aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

İslam Ahlak Esasları Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi İslam Ahlak Esasları dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF İslam Ahlak Esasları Ara Sınav çıkmış sorular

İslam Ahlak Esasları 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Ahlaki değerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Allah'ın fiilleri ahlaki değerlendirmenin konusu değildir.
Meleklerin fiilleri ahlaken değerlendirilebilir.
Ahlaki değer ifadeleri insan fiillerini ilgilendirmez.
İnsanın ibadetleri ahlaki değerlendirmenin dışındadır.
Allah'ın fiilleri ahlaki değerlendirmenin konusudur.
Bir davranış düzenini veya herhangi bir davranışı iyi ya da kötü kılan, o düzenin ya da fiilin öncelikle insani varoluş üzerindeki tesiridir. Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
İyi bir fiil insanın içinde bilkuvve mevcut olan güzellikleri de ortaya çıkarır.
Kötü bir davranışla diğer insanların varoluşları da te'yid edilir.
İyi bir davranış, o fiili gerçekleştireni ve o fiili ilgilendiren diğer insanları, önce ne ise o olarak muhafaza eder.
İyi bir davranış, mevcudu, içinde taşıdığı kabiliyetleri cihetinde geliştirir.
Kötü bir davranış düzeni insanın varoluş imkânlarını sınırlar.
Ahlaki terim ve kavramlar ile ahlaki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını, bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Din felsefesi
Tasavvuf
Edebiyat
Ahlâk felsefesi
Hukuk felsefesi
Peygamberlerin insanlığa öğrettikleri hayat düzenine genel olarak ne ad verilir?
Kanun
Din
Töre
Ahlak
Gelenek
Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını iddia eden, insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer veya değersiz olduğunu savunan tavra ne ad verilir?
Mükemmeliyetçilik
İdealizm
Ahlaki görecelik
Sezgicilik
Duyguculuk
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının kaynakları ile ilgili temel bir sorudur?
İslam ahlakında yalan söylemek haram mıdır?
Namaz kılmak iman meselesi midir?
İslam ahlakının varlık sebebi nedir?
Ahlakın konusu insan davranışları mıdır?
Mutluluk nihai hedef midir?
Kur'an-ı Kerim'in ahlaki konulardaki üslubuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ahlaki ilke ve kuralları ihtiva eder.
Kıssa ve misallerle fert ve toplumlara ahlaki mesaj verir.
Hz. Peygamber'in ahlaki olarak insanlar için en güzel örnek olduğunu söyler.
Ahlaki değil, sadece dini ifadeleri kullanır.
Toplumdan topluma değişen bir ahlak tavsiye etmez.
Hz. Peygamber, kendi hayatında gerçekleştirdiği fiiller ve dile getirdiği ahlaki ilke ve kurallarla, etrafındaki insanlara, aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?
Sınıfsal farklılıkları
Yeni bir varoluş imkânını
Eski düzenin devamını
Maddi refahı
Rahat bir hayatı
Müslüman filozofların ahlak anlayışında kendi başına (bizatihi) iyi olan tek şey nedir?
Hikmet
Şecaat
Haz
Adalet
Saadet
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İslam Ahlak Esasları Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Mu'tezile, Eş'arilik ve Maturidiliğin ahlak anlayışları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Üçü de ahlaki ilke ve kuralları aynı şekilde temellendirir.
Üç ekolde de ahlakın konusu insan fiilleridir.
Aralarındaki fark iyi ve kötü olduğu bilinen ilke ve kuralların nasıl temellendirileceği noktasında ortaya çıkmaktadır.
Üç ekolde insanın fiillerinden sorumlu olduğunu kabul eder.
Temel ahlaki ilkeler ve kuralların neler olduğu hususunda aralarında bir fark yoktur.
Aşağıdaki sorulardan hangisi ahlak teorileri geliştiren düşünürler tarafından dikkate alınmaz?
İyi ve kötü fiiller nelerdir?
Bir fiili iyi veya kötü yapan özellikler nelerdir?
İnsanın iyiyi gerçekleştirmesi için Tanrı ne yapmalıdır?
İyiyi gerçekleştirmek için ne yapılmalıdır?
İnsan nedir?
Aşağıdakilerden hangileri ahlaktaki iyi ve kötü kavramlarının ifadelerinden biri değildir?
Birr ve seyyie
Helal ve haram
Hayır ve şer
Hüsün ve kubuh
Sorumlu ve sorumsuz
Aşağıdakilerden hangisi "İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir" ifadesiyle ilgilidir?
İnsan konuşan bir canlıdır.
İnsan hayat sahibidir.
İnsan olumludur.
İnsan muhtaç bir varlıktır.
İnsan eşref-i mahlukattır.
"İslam ahlakı, bütün ahlak teorilerinin ağırlıklı olarak vurguladığı hemen bütün unsurları içinde taşır: ne haz kendi başına kötüdür, ne dünyevi fayda, ne vicdan ve akıl kendi başına değersizdir, ne de bir şeyi sırf hayr olduğu için yapmak reddedilmiştir. Aksine bunların hepsi belirli bir ölçü içerisinde muhafaza edilerek, insani varoluşun devamı sağlanmıştır. Hatta insanın kendi kendisini düşünmesi bile, başkalarını koruma üzerinden, İslam ahlakının bir unsuru haline gelmiştir." Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
İnsanlara haz veren şey kötüdür
Bir şeyi sırf iyi olduğu için yapmak reddedilir.
İnsan kendisini düşünür, başkaları onu ilgilendirmez.
İnsan diğer insanları da düşünerek kendi menfaatini koruyabilir.
Vicdan ve akıl kendi başına değersizdir.
Öfke/gazap gücünün itidal üzerine olması sonucunda aşağıdaki erdemlerden hangisi gerçekleşmiş olur?
İffet
Tevazuu
Ölçülülük
Cesaret
Hikmet
Ahlaken erdemli olmayan bir yargıcın adil olamayacağını söyleyen İslam düşünürü kimdir?
İbn Ömer
İbn Rüşd
İbn Haldun
İbn Kesir
İbn Meymun
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında temel erdemlerden biri değildir?
Tevazu
Adalet
Hikmet
İffet
Cesaret
Şaşkınlık reziletinin bağlı olduğu nefsani güç aşağıdakilerden hangisidir?
Nazari
Şehvet
Temyiz
Gazap
Adalet
Hikmet erdeminin aşırılığında hangi rezilet ortaya çıkar?
İki yüzlülük
Saldırganlık
Ahmaklık
Korkaklık
Kurnazlık
Bireysel ahlak bakımından çirkin ahlak/ rezilet özelliğini sergileyen yönetici ve bireylerden müteşekkil toplumlara ne denir?
Erdemsiz Toplum
İlkel Toplum
Sufli Toplum
Barbar Toplum
Cebbar Toplum
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İslam Ahlak Esasları Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: