aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

İnsan Haklari ve Kamu Özgürlükleri Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi İnsan Haklari ve Kamu Özgürlükleri dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF İnsan Haklari ve Kamu Özgürlükleri Ara Sınav çıkmış sorular

İnsan Haklari ve Kamu Özgürlükleri 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Bir hukuk düzeninin insan haklarının hiçbir türüne veya bir kısmına yer vermemiş olmasına rağmen o hukuk düzeninde yaşayan kişilerin bu haklara sahip olması insan haklarının hangi özelliğinin sonucudur?
Üstünlük
Ulusallık
Öncelikli olmak
Evrensellik
Adalet
Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de kral ile baronlar arasındaki çelişkinin doğurduğu hukuki belgedir?
Habeas corpus
İttifak senedi
Bill of rights
Magna Carta
Petition of rights
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Türk siyasal tarihinde padişah ve yerel güç odakları arasında imzalanmış olan metindir?
Magna Carta
Sened-i İttifak
Islahat Fermanı
Tanzimat Fermanı
Kanun-i Esasi
Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de kral ile parlamento arasındaki mücadelenin ilk ürünü olan yasal düzenlemedir?
Habeas corpus
Magna Carta
Bill of rights
Supreme court act
Petition of rights
Aşağıdakilerden hangisi bireylerin yargı kararı olmaksızın özgürlüklerinden alıkonulmalarını engellemeye yönelik hukuki bir metindir?
Haklar bildirgesi
Petition of rights
Bill of rights
Özgürlük yasası
Habeas corpus
Aşağıdakilerden hangisi bireylerin devletten önce yaşam-özgürlük-mülkiyet haklarının zaten olduğunu ve bireylerin devlete sadece önceden ellerinde tuttukları cezalandırma yetkilerini verdiklerini ileri sürmüştür?
Jean Bodin
Podovalı Marsilyus
Aquinumlu Thomas
Charles Fourrier
J ohn Locke
Aşağıdaki ortaçağ düşünürlerinden hangisi laiklik düşüncesinin temellerini atan düşünürlerden biridir?
Seneca
Montesquieu
Occamlı William
Bodin
Hobbes
Aqunimlu Thomas, aşağıdaki görüşlerden hangisini savunmuştur?
Devletin bekası için temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılabileceğini
Devlet iktidarının doğal yasaya uygun bir şekilde kullanılmasının gerektiğini
Devlet iktidarının meşruluğunun yönetenlerin rızasından kaynaklandığını
Devlet iktidarının sosyal sözleşme ile haklılık kazanabileceğini
Herkese eşit sosyal haklar sağlanmasının gerektiğini
Aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorluğunda köleliği meşrulaştıran düşünce akımlarındandır?
Stoacılık
Doğal hukuk
Maoculuk
Babailik
Melamilik
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İnsan Haklari ve Kamu Özgürlükleri Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi egemenliği “mutlak, sürekli, devredilemez ve bölünemez” şeklinde tanımlamıştır?
Thomas Hobbes
Jean Bodin
Robespierre
Montesquieu
Jean Jacques Rousseau
Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin durdurulabileceği hallerden biridir?
Planlama
Resmi tatil
Seferberlik
Meclisin tatile girmesi
Seçimler
1982 Anayasasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Olağanüstü hallerde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına dair bir kural yoktur.
Suç ve cezalar insanlığa karşı işlenen suçlarda geriye yürütülebilir.
Vicdani ret hakkı tanınmıştır.
Süreli yayın çıkartma, önceden mali teminat yatırma şartına bağlanabilir.
Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında ölçülülük ilkesine uyulmalıdır.
Halkın şikâyetleri üzerine inceleme yapabilen ancak herhangi bir karar yetkisi olmayan devlet görevlisine ne ad verilir?
Kamu denetçisi
Yargıç
Gözetmen
Devlet denetleme kurumu
Yüksek devlet şurası
14. Aşağıdakilerden hangisi pozitif bir statü hakkıdır?
Konut hakkı
Mülkiyet hakkı
Yaşama hakkı
Kişi dokunulmazlığı
Özel hayatın gizliliği
Kişilerin kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmaları, aşağıdaki haklardan hangisinin sınırlamasını teşkil eder?
Kişi dokunulmazlığı
Vücut bütünlüğü
Kişi hürriyeti ve güvenliği
Özel hayatın korunması
Seyahat özgürlüğü
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında Birleşmiş Milletlerin sözleşme temelli denetim organlarından biri değildir?
Irk ayrımcılığının kaldırılması komitesi
Kadınlara karşı ayrımcılığın kaldırılması komitesi
İşkenceye karşı komite
Ekonomik gelişme komitesi
Çocuk hakları komitesi
Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1930’lu yıllarda totaliter diktatörlüğün yükselişine örnek olarak verilebilir?
İsviçre
Almanya
Almanya
ABD
Fransa
Aşağıdakilerden hangisi Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin tanıdığı haklardandır?
Konut edinme hakkı
Ücretsiz yükseköğrenim hakkı
Yaşam hakkı
Ormanlardan faydalanma hakkı
Kişinin istediği ülkenin vatandaşlığına geçebilme hakkı
1235 usulü ilk defa aşağıdaki ülkelerden hangisi için işletilmiştir?
Şili
Arjantin
Ekvador
Peru
Uruguay
Yahudi soykırımı, aşağıdaki tarihsel gelişmelerden hangisinin bir nedeni olarak kabul edilebilir?
Avrupa’da faşizmin yükselişi
Milletler Cemiyetinin kuruluşu
ABD’nin pasifik üzerinde egemenlik iddiasında bulunması
Birleşmiş Milletlerin kuruluşu
Devletlerin toprak bütünlüğünün korunması
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İnsan Haklari ve Kamu Özgürlükleri Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: