aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

İş Sağlığı ve Güvenliği Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF İş Sağlığı ve Güvenliği Ara Sınav çıkmış sorular

İş Sağlığı ve Güvenliği 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Mecelle’de yer alan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Madenlerde doktor ve eczacı bulundurulması
Günlük çalışma süresinin 10 saat olarak belirlenmesi
İşçi ücretlerinin öncelikli olarak ödenmesi
İşçilere çalışma süresinin dışında dinlenme süresi verilmesi
İşçi ücretlerinin ayni olarak ödenmesinin yasaklanması
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, iş kazasına uğrayan işçilere ve ailelerine işveren tarafından tazminat ödenmesine ilişkin düzenleme aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?
Dilaver Paşa Nizamnamesi
151 Sayılı Ereğli Havzasına Yönelik Kanun
818 sayılı Borçlar Kanunu
3008 sayılı İş Kanunu
Maadin Nizamnamesi
Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, meslek hastalığının unsurlarından biri değildir?
Hastalığa yakalananın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu anlamında sigortalı sayılması
Sigortalının bedensel bir zarara uğraması
Sigortalının ruhsal bir zarara uğraması
Hastalık veya sakatlığın yürütülen işin sonucu olması
Hastalığın aniden ve dıştan gelen bir etkenle olması
Daha çok çalışma ortamında bulunan ve işçinin sağlığını etkileyebilecek risk faktörleri karşısında işçinin sağlığının korunmasına ne ad verilir?
İş güvenliği
İş sağlığı
İşyeri güvenliği
Meslek hastalığı
Üretim güvenliği
Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu anlamında iş kazası sayılan bir durumdur?
İşe bisikletle gelen işçinin trafik kazası geçirerek yaralanması
Öğle tatilinde markete giden işçinin düşüp kolunu kırması
Yıllık iznini kullanmakta olan işçinin evini badana yaparken merdivenden düşüp kafasını çarpması
Tamirhanede çalışan işçinin resmi tatil gününde sokakta kendi arabasını tamir ederken elini kesmesi
Tekstil fabrikasında çalışan işçiye işyerindeki ampulü değiştirirken elektrik çarpması
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin çalışanlara, işyeri ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalara ne ad verilir?
İnandırma ve özendirme
Risk değerlendirme
İşe uygun işçi seçme
İşe uygun işçi seçme
Analiz çalışması
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranışlara yol açan fizyolojik faktörlerden biridir?
Yaş
Cinsiyet
Medeni durum
Yorgunluk
Eğitim seviyesi
Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları ve meslek hastalıklarının işçiler açısından doğurduğu maliyetler kapsamında yer almaz?
Çalışma gücünde kayıplar
Psikolojik sorunların ortaya çıkması
İşçiye, ailesine ve yakınlarına ödenen tazminatlar
Gelir kaybı
Meslekte kazanma gücünde kayıplar
Koruyucu ve tedavi edici hizmetlere rağmen bedenen veya ruhen sakat kalmış, çalışma gücünü kaybetmiş kişilerin, başkalarına bağımlı olmadan hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla yapılan tıbbi ve sosyal yardım çalışmalarına ne ad verilir?
Koruyucu sağlık hizmeti
Rehabilitasyon
Tedavi edici sağlık hizmeti
Sağlık eğitimi
Erken tanı
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde işverenlerin alacağı önlemlerden biri değildir?
İş sağlığı ve güvenliğini devlet politikası haline getirmek
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını titizlikle uygulamak
İş kazalarına ilişkin kayıtları tutmak
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek
İş sağlığı ve güvenliğine yönelik araç- gereçleri noksansız bulundurmak
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma gibi konularda çalışanları temsile yetkili olan işyeri çalışanı aşağıdakilerden hangisidir?
Destek elemanı
İşyeri hekimi
İş güvenliği uzmanı
Çalışan temsilcisi
Sağlık personeli
Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda öngörülen ve ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejileri belirlemekle görevlidir?
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi
İş sağlığı güvenliği kurulu
Ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyi
Çalışan temsilciliği
İşverenler konseyi
Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların yükümlülüklerinden biri değildir?
İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtlarını tutmak
İşle ilgili makine ve teçhizatı kurallara uygun şekilde kullanmak
Ciddi ve yakın tehlike durumlardan işvereni haberdar etmek
Kişisel koruyucu malzemeleri doğru kullanmak
Diğer çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürmemek
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurum ve kuruluşların çok sayıda ve dağınık olmasının işaret ettiği sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Kanuni düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar
İşyerlerinin yapısından kaynaklanan sorunlar
İstatistiksel verilerden kaynaklı sorunlar
Örgütlenme ve koordinasyon yetersizliklerinden kaynaklanan sorunlar
Eğitimle ilgili sorunlar
Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli olarak görevlendirilmesi gereken durumlarda işverenlerin kurmakla yükümlü oldukları birim aşağıdakilerden hangisidir?
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi
İş sağlığı güvenliği kurulu
Çalışan temsilciliği
Destek birimi
Teknik birim
Sorumluluğun, ağır tehlike taşıyan işletme veya faaliyetin yürütülmesi esasına dayandırıldığı kusursuz sorumluluk hali aşağıdakilerden hangisidir?
Olağan sebep sorumluluğu
Akdi sorumluluk
Özel sorumluluk
Tehlike sorumluluğu
Haksız fiil sorumluluğu
Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Kanunu’na göre, işverenin hukuki sorumluluğunda illiyet bağını ortadan kaldıran sebeplerden biridir?
Zarar verenin kusuru
Üçüncü kişinin hafif kusuru
Zarar görenin kusuru
İşverenin ödeme güçlüğü içinde bulunması
Üçüncü kişinin ödeme güçlüğü içinde bulunması
Bilinen mevcut olaylara dayanarak bilinmeyen bir olayın varlığının kanun tarafından farz edilmesine ne ad verilir?
Karine
Mücbir sebep
İlliyet bağı
Zamanaşımı
Kusur sorumluluğu
Kusurlarının hafif veya ağır olması hesaba katılmadan sorumlulardan her birinin zararın tamamından mesul tutulması haline ne ad verilir?
Kasdi sorumluluk
Müteselsilen sorumluluk
Adam çalıştıranın sorumluluğu
Kısmi sorumluluk
Akdi sorumluluk
Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?
İşveren vekili
Ustabaşı
Alt işveren
Geçici işveren
Genel müdür
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: