aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

İletişim Sosyolojisi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi İletişim Sosyolojisi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF İletişim Sosyolojisi Ara Sınav çıkmış sorular

İletişim Sosyolojisi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
McLuhan’a göre aşağıdakilerden hangisi kabile çağını değiştiren buluştur ?
Yazı
Bilgisayar
Matbaa
Fonetik alfabe
Kil tablet
Süreç kavramına ilişkin olarak vurgulanması gereken özellikler nasıl bir yapıyı tanımlar?
Pasif, statik ve kesikliği olan
Aktif, dinamik ve belirli olan
Etken, dinamik ve sürekliliği olan
Etken, duygulu ve ahlaki olan
Aktif, istekli ve bilgili olan
Uzlaşımsal şekilde göstergelerin nasıl kullanılması gerektiğini anlatan ve yazılı olmayan kurallar bütününe ne ad verilir?
Kod
Mit
Gösterge
Mesaj
Kaynak
Belli bir coğrafyada ve belirli bir zaman diliminde bir grup, topluluk veya toplumda insanlar arasında duygu, düşünce, bilgi, deneyimlerin aktarım ve paylaşılma sürecine ne ad verilir?
Geri besleme
Kaynak
Mesaj
İletişim
Alıcı
İletişim sürecinde kaynağın karşısında yer alan ve iletilen mesajların ulaşması amaçlanan kişi veya gruba ne ad verilir?
Kaynak
Mesaj
Geri bildirim
Alıcı
Kanal
Ana damar iletişim araştırmasının davranışçı bakışının aksine medyada iletişim ve toplumsal iktidar arasındaki ilişkiyi irdelemeye odaklanmasına ne ad verilir?
Eleştirel medya çalışmaları
Toplumsal kamuoyu oluşturma çalışmaları
İki aşamalı akış şeması
Liberal medya okuru oluşturma çabaları
Gündem belirleme çalışmaları
“Savaş zamanı sözcükler birer silahtır” sözünü aşağıdaki hangi politikacı söylemiştir?
Atatürk
Lenin
Hitler
Roosvelt
Gandhi
Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerden sonra iletişim veya medya sektörünün daha da genişlemesine yol açan faktörlerden biri değildir?
Eski Komünist ülkelerin kapitalizme geçmeleri
Özel teşebbüslerin faaliyet göstermesinin yasal olarak önünün açılması
Yayıncılık politikalarında yaşanan değişim
Küreselleşmenin ivmesinin artması
Yayıncılık alanında devlet tekelinin artması
Medya konusunda bilimsel çalışma yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Pek çok araç türüne sahip olması
Çok farklı kanallardan yayın yapma kapasitesinin olması
Yayınları geniş alanı kapsaması
Yaygın bir kullanım alanına sahip olması
İnsanları etkileme ve yönlendirme kapasitesine sahip olması
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İletişim Sosyolojisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İletişim araştırmaları ne zaman başlamıştır?
18. yüzyıl sonlarında
19. yüzyıl başlarında
19. yüzyıl sonlarında
20. yüzyıl başlarında
20. yüzyıl sonlarında
Aşağıdakilerden hangisi Vincent Mosco’ya göre ekonomi politik yaklaşımın temel ilgi alanlarından biridir?
Duygusal emek
Deregülasyon
Feminizm
Serbest piyasanın işleyişi
Reklamların etkin kullanımı
Dünya Savaşında Propaganda Teknikleri (Technicques in the World War) adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
H. Lasswell
M. Horkheimer
G. Gerbner
P. Lazarsfeld
C. Hovland
Adorno ve Horkheimer tarafından yeni toplumsal denetim biçimleri ve kapitalist topluma rıza üretmenin aracı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Klasik müzik endüstrisi
Kültür endüstrisi
Yaşam dünyası
Sistem dünyası
Aydınlanma felsefesi
I. Rusya’da gerçekleşen Bolşevik ihtilalinin beklendiği gibi Avrupa’ya yayılmaması II. Almanya’da Adolf Hitler liderliğinde faşizmin yükselişi ve iktidar olması III. Batı Avrupa’da egemen sistemlerin bir anlamda istikrara kavuşması ve ideolojik dönüşümlerin bu egemen yapılar tarafından üretilmesi Yukarıdakilerden hangileri Frankfurt okulunun temelini belirleyen tarihsel olgulardır?
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III
Marshall McLuhan tarafından geliştirilmiş olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Evrensel köy
Suskunluk sarmalı
İki aşamalı akış
Gündem oluşturma
Kullanımlar ve doyumlar
Soğuk Savaşın uluslararası iletişim açısından önemli olan iki boyutu aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Gelişmiş ülkeler-Azgelişmiş ülkeler
Askeri müdahale-İdeolojik mücadele
Nükleer savaş tehdidi-Gelişme ve modernleşme
Planlı ekonomi-Serbest pazar
Yeni iletişim teknolojileri-Uzay yarışı
II. Dünya Savaşı sonrası dönemin ekonomik programında temel alınan Keynesyen teorinin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Enformasyon
Serbest ticaret
Liberalizm
Serbest rekabet
Etkin talep
Aşağıdakilerden hangisi Evrensel Posta Birliğinin (UPU) hedeflerinden biridir?
Serbest pazarı ve açık ticareti güçlendirmek
Gerekli kuralları oluşturmak ve hizmet kalitesini düzeltmek
Uluslararası telgraf haberleşmesi için gerekli kuralları oluşturmak
Posta aracılığı ile haberleşme hakkını düzenlemek
Telgrafın uluslararası yaygınlığını sağlamak
İletişim alanında gelişme odaklı kavramsal çerçeveyi oluşturan araştırmalardan ilki olan Balgat araştırmasının temel aldığı iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
İnternet
Radyo
Gazete
Telefon
Televizyon
Fransa devleti için karasal egemenliğin sağlanması açısından ulusal toprakları birleştiren en önemli unsurlardan biri sayılan iletişim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Elektrikli telgraf
Haber yaprakları
Chappe telgrafı
Telefon sistemi
Teleks sistemi
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İletişim Sosyolojisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: