aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Hukukun Temel Kavramları Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Hukukun Temel Kavramları dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Hukukun Temel Kavramları Ara Sınav çıkmış sorular

Hukukun Temel Kavramları 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Güvenlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Hukuk kuralları yazılı ya da kamuya açık kurallar olmaları bakımından kişilerin geleceğe yönelik plan yapmalarını sağlar.
Hukuki yargılama makamlarının belirliliği esastır.
Hukukun sağladığı güvenlik bizatihi kendisinin sahip olduğu güvenlikle bağlantılı değildir.
Hukuki yaptırımların önceden bilinebilir olması gerekir.
Hukuk devleti şiddet tekeli ile hak ve özgürlükleri güvenceye alır.
Yaptırım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Hukuk kurallarının ihlal edilmesi halidir.
Hukuksal düzenin ortadan kalkmasıdır.
Hukuk düzenine aykırı durumlarda hukukun verdiği tepkidir.
Hukuk kendi kurduğu düzeni devam ettirmez.
Hukuk kurallarına uyulmasının bir ödülüdür.
Hangi eylemlerin suç olarak kabul edileceği aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
Toplumsal ahlak kuralları
Örf ve adet kuralları
Uluslararası antlaşmalar
Siyasal iktidarın güttüğü suç politikası
Pozitif hukuk sistemi
Hukuk düzeni içinde tazminatın amacı nedir?
Hukuka aykırı eylemle bozulan hukuk düzeninin mümkün olduğunca eski haline getirilmesidir.
Hukukun öngördüğü düzenin devlet eliyle yeniden kurulmasıdır.
Hukuk kurallarını ihlal edenlerin cezalandırılmasıdır.
Vatandaşların hukuk kurallarını ihlal etme düşüncelerinden caydırılmasının sağlanmasıdır.
Hukuk düzeninin öngördüğü kurucu unsurların yokluğunun bir sonucudur.
Düzen ve değer olarak hukuk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Devletin şiddet tekeline sahip olmasıyla kurduğu hiyerarşi düzenin tekelini oluşturur.
Hukukun kurduğu düzen bir değer yargısını yansıtır.
Hukuk yasaklarken ve emrederken değer yargılarını yansıtmaz.
Süregiden hukuk uygulaması çerçevesinde hukukun bir düzen ve değer sistemi oluşu pek fark edilmez.
Ağır meşruiyet krizlerinin yaşanmadığı dönemlerde hukukun tarafsız olduğu düşünülür.
Önemli özellikler açısından benzerlik gösteren iki durum, olay, hüküm arasında bir ilişki kurularak açıkça gözlemlenmeyen başka ortak noktalar olduğuna karar verilmesine ne ad verilir?
Evleviyet
Kıyas
Zıt Kanıt
Takdir yetkisi
Yorum yöntemi
Hukukun uygulanması sırasında aynı konunun farklı hukuk kurallarınca ve farklı şekilde düzenlenmiş olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
Geçmişe yönelik uygulama sorunu
Zaman bakımından uygulama
Sözel yorum teorisi
Hukuk kurallarının çatışması
Kuvvetler ayrılığı teorisi
Örf ve adet hukukuna ceza hukukunda rastlanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Suç kavramı örf ve adette yer almaz.
Bir eylemin suç olarak nitelenebilmesi için yasada açıkça yazması gerekir.
Ceza toplum düzenini ilgilendirir.
Örf ve adet hukuku doğrudan bağlayıcı olmasa da uyuşmazlık durumunda tespiti kolaylaştırır.
Suç kavramı hukukun tali kaynaklarını ilgilendirir.
Hukuk kurallarının yer ve kişi bakımından uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Hukuk kuralları, bu kurallara kimlerin uyacağını söylemekle bu kimseleri egemenliği altına almış olur.
Devletin ülkesi içinde ortaya çıkan olaylar ve eylemler o devletin hukukuna tabidir.
Devletin vatandaşları üzerinde egemenlik sahibi olması şahsilik ilkesi olarak adlandırılır.
Mülkilik ilkesi özellikle kamu hukukunda, şahsilik ise özel hukukta geçerlidir.
Mülkilik ilkesi devletin sınırları dışındaki uyuşmazlıkları kapsar.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Hukukun Temel Kavramları Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Uygulayıcının somut sorun ile ilgili kuralda açıkça dile getirilmeyen kararlar almasını gerektirmesine ne ad verilir?
Hukuk yaratma
Yorum yapma
Hakimin takdir yetkisi
Yasa koyma
Yargının tarafsızlığı
Yeryüzündeki farklı ulus, kültür ve toplumların hukuk düzenlerinin çeşitliliklerine ve benzeşmezliklerine yönelik ayrımları, Karşılaştırmalı Hukukun daha çok hangi bölümüyle ilgilidir?
Uluslararası Hukuk
Kamu Hukuku
İnsancıl Hukuk
Özel Hukuk
Doğal Hukuk
Bir ülkede dağınık halde bulunan hukuk kurallarının ait oldukları hukuk dalına bağlı olarak derlenip sistemli bir bütünlüğe kavuşturulması etkinliğine ne ad verilir?
Yasama
Yasalaştırma
Yasama sorumluluğu
Yasama dokunulmazlığı
Yasa olmaktan çıkarma
İngiliz hukuk sisteminde “Statute Law” ne anlama gelmektedir?
Parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve esaslarını gösteren düzenlemelerdir.
İngiliz İdare Hukukunun diğer adıdır.
İngiltere’yi işgal eden Normanların adalet hizmetini gerçekleştirmek için atadıkları gezici yargıçların oluşturdukları aşırı biçimci hukuku ifade eder.
İngiliz içtihadi hukukunu tanımlar.
Birbirlerinden ayrı kararlar veren yargıçların arasındaki birliğin sağlanması çabasıdır.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi 1215 tarihli Magna Carta Libertatum için söylenemez?
Tacın nasıl el değiştireceğine ilişkin yeni kurallar getirmiştir.
Papa III. Innocent, Kral John ve Baronları arasında imzalanmıştır.
Kralın bazı yetkilerini sınırlandırarak hukuk kurallarının kralın iradesinden daha üstün olduğunu ilan etmiştir.
Kralın keyfi vergi salamayacağını hüküm altına almıştır.
Yasal dayanağı olmadan tutuklama ve sürgüne göndermeye başvurulamayacağını düzenlemiştir.
Roma Hukukunun kavramsal yapısını anlayabilmek için başvurulan İnstitutiones'lerden günümüze ulaşabileni kime aittir?
İustinianus
Brütüs
Vergilius
Aristoteles
Gaius
Adli yargı kolunda iş yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde, hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturularak bu daireler numaralandırılabilir. Bu daireler arasındaki iş dağılımı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
Adalet Bakanlığı
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Adli Yargı Adalet Komisyonu
Cumhuriyet Başsavcılığı
Bölge Adliye Mahkemesi
Adli yargı kolunda, kişiler arasında doğan uyuşmazlıkların çözümüne yönelik olarak davanın esası hakkında karar vermekle görevli asli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
İlk derece mahkemesi
Bölge adliye mahkemesi
Bölge idare mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biri değildir?
Bakanlar Kurulu üyelerini görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak
Cumhurbaşkanını görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak
Temel hak ve özgürlüklerin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla yapılan bireysel başvuruları karara bağlamak
Siyasi partilerin devlet yardımından yoksun bırakılmasına ilişkin davaları karara bağlamak
Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlamak
Adli yargı kolunda, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin uyuşmazlıklara bakmakla görevli genel mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Sulh hukuk mahkemesi
İcra mahkemesi
Tüketici mahkemesi
Vergi mahkemesi
Asliye hukuk mahkemesi
Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanmasıyla görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?
Danıştay
İdare mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Sayıştay
Vergi mahkemesi
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Hukukun Temel Kavramları Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: