aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

İdare Hukukuna Giriş Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi İdare Hukukuna Giriş dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF İdare Hukukuna Giriş Ara Sınav çıkmış sorular

İdare Hukukuna Giriş 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Kamu Denetçiliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur.
Başkent teşkilatı içindeki yardımcı kuruluşlardan biridir.
Anayasal güvenceye sahiptir.
İdarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.
Kamu baş denetçisi TBMM tarafından seçilir.
Üniversiteler faaliyet konularına göre ne tür bir kamu kurumudur?
İdari
İktisadi
Sosyal
Bilimsel, teknik ve kültürel
Düzenleyici ve denetleyici
Merkezden yönetim ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bakanlıkların devletten ayrı tüzel kişilikleri yoktur. Bakanlıklar, üstlendikleri hizmetleri yürütürken devlet kamu tüzel kişiliğini temsil ederler.
Merkezden yönetim ilkesine göre kurulan idari teşkilat, başkent teşkilatı ve taşra teşkilatı olarak iki ana bölümden oluşur.
Merkezi idarenin başında içişleri bakanı yer alır.
Devlet yönetiminde birliği sağlar.
Yetki genişliği, merkezden yönetimin sakıncalarını gidermek için getirilmiş bir önlemdir.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Anayasa’da düzenlenmiştir.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına katılım zorunlu değildir.
Hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşlarındandır.
Tüzel kişilikleri vardır.
Üyeleri üzerinde kamu hukukundan doğan yetkileri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi başkent teşkilatı içindeki yardımcı kuruluşlardan biri değildir?
Milli Güvenlik Kurulu
Danıştay
Sayıştay
Devlet Denetleme Kurulu
Başbakanlık
Bir kuruluşun belirlenen amacına ulaşabilmesi için ihtiyaç duyulan personel sayısının nitelikleri itibariyle belirlenmesi, personelin temin edilmesi, muhafazası ve geliştirilmesini içeren sürece ne ad verilir?
Staj
Hazırlayıcı eğitim
Norm kadro
Liyakat ilkesi
Genel idare esasları
Aşağıdakilerden hangisi kadrosu kaldırılan fakat memurluk statüsünden henüz çıkarılmamış bulunan memurların durumunu ifade eder?
Görevden uzaklaştırma
Kadro açığı
Hizmet kusuru
Norm kadro
Geçici personel
Memurların yaptıkları hizmetler için gerekli bilgilere ve yetişme koşullarına uygun biçimde, kendi sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânına sahip olmalarını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Kariyer ilkesi
Liyakat ilkesi
Sınıflandırma ilkesi
Eşitlik ilkesi
Kadro ilkesi
Belediye başkanları açısından kamu görevlilerinin sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Seçimle göreve geldikleri için yükümlüler sınıfındadırlar.
Devlet Memurları Kanunu’nda geçici görevliler sınıfında yer alırlar.
Anayasa uyarınca diğer kamu görevlileri arasında yer alırlar.
Süre yönünden geçici kamu görevlisidir.
Kendisine özel hukuk kuralları uygulanmaktadır.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İdare Hukukuna Giriş Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Disiplin cezaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Uyarma ve kınama cezaları disiplin amirleri tarafından tek başlarına verilebilir.
Soruşturma geçiren memura 7 günden az olmayacak bir savunma süresi tanınmalıdır.
Aylıktan kesme cezası disiplin kurulu tarafından verilir.
Devlet memurları Kanunu’nda yer alan disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarmadır.
Yargı denetimine tabi olmayan disiplin cezası yoktur.
Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhâle Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhâle Kanunu’na ilişkin temel ilkelerden biri değildir?
Saydamlık ilkesi
Uygun bedel ilkesi
Eşit muamele ilkesi
Kamuoyu denetimi ilkesi
Gizlilik ilkesi
İdarenin özel malları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İdarenin özel malları için her zaman kamu hukuku kuralları uygulanır.
İdarenin mülkiyetinde bulunurlar.
İdare özel mallarını özel hukuk hükümlerine göre elde eder.
Özel mallar dolayısıyla çıkan uyuşmazlıklar kural olarak adli yargının görev alanına girer.
Kamusal faaliyetlerin yürütülmesinde doğrudan etkili olmayan mallardır.
Üniversiteler kullanma açısından ne tür bir kamu malıdır?
Orta malı
Sahipsiz mal
Taşınır mal
Hizmet malı
İdari irtifak
Aşağıdakilerden hangisi virtüel kamu malı olarak adlandırılır?
Belediye otobüsü
Askeri araç
Hükümet konağı
Özel halk otobüsü
Makam aracı
İdareye mal veya hak kazandıran yöntemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kamulaştırma işlemi idari ve yargısal süreci olan bir işlemdir.
İdarenin olağanüstü dönemlerde kamu gücünü kullanarak taşınır malların mülkiyeti ya da kullanma hakkını, karşılığını ödemek kaydıyla elde etme yetkisine kamulaştırmasız el atma denir.
Kamu hizmeti niteliği taşıyan bir özel işletmenin, kamu yararının zorunlu kıldığı durumlarda, bütün malvarlığı ile idareye geçmesine devletleştirme denir.
İstimvâl vergi ve benzeri bir mali yükümlülük değildir.
Bir bayındırlık hizmetinin görülmesi esnasında ihtiyaç duyulan taş, kum ve benzeri maddeleri çıkarabilmek ve hazırlayabilmek ya da bazı eşyaları depolayabilmek için özel mülkiyette bulunan bir taşınmaza idare tarafından geçici olarak el konulmasına geçici işgal denir.
Valinin bir kimseyi tutuklatması aşağıdaki idari işlemlerdeki sakatlıklardan hangisine bir örnektir?
Yetki gaspı
Yetki tecavüzü
İşlev (fonksiyon) gaspı
Yetki saptırması
Yetki devri
Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. Maddesi uyarınca idari işlemin unsurları arasında yer almaz?
Yetki
İrade
Şekil
Sebep
Amaç
Düzenleyici işlemler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Hukuk düzenine yeni kurallar getiren, var olan kuralları değiştiren veya kaldıran işlemlerdir.
Bir kez uygulanmakla tükenmezler.
Kişisel değildir.
Kapsamına giren her kişi, nesne ve olaya sürekli biçimde uygulanır.
Tüzük ve yönetmelikler adsız düzenleyici işlemler olarak adlandırılırlar.
Hukuka aykırı bir idari işlemin, idarenin yapacağı yeni bir idari işlemle geçmişe etkili olacak biçimde ortadan kaldırılmasına ne ad verilir?
Geri alma
Kaldırma
Değiştirme
Düzeltme
İdari işlemin kendiliğinden sona ermesi
Aşağıdakilerden hangisi yokluk sonucunu meydana getiren sakatlıklardan biri değildir?
İşlev gaspı
Yetki gaspı
Fiili memurluk
Ağır ve bariz yetki aşılması
Konu yönünden yetkisizlik
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İdare Hukukuna Giriş Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: