aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

İlk Dönem İslam Tarihi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi İlk Dönem İslam Tarihi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF İlk Dönem İslam Tarihi Ara Sınav çıkmış sorular

İlk Dönem İslam Tarihi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Câhiliye döneminde Kâbe’de bulunan, Kırmızı akik taşından insan suretinde yapılmış ve putları en büyüğü olan, Ezlâm adı verilen fal oklarının yanında çekildiği put aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsâf
Hübel
Nâile
Lât
Menât
Kuzey Arabistan devletlerinin ikincisi olan II. ve III. yüzyılda en parlak dönemini yaşayan 272 yılında Roma İmparatoru Aurelien tarafından başkenti fethedilen, İslâm döneminde ise Hâlid b. Velîd tarafından sulh yoluyla fethedilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Lahmîler
Kindeliler
Huzâalılar
Tedmürlüler
Maînliler
Kureyş kabilesinin devamlı katıldığı ve Mekkelilerce desteklenen, Tâif-Nahle arasında Mekke’ye üç günlük mesafede Zilkâde ayının başında kurulan ve yirmi gün devam eden panayır aşağıdakilerden hangisidir?
Mecenne
Zülmecâz
Ukâz
Hubâşe
Hicaz-Yemen
Muhtemelen M.Ö. IV yy sonlarında kurulan, merkezi Petra şehri olan, M.S. 106 yılında Roma İmparatoru Traianus tarafından yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Kindeliler
Nabâtiler
Sebeliler
Maînliler
Lahmîler
Arapların Kahtânîler koluna mensup olan III. yüzyılda Yemen’den Suriye bölgesine göç eden ve burada Cefne b. Amr liderliğinde devlet kuran, Bizans İmparatorluğu etkisi ile Hıristiyanlığı kabul eden ve en ihtişamlı dönemini II. Hâris b. Cebele (529-569) döneminde yaşayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Nabatîler
Lahmîler
Palmirliler
Gassâniler
Kindeliler
Kabe tamiri sırasında Kureyşliler malzeme yetersizliği sebebiyle Kâbe’nin bir kısmını bina dışında bıraktılar. Ancak bina dışında kalan bu alanın da Kâbe’ye dahil olduğu göstermek için göğüs hizasında yarım daire şekline bir duvar ile çevirdiler. Kâbe’den sayılan bu alana inşa edilen duvarın adı nedir?
Mültezem
Şâzervân
Makâm-ı İbrahim
Dârünnedve
Hatîm
Fil suresi aşağıdaki tarihi olayların hangisinden bahseder?
Kureyş’in Bizans ve dönemin diğer devletleriyle yaptığı antlaşmalar sayesinde ticari seyahatler yapması
Himyeri hükümdarı Zü Nüvası’ın Hıristiyanları ateş çukurlarında yakması
Ninova’da Bizans’ın zaferi ile sonuçlanan Bizans-Sasani savaşı
Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma girişimi
Hz. İbrahim ve oğlu İsmail’in Kâbe’yi inşa etmeleri
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice’nin Hz. Peygamber’le evlenmek istemesindeki en önemli nedendir?
Ekonomik durumunun iyi olması
Asil bir aileden gelmiş olması
Maddi desteğe ihtiyaç duyması
İyi ahlak sahibi, güvenilir ve dürüst olması
Hz. Muhammed’in başarılı bir tacir olması
Hz. Muhammed’in Ficâr savaşına katılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Hevâzinliler’den elde edilecek ganimetin Kureyş’in ihtiyaçlarını karşılayabileceğini düşünmesi
Mensubu bulunduğu Kureyş kabilesi ve Haşimoğulları’nın, Beni Kinâne tarafında savaşa katılması
Hevâzin kabilesinin bir Kureyş kabilesi mensubunu öldürmesi
Toplumda ön plana çıkmak istemesi
Hevâzin kabilesi mensuplarının savaşa katılması konusunda kendisinden yardım istemesi
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İlk Dönem İslam Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Müslümanların Medine’ye hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bazen yalnız, bazen gruplar halinde, kimi zaman gizlice kimi zaman da açıkça hicret edildi.
İmkân bulan Mekke’deki Müslümanların hemen hepsi Hz. Muhammed’den önce hicret ettiler.
Medine’ye ilk hicret eden kişi Mahzûmoğullarından Ebû Selem’dir.
Hicret eden Müslümanlar, Mekke’den ayrılırken yanlarına alabildikleri dışında, taşınır taşınmaz bütün mallarını kaybettiler.
Müslümanların Medine’ye hicreti Birinci Akabe biatından kısa bir süre sonra başladı.
Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Hicret eden Müslümanların çoğu Mekke’nin saygın ailelerinin mensuplarından meydana geliyordu.
İlk göç edenler on biri erkek dördü kadın on beş kişiden oluşmaktaydı.
Hicret edenler sadece baskıya maruz kalanlar içinden seçilmedi.
Mekkeliler, Habeşistan’a giden Müslümanları bir heyet göndererek Habeş hükümdarından kendilerine iade edilmelerini istediler.
Hicret süreci yaklaşık bir ay sürdü.
Hz. Muhammed’in Medine civarında yaptırdığı ilk mescit aşağıdakilerden hangisidir?
Kubâ Mescidi
Mescid-i Cin
Gamâme Mescidi
Kıbleteyn Mescidi
Mescid-i Nebevi
Evs ve Hazrec kabileleri arasında 120 yıl boyunca kan davaları şeklinde sürüp giden ve en son Hz. Muhammed’in hicretinden birkaç yıl önce gerçekleşen savaşa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Buas
Beşuş
Kurayza
Yevmü Dahis
Ficar
Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’ndan önce tertiplenen gazvelerden biri değildir?
Benî Nadir
Ebvâ
Buvât
Bedru’l-Ûlâ
Zü’l-Uşeyre
Aşağıdakilerden hangisi hicret sırasında Yesrib’de yaşayan topluluklardan biri değildir?
Beni Kurayza
Beni Hanife
Beni Nadir
Beni Kaynuka
Evs ve Hazrec
Tebük Gazvesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cizye ayeti ilk defa Tebük Gazvesi sırasında uygulanmıştır.
Hz. Muhammed kim üzerine gazve düzenleneceğini baştan itibaren açıklamıştır.
Hz. Ebû Bekir bütün malını, Hz. Ömer ise malının yarısını giderler için bağışlamıştır.
Hz. Ali bu gazveye katılmamıştır.
Gazvenin bir adı da Gazvetü’l-ahzâb’tır.
Hudeybiye Antlaşması’nın üzerinden bir yıl geçince Hz. Muhammed ve Müslümanlar Zilkade ayında üç gün umre yapmak için Mekke’ye yola çıktılar. Bir yıl önce eda edilemeyen umrenin yerine yapıldığı için bu umreye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Müellefe-i Kulûb
Ensâbü’l-Eşrâf
Umretü’l-Kazâ
Futûhu’l-Büldân
Tecâribü’l-Ümem
Hz. Muhammed bazı sahabilerini göndererek Kur’an dilinde “Mescid-i Dırâr” diye isimlendirilen yapıyı aşağıdakilerin hangisi dönüşünde yıktırmıştır?
Tebük Gazvesi
Mekke’nin Fethi
Mûte Seferi
Umretü’l-Kaza
Hamrâülesed Gazvesi
Mûte üzerine gönderilen İslâm ordusunun ilk komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
Hâlid b. Velîd
Ca’fer b. Ebû Tâlib
Zeyd b. Hârise
Abdullah b. Revâhâ
Zeyd b. Sâbit
Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
Kureyş müşriklerinin Medine İslâm Devleti’ni resmen tanıması
Yalnız bırakılan Hayber üzerine sefer düzenlenmesi
Hevâzin ve Sakîf kabilelerine karşı Huneyn Savaşı’nın Düzenlenmesi
Hendek Gazvesi’nde Medine’yi kuşatan düşman ittifakının parçalanması
Antlaşma’nın ardından İslâm yayılışının hızlanması
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İlk Dönem İslam Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: