayılır.
Hukuk mahkemelerinin yargı çevresine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İlçelerin idari sınırları yargı çevresini belirler.
Yargılama faaliyetinde bulunmak için kuruldukları coğrafi bir alandır.
Bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesine Adalet Bakanlığı karar verir.
Büyükşehir belediyesi bulunan illerde yargı çevresini Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu belirler.
Uyuşmazlığın neredeki ilk derece mahkemesinde görüleceği yargı çevresine ilişkin bir husustur.
Bir davanın dayanılan hukuki sebeplerinin yer aldığı belge aşağıdakilerden hangisidir?
Harçlandırma formu
Sayman mutemedi alındısı
Dava dilekçesi
Tevzi formu
Tensip tutanağı
Hukuk mahkemelerinde tutulan karar kayıtları ne zamandan itibaren sıra numarası almaya başlar?
İçerisinde bulunulan yılın Ocak ayının sonuncu gününden itibaren
İçerisinde bulunulan yılın Aralık ayının birinci gününden itibaren
İçerisinde bulunulan yılın Aralık ayının sonuncu gününden itibaren
İçerisinde bulunulan yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren
Kararın verildiği ayın sonuncu gününden itibaren
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Kalem Mevzuatı Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: