aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

İdari Yargı Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi İdari Yargı dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF İdari Yargı Ara Sınav çıkmış sorular

İdari Yargı 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Herkes toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına sahiptir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı izin almaksızın kullanılabilir.
Düzenleme kurulunca kırk sekiz saat öncesinden mülki amire bildirimde bulunulması gerekir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı sadece kanunda açık düzenleme olan hallerde kullanılabilir.
Mülki amir bazı hallerde toplantı veya gösteri yürüyüşünü erteleyebilir veya yasaklayabilir.
Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Herkes, kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulmuştur.
İdarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.
İdarenin yargısal denetimini sağlar.
Kamu tüzel kişiliğine haizdir.
Mahkemeler tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının eylem ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ne ad verilir?
Mali denetim
Performans denetimi
Yargı dışı denetim
Yasal denetim
Hukuka uygunluk denetimi
Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun görevlerinden biri değildir?
Uluslararası alanda genel kabul gören insan hakları konusundaki gelişmeleri incelemek
TBMM komisyonlarının gündemindeki konular hakkında, istem üzerine görüş ve öneri bildirmek
Türkiye’nin insan hakları uygulamalarının taraf olduğu uluslararası andlaşmalara, anayasa ve kanunlara uygunluğunu incelemek
Hak ihlali gerçekleştiği takdirde, resen veya talep üzerine harekete geçerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açmak
İnsan haklarının ihlale uğradığına dair iddialar ile ilgili başvuruları incelemek veya gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletmek
Aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme hakkı kapsamındadır?
İdarenin eylem ve işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler
Devlet sırrı derecesinde gizli bilgi ve belgeler
Özel hayatın gizliliğini ihlal edecek bilgi ve belgeler
Ticari sırlara ilişkin bilgi ve belgeler
Açıklanması halinde suçişlenmesine yol açacak bilgi ve belgeler
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kaç üyeden oluşur?
24 asil, 12 yedek
22 asil, 12 yedek
20 asil, 10 yedek
12 asil, 10 yedek
10 asil, 5 yedek
I. Başbakan II. İktidar partisi meclis grubu III. Ana muhalefet partisi meclis grubu IV. Muhalefet partisi meclis grubu Yukarıdakilerden hangilerinin Anayasa Mahkemesi’nde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı vardır?
I ve II
II ve III
II ve IV
III ve IV
I,II, ve III
I. Anayasa II. Kanun III. Kanun Hükmünde Kararname IV. Tüzük Yukarıdakilerden hangilerinin şekil ve esas bakımından anayasaya uygunluk denetimi Anayasa Mahkemesi’nce yapılır?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I,II, ve III
II, III ve IV
I. TBMM Başkanı II. Milletvekilleri III. Danıştay hâkimi IV. Büyüşehir belediye başkanları Anayasa Mahkemesi yukarıdakilerden hangilerini görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar?
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve IV
II, III ve IV
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İdari Yargı Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren en geç kaç gün içinde yapılmalıdır?
10
15
30
45
60
Aşağıdakilerden hangisi Danıştay Genel Kurulu'nda yer almaz ?
Danıştay Başkanı
Danıştay Başsavcısı
Danıştay daire başkanları
Danıştay genel sekreterleri
Adalet Bakanlığı temsilcisi
Aşağıdakilerden hangisine itiraz Bölge idare Mahkemesine yapılır?
Asliye hukuk mahkemesinin tek hakimle verilen kararlarına
Ağır ceza mahkemesinin tek hakimle verilen kararlarına
Vergi mahkemesinin tek hakimle verilen kararlarına
Danıştay dava dairesinin tek hakimle verilen kararlarına
Danıştay Genel Kurulu'nun tek hakimle verilen kararlarına
Danıştay 1. Daire aşağıdaki sıfatlardan hangisi ile görev yapar?
Vergi dava dairesi
İdari dava dairesi
İtiraz dairesi
İdari daire
Temyiz dairesi
Bölge idare mahkemeleri toplam kaç hâkimden oluşur?
2
3
4
5
7
. Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davalarda dava açma süresi, özel kanunlarda başkaca bir süre öngörülmeyen hallerde kararın tebliğini izleyen günden itibaren ne kadardır?
60 gün
90 gün
6 ay
1 yıl
2 yıl
Aşağıdakilerden hangisi idarenin yargı işlevine ilişkin işlem veya kararlardan biridir?
Üniversite rektörlüğünün, disiplin yönetmeliğinde çeşitli değişiklikler yapması
Kamu görevlilerine karşı disiplin soruşturması açılması
Amirin, emri altında çalışan kamu görevlilerini denetlemesi
Kamu görevlilerine disiplin cezası verilmesi
Kamu görevlilerinin yargılanmalarına izin verme ya da vermeme
İdarenin kişi hak ve hürriyetlerine yönelik idari olma niteliğini yitirmiş açık ve haksız eylem ve işlemlerine ne ad verilir?
Rücu
İdari başvuru
Fiili yol
İdarenin kusursuz sorumluluğu
İdarenin kusur sorumluluğu
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevlerinden biri değildir?
Milletvekilliğinin düşmesine, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermek
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yabancı ülkelere gönderilmesine izin vermek
Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek
Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
Milletvekillerini yüce divan sıfatıyla yargılamak
I. Hâkim ve savcıların meslekten çıkarma cezaları II. Hâkim ve savcılara verilen kınama cezaları III. Hâkim ve savcıların atama ve nakil işlemleri IV. Hâkim ve savcılara ilişkin aylıktan kesme cezaları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca verilen yukarıdaki kararlardan hangileri aleyhine dava açılabilir?
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
II ve III
I,II ve IV
İdari yargının görev alanını belirlerken hem idarenin kamu hizmeti görmek için hem de kamu gücü kullanarak yaptığı işlem ve eylemleri esas alan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
Karma ölçüt
Kamu gücü ölçütü
Kamu hizmeti ölçütü
Kamu yararı ölçütü
Modern ölçüt
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İdari Yargı Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: