aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

İslam Tarihi ve Medeniyeti I Ara Sınav Çıkmış Sorular (2013 - 2014)

Açıköğretim Fakültesi İslam Tarihi ve Medeniyeti I dersi 2013 - 2014 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF İslam Tarihi ve Medeniyeti I Ara Sınav çıkmış sorular

İslam Tarihi ve Medeniyeti I 2013 - 2014 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Arab-ı Müsta'ribe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aslen Arap olmayıp sonradan Araplaşan kabilelerden meydana gelmektedirler.
Yerleşik bir hayat tarzını benimsemişlerdir.
Kuzey Arapları olarak da bilinirler.
Adnânîler olarak isimlendirilmişlerdir.
Soyları Hz. İsmail'e dayanmaktadır.
Arabistan üzerinde bulunan bütün vahaların en önemli ağacı aşağıdakilerden hangisidir?
Hurma
Ladin
Çam
Köknar
Ceviz
Arabistan'daki panayırlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Arabistan'ın en geniş ticari faaliyetleri bu panayırlarda meydana gelmiştir.
Panayırlarda ikili ilişkiler geliştirilmiş, ihtilaflar çözülmüş ve antlaşmalar imzalanmıştır.
Bir kısmı uluslararası mahiyette olup yabancı tüccarlar panayırlara katılmıştır.
Arabistan yarımadasının en ünlü panayırı Zülmecâz panayırıdır.
Dönemin en ünlü şairlerinin katıldığı panayırlar, edebi birer kongre görevi görmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi Arab-ı baide kabilelerinden biri değildir?
Semûd
Medyen
Âd
Casim
Kahtaniler
Hz. Muhammed'in sütannesi aşağıdakilerden hangisidir?
Âmine
Selmâ bint Zeyd
Şeyma bint Hâris
Fâtıma bint Esed
Halîme bint Ebû Züeyb
Aşağıdakilerden hangisi Müslüman olmadığı halde Hz. Muhammed'i himaye etmeye devam etmiştir?
Ebû Leheb
Abbas
Hamza
Ebû Tâlib
Hâris
Hz. Muhammed Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşında idi?
25
28
30
35
40
Kur'an-ı Kerim'deki Tebbet sûresi aşağıdakilerin hangisinden bahsetmiştir?
Ebû Cehil ve arkadaşlarının İslâm düşmanlığından
Hz. Ebû Bekir ve İslâm'a hizmetlerinden
Velîd b. Mugire'nin kötülüklerinden
Ebû Leheb'in İslâm düşmanlığı ve hak ettiği cezasından
Velid b. Mugire ve Müslümanların fedakârlıklarından
İfk hadisesi (Hz. Âişe'ye iftira) hangi savaştan sonra olmuştur?
Benî Mustalik (Müreysî) Gazvesi
Benî Nadîr Gazvesi
Huneyn Gazvesi
Tebük Seferi
Hendek Gazvesi
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İslam Tarihi ve Medeniyeti I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Hz. Muhammed'in Âmir b. Sa'sa'a kabilesine İslâm'ı öğretmek için gönderdiği 70 (veya 40) sahabînin öldürülmesiyle sonuçlanan ve Hz. Muhammed'i çok üzen olay aşağıdakilerden hangisidir?
Huneyn Gazvesi
Recî' Vak'ası
Müreysî Gazvesi
Bi'rimaûne faciası
Mûte Savaşı
Vedâ Hutbesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Hz. Muhammed kendisinin Arap olduğunu hatırlatarak Arapların diğer milletlerden daha üstün olduğunu ifade etmiştir.
Hz. Muhammed ırk, renk ve kavmiyete dayalı üstünlük iddialarını reddedip Allah katında gerçek üstünlüğün takva ile mümkün olacağını ilân etmiştir.
Emanete ve kul haklarına riayet, kadın haklarının korunması, can ve mal güvenliğinin sağlanması, suçun şahsiliği, zulmetmekten ve zulme boyun eğmekten uzak durulması gibi evrensel prensiplere vurgu yapılmıştır.
Faiz ve kan davaları gibi Câhiliye dönemi adet ve uygulamalar kaldırılmıştır.
İslâm kardeşliğine, birlik ve beraberliğe vurgu yapılmış, Müslümanların gücünü zayıflatan ihtilaf, çekişme ve düşmanlıklara karşı uyarıda bulunulmuştur.
Resul-i Ekrem'in emri ile ilk sabah ezanını aşağıdakilerden hangisi okumuştur?
Hz. Ömer
Hz. Osman
Abdullah b. Zeyd b. Sa'lebe
Ömer b. Abdülaziz
Bilâl
Mûte Savaşı'nın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Bizans'ın Medine'ye baskın için hazırlık yapmış olması
Bizans'a karşı Sâsânîler'e destek verilmesi
Hz. Muhammed'in elçisinin öldürülmesi
Düşman kuvvetlerinden ganimet elde edilmesi
Bölge halkının cizyelerini göndermemesi
Mescid-i Nebevîye’ye ilk kitabe aşağıdakilerden hangisi zamanında konulmuştur?
Ömer b Abdülaziz
Hz. Ebû Bekir
Velid b. Abdülmelik
Hz. Osman
Mehdî-Billah
Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevî'nin bölümlerinden biri değildir?
Hücre-i Saadet
Hacerü'l-esved
Babürrahme
Kubbetü'l-hadra
Ravza-i Mutahhara
Mısır fatihi aşağıdakilerden hangisidir?
Ebû Ubeyde b. Cerrah
Halid b. Velid
Ebû Musa el-Eşarî
İkrime b. Ebû Cehil
Amr b. Âs
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice’nin çocuklarından biri değildir?
Rukıyye
İbrahim
Kasım
Zeyneb
Fâtıma
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in ölümünden sonra bazı kimselerin peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmasının temel nedenlerinden biri değildir?
Dini inanışların yüzeysel kalması
Eski putperest alışkanlıklardan tamamen vazgeçilememiş olması
Hz. Ebû Bekir'in kabilelere baskı yapması
İslâmiyet'in sadece siyasi bağlılık olarak algılanması
Bazı kabilelerin İslâmiyet'i henüz tam olarak benimseyememiş olması
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer'in icraatlarından biri değildir?
Yeni şehirlerin kurulması
Fethedilen yerlerin savaşanlar arasında dağıtılması
Orduları sevki ve savaşları idare etmesi
İslâmiyet'in tebliğ ve öğretilmesine önem verilmesi
Fetihleri organize etmesi
Hz. Ebû Bekir'in Türk ve İran edebiyatlarında "Yar-ı gar" şeklinde nitelendirilmesinin nedeni aşağıdaki olaylardan hangisidir?
İlk halife olması
Hz. Muhammed'in ölümünden sonra siyasi otoriteyi ele geçirmesi
Hicret esnasında Hz. Muhammed'e eşlik etmesi
İlk Müslümanlardan biri olması
Kur'an-ı Kerim'in onun döneminde kitap haline getirilmesi
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İslam Tarihi ve Medeniyeti I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: