aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

İşletme İlkeleri Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi İşletme İlkeleri dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF İşletme İlkeleri Ara Sınav çıkmış sorular

İşletme İlkeleri 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Ekonomik faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak üzere satın almada bulunan işletme ya da örgütlere ne ad verilir?
Potansiyel tüketici
Toptancı
Endüstriyel tüketici
Perakendeci
Son tüketici
Bir toplumun üretim, değişim, tüketim ve bölüşüm gibi ekonomik sorunlarını bir düzen içerisinde çözmek için oluşturulan sosyal örgütlenme biçimini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
İşletmecilik sistemi
Toplumsal sistem
Kültürel sistem
Ekonomik sistem
Refah sistemi
Aşağıdaki unsurlardan hangisi girişimciliğin tanımında yer almaz?
Üretim faktörlerini bir araya getirme
Ürün ve hizmet üretme ya da pazarlama
İstihdam yaratma
Kâr amacı gütme
Riskleri üstlenme
Aşağıdakilerden hangisi talebi etkileyen unsurlardan biri değildir?
Ürünün fiyatı
Üretim kaynaklarının fiyatı
Gelir
Tercihler
Tüketicilerin beklentileri
Aşağıdakilerden hangisi kapitalist sistemin özelliklerinden biri değildir?
Devlet müdahalesi sınırlıdır.
Özel mülkiyet geçerlidir.
Piyasada rekabet kuralları geçerlidir.
Girişim ve seçim özgürlüğü vardır.
Toplumsal çıkarlar ön plandadır.
Bu soru iptal edilmiştir.
İşletmenin fonksiyonlarından olan üretim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İşletmelerde üretim, bir dönüşüm sürecidir.
Üretim sonucu ürün veya hizmetler tüketiciye fayda sağlar.
Üretim sonucu ürün veya hizmetler işletmeye kâr sağlar.
Hizmet işletmelerinde üretim sonucu ortaya çıkan ürün somut bir nitelik taşır.
İşletmelerde üretim sonucunda bir değer yaratma fonksiyonu gerçekleştirilir.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevre unsurlarından biridir?
Tüketiciler
Rakipler
Tedarikçi işletmeler
Devlet
İşletme sahipleri
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçları belirlenirken dikkat edilmesi gereken konulardan biri değildir?
İşletmelerin amaçları belirgin olmalıdır.
İşletmelerin amaçları ölçülebilir olmalıdır.
İşletmelerin amaçları ulaşılabilir olmalıdır.
İşletmelerin amaçları zaman sınırlı olmamalıdır.
İşletmelerin amaçları gerçekçi olmalıdır.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İşletme İlkeleri Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkili bir biçimde yürütülmesi için göz önünde bulundurulması gereken ilkelerden biri değildir?
Sorumluluk ilkesi
Süreklilik ilkesi
Planlılık ilkesi
Doğruluk ilkesi
Karşılıklı yarar ilkesi
Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu işletmelerin özelliklerinden biri değildir?
Sermaye paylarının ve faaliyetlerinin iki veya daha fazla ülkeye dağılmış olması
Ev sahibi ülkenin yasalarının elverdiği ölçüde ülke dışında mülkiyet edinmesi
Tepe yönetimlerinin çoğu zaman farklı milliyetlere sahip kişilerden oluşması
Üretimin çok sayıda yabancı ülkede birden yapılması
Sahiplik ve kontrolün birkaç ülke arasında dağılmış durumda olması
Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmelerin özelliklerinden biri değildir?
Gelir sağlama amacıyla kurulması
Varlığını sürekli bir biçimde sürdürme niyetinde olması
İktisadi faaliyeti nakdi sermayeden çok bedeni çalışmaya dayanması
Diğer işletmelerden bağımsız şekilde işletilmesi
Esnaf işletmelerinden daha büyük ölçekli olması
Aşağıdakilerden hangisi limited şirketlerin özelliklerinden biri değildir?
Esnekliği azdır.
Kredi sağlama olanakları sınırlıdır.
Büyüme yeteneği azdır.
Organizasyon yapısı yalındır.
Sınırlı ve geçici işlerde kullanılan hukuksal biçimdir.
Aşağıdaki işletme türlerinden hangisi ticaret şirketleri grubunda yer almaz?
Kolektif şirket
Adi şirket
Limited şirket
Adi komandit şirket
Anonim şirket
Aşağıdakilerden hangisi ‘şahıs şirketleri’ türlerinden biridir?
Kolektif şirket
Anonim şirket
Limited şirket
Adi şirket
Sermayesi parayla bölünmüş komandit şirket
Kamuoyunun çıkarlarına hizmet eden bir yediemin ya da vekil anlayışının geçerli olduğu prensip aşağıdakilerden hangisidir?
Yardımseverlik prensibi
Hayır yapma prensibi
Vekillik prensibi
Öncelik prensibi
Hümanist prensibi
Aşağıdakilerden hangisi etik sorunların özelliklerinden biridir?
Etik kararların sonuçları sınırlı bir çevreyi etkiler.
Etik kararlar, tek alternatife sahiptir.
Etik kararlar, kesin sonuçlara sahiptir.
Etik kararların net sonuçları vardır.
Etik kararlar, kişisel görüşleri içerir.
Sonuçlar ve kararlardaki fikir birliği ile ekonomik çıkarlara karşı sosyal ve refah talepleri arasındaki denge için yapılan tercihlerle ilgili inanç ve ilkelerin bütününe ne ad verilir?
Sosyal sorumluluk
Ekonomik sorumluluk
Kişisel etik
İşletme etiği
Toplumsal etik
Yardımseverlik prensibinin sonucunda işletmelerde meydana gelen yenilik aşağıdakilerden hangisidir?
İşsizlik sigortasının ilk uygulamaları başlamıştır.
Sosyal güvenlik sistemi kurulmuştur.
İş kanunları yapılmaya başlanmıştır.
Patronların sadece kârlılıklarını düşündükleri imajı değişmiştir.
İş yeri güvenliği konusu gündeme gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluğun sınırlarından biri değildir?
Yasalara uygunluk
Amaç ve planlar
Maliyet
Etkinlik
Faaliyet alanı ve karmaşıklık
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İşletme İlkeleri Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: