aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik Ara Sınav çıkmış sorular

İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Bireyler yargılarıyla aşağıdakilerden hangisini değerlendirirler?
Devlet, yerel yönetim ve siyasetçileri
Eğitim kurumları ve eğitmenleri
Değer yargıları, kültür ve ananeleri
Yasalar, alışkanlıklar ve bilgiyi
Kişi, olgu ve olayları
İşletmelerin sosyal sorumlulukla ilgili yaklaşımları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Taylor - Weber
Modern - Postmodern
Klasik - Global
Yerel - Küresel
Klasik - Modern
Aşağıdakilerden hangisi insanı ahlak dışı davranmaya iten nedenlerden biri değildir?
Kişinin karakteri
Kişinin beklentileri
Bilgiye dayalı nedenler
Kişinin üstlendiği rol
Yargıya dayalı nedenler
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluğunun aleyhindeki görüşlerden biri değildir?
Sosyal sorunlardan işletmeler sorumludur.
Kârın maksimizasyonu asıldır.
İşletmeler sosyal yeteneklere sahip değildir.
İşletmenin esas amacını aksatır.
Sosyal sorumluluk işletme için maliyet etkenidir.
Friedman’a göre, işletme yöneticilerinin sosyal sorumluluğu nedir?
Pay sahiplerinin çıkarları göre hareket etmek
Üretimi arttırmak
Çalışanların çıkarlarını korumak
Verimlilik arttırmak
Toplumun çıkarlarına göre hareket etmek
İyi iradeyi, ödevi yerine getirmeye bağlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Antik Yunan Ahlakı
Adalet ahlakı
Kant yaklaşımı
Erdem ahlakı
Sonuçsalcılık
Meslek ahlakı ilkelerinin oluşturulduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
1900-1920
1920-1950
1950-1970
1970-1990
1990-2010
Aşağıdakilerden hangisi bir işin meslek sayılabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?
Belli bir akademik eğitim süresi gereklidir.
Birinci amaç kendine ihtiyaç duyanlara hizmet etmektir.
Meslekler toplumda çok özel bir ilişki içindedir.
Bir meslek örgütü şart değildir.
Topluma hizmet etmek meslek olmanın esasını teşkil eder.
Kant sonrası modern ahlakta aşağıdaki kelimelerden hangisi önem kazanmıştır?
Sorumluluk, ödev
Karakter
Değerler
Doğru-yanlış
Farklı inançlar
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm ve Teozofi gibi akımlarda insanın aşağı benliğinin içinde yer almaz?
Fiziki beden
Enerjetik beden
Saf akıl
Arzuların aklı
Can
Ahlak filozoflarının cevabını aradıkları soru aşağıdakilerden hangisidir?
Nerede nasıl davranılmalıdır?
Bu davranış yasa olabilir mi?
Bu ahlaki çözüm genel sonuç olabilir mi?
Tüm değerler birey ve durumlara göre değişken mi kabul edilmeli?
Bu teori akla uygun mudur?
“Nasıl iyi bir insan olunacağını göstermeye çalışan” etik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Normatif teori
Teleolojik yaklaşım
Erdem ahlakı
Meta-etik yaklaşım
Deontolojik yaklaşım
Hazcılık yaklaşımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İçinde iyi olan her şey aynı zamanda bir haz taşır.
Acı bile iyi bir yol olabilir.
Haz alma ile mutluluk arasında doğru orantı vardır.
Hayatın en önemli değeri haz almaktır.
Hazlar ancak dışarıya vurulduğunda iyi, doğru ve güzeldir.
Aşağıdakilerden hangisi Kant’a göre bir davranışın ahlaki olması için gereken genel prensiplerden biri değildir?
Başka varlıklara saygı duymak
Toplam mutluluğu amaç edinmek
Kendi yeteneklerini başkalarının yararına geliştirmek
Kendine verilmiş olan melekeleri geliştirmeyi arzulamak
Kendi amacı için başkalarını araç olarak kullanmamak
Haklar teorisinde yer alan ve özellikle iş dünyasında firmalarda, kimyasal maddelerin kullanımına sınırlamalar getirilmesini sağlayan temel hak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğruluk
Yaşama ve güvenlik
Gizlilik
Vicdan özgürlüğü
Özel mülkiyet
İşletmelerin topluma karşı etik sorumluluklarının olduğunun ispatı aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmeler politik ve ekonomik grupların yönetiminde olan işbirlikleridir.
İşletmelerin doğası ve bakış açısı bu konunun yapısı gereği çok farklı görüşleri barındırması nedeniyle doğrudur.
İşletmelerin bir ekonomik varlık olması sebebiyle ilkeler ve kurallar onun en önemli konusu olmaktadır.
İşletmelerin toplumda var olan sosyal bir varlık olması insan ve onun taşıdığı değerler açısından önemlidir.
İşletmeler tıpkı insanlar gibidir, bu nedenle etik olma ve etik davranma sorumlulukları vardır.
İşletme ile müşterileri arasındaki ilişkilerde ekonomik hedefler konusunun varlığını ortaya atan ve savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
İşbirliği ve fikir birliği
Sözleşmeye dayanan etik
Meta-etik yaklaşım
İşletme iç karar yapısı
Güven ve bağlılık temeli
Friedman’a göre, işletmelerin topluma yardımlarda bulunma zorunluluğunun olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmelerin sadece bir sosyal sorumluluk konusu vardır, o da kâr elde etmektir.
İşletmeler bir birey gibi hayır amaçları olan varlıklar değildir.
İşletmeler bazı bireyler gibi çıkarlarını ve amaçlarını ikinci plana itemezler.
İşletme yöneticilerinin sosyal sorumluluk faaliyetlerinde hissedarlarının paralarını harcama hakları yoktur.
İşletmelerin topluma yardım etme sorumlulukları vardır, aksi halde cezai uygulamalar mutlaka yapılmalıdır.
İşletmelerin geniş bir kesim için en iyiyi sağladığını varsayan faydacılık görüşünün temeli aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmeler kâr amaçlı kurumlardır, işletme sahipleri ve hissedarları için kâr hedefleri belirler.
İşletmelerin bir kişiliği vardır.
İşletmelerin doğası ve sorumlulukları bu günde tartışma konusudur.
Bu gün işletmelerle ilgili dile getirilen mesuliyet ve sorumlulukların büyük bir kısmı yanlıştır.
İşletmelerin etik sorumluluklarının temelinin neye dayandığının açıklığa kavuşturulması gereklidir.
Etkilenenler bakış açısı, işletmelere ve yöneticilere aşağıdakilerden hangisini sağlar?
İşletme yöneticilerin çalışanları değerlendirmesinde ceza ve ödül sisteminde denetimi sağlar.
İşletme faaliyetlerinin tüm yönetsel yönlerini belirleyerek kılavuz görevi görür.
İşletmelerin ekonomik amaçlarını gerçekleştirebilmesini hem de etik prensiplere göre hareket etmesini sağlar.
Araştırmacılara ve işletme çalışanlarına pratik ve uygulanabilir bütçe rakamları verir.
İşletmeler ve liderleri için açık planlar ve prosedürler hazırlar.
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: