aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

İletişim Araştırmaları Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi İletişim Araştırmaları dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF İletişim Araştırmaları Ara Sınav çıkmış sorular

İletişim Araştırmaları 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
“Ceza beklentisi ile istendik davranış arasında pozitif bir ilişki vardır.” hipotezi ne tür hipoteze bir örnektir?
Eğrisel ilişki arayan
Doğrusal ilişki arayan
Kavramsal ilişki arayan
Bölümsel ilişki arayan
Gözlemsel ilişki arayan
Verilerin amaca göre işlenerek daha üst soyutlama seviyesine ulaşması durumuna ne ad verilir?
Örneklem
Bilgi
Gözlem
Bulgu
Değişken
Daha önce farklı araştırmaların gözlemleri sonucu elde edilmiş verilere ne ad verilir?
Birincil veri
İkincil veri
Aracı veri
Geçmiş veri
İçsel veri
Bilimsel bilgiye ulaşma yöntem ve süreçlerine dair metodolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Olgu
Kavram
Teori
Gözlem
Pozitivizm
“Algılanan fiyat ile satın alma eğilimi arasında negatif ilişki vardır.” ifadesinde satın alma eğilimi ne tür bir değişkendir?
Bağımsız değişken
Aracı değişken
Moderatör değişken
Bağımlı değişken
İçsel değişken
Örneklemin sayısal ve niteliksel olarak nüfusu temsil yeteneğinin gözetildiği genelleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Teorik genelleme
Olgusal genelleme
Kavramsal genelleme
Evren genellemesi
Bulgusal genelleme
Bulguların tekrarlı sınamalarla aynı sonuca işaret etmesi durumuna ne ad verilir?
Sınırlılık
Nesnellik
Soyutlama
Genelleme
Öznellik
Bilimde kavramsallaştırma amacına yönelik araştırma sorusu aşağıdakilerden hangisidir?
Gerçekte var mı?
Bu nasıl çalışıyor?
Bu çalışıyor mu?
Neden böyle çalışıyor?
Bu nedir?
Bilimsel bilginin tabi tutulduğu tekrarlı sınamalar bilimin hangi özelliğini açıklar?
Eleştirel
Tekarlanabilirlik
Birikimli olma
Gözlenebilir olgularla ilgili olma
Gözlenebilir olgulardaki değişimin ölçülmesi
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İletişim Araştırmaları Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Bir araştırmanın ele aldığı konunun sınırlarını belirleme işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
Literatür taramak
Sınama yapmak
Kapsamı belirlemek
Genelleme yapmak
Tekrarlanabilirliği ölçmek
Kim, kime, hangi kanalla, hangi etki için, neyi iletir şeklinde formüle edilen iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
İlişkisel model
Kavramsal model
Doğrusal model
Bağlamsal model
Sonuçsal model
Güvenilen ve güvenilmeyen kaynağın sunduğu içeriğin kabul edilme oranın zaman içinde birbirine yaklaşması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Zaman geçişkenliği
Uyutucu etki
Kavramsal etki
Logos etkisi
Sonuç etkisi
İletişim araştırmalarını yapıldıkları dönemin önemli olayları bağlamında incelemeye olanak sağlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Tarihsel yaklaşım
İlişkisel yaklaşım
Kavramsal yaklaşım
Teknolojik yaklaşım
Tümdengelimsel yaklaşım
Retoriğin aklı ve mantığı temsil eden boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
Ethos
Pathos
Aristo
Enkidu
Logos
Aşağıdakilerden hangisi süreç çalışmalarının ilgilendiği konulardan biri değildir?
Paradigma
Kodlama
Kod açımı
Doğruluk
Gürültü
Bir işletmenin herhangi bir zamanda herhangi bir müşteri tarafından hizmet performansı açısından değerlendirilmesi sürecine ne ad verilir?
Müşteri değerlemesi
Müşteri sıralaması
Gizli müşteri araştırması
Müşteri görüşmesi
Müşteri haritalaması
Reklamın yayınlandığı süre içerisinde reklamın etkinliğinin markanın hatırlanması ve diğer değişkenler üzerinde etkisinin ölçülmesine ne ad verilir?
Reklam bilinirliği ölçümü
Reklam ilginliği ölçümü
Reklama yönelik tutum araştırmaları
Güdüsel araştırmalar
Reklam izleme araştırması
Aşağıdakilerden hangisi öntest araştırmalarının faydalarından biri değildir?
Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının ölçülmesi
Ürünün revize edilmesi
Marka imajına etkisi
Ürün ya da reklam bütçesinin tekrar gözden geçirilmesi
Tüketicinin ürünün satın alınmasında rolünün belirlenmesi
Aşağıdakilerden hangisi marka araştırmalarında kullanılan projektif tekniklerden biri değildir?
Kolaj
Fotoseçme
Görsel imge
Rol oyunu
Kişiselleştirme
Kategorik biçimlendirme tekniği ile aşağıdakilerden hangisi belirlenmeye çalışılır?
Ürün grubunun kategori farklılığı
Ürün grubunun yapısallığı
Ürün grubuna yönelik tutum
Ürün grubuna yönelik imaj
Ürün grubuna yönelik görseller
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İletişim Araştırmaları Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: