aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Hukuk Sosyolojisi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Hukuk Sosyolojisi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Hukuk Sosyolojisi Ara Sınav çıkmış sorular

Hukuk Sosyolojisi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Doğal Gerçeklik ve Toplumsal Gerçeklik olgularıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
Doğal gerçeklik fizik, kimya gibi bilimlerin konusunu oluşturur.
Sosyoloji toplumsal gerçekliği inceler.
Toplumsal gerçeklik, insan tarafından yaratılmamış ama insanı etkileyen gerçekliktir.
İnsanların karşılıklı etkileşimleriyle meydana gelen insan ilişkilerine yön veren alana toplumsal gerçeklik denir.
Psikoloji, ekonomi, siyaset bilimi sosyal bilimlerin konusunu oluşturur.
Norm kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
Toplumun insan davranışını nasıl şekillendirdiğini açıklamak için sosyologlar tarafından kullanılır.
Norm kavramı ile informel toplumsal kurallar ifade edilmektedir.
Hukuk kurallarının etkisini incelemek açısından kullanışlı araçlardır.
Hukuk kuralları da bir toplumsal norm türüdür.
Bir toplumsal norm olarak hukuk kuralları informel kurallar bütünü içinde yer alır.
Belli bir toplumdaki hukuksal kavramların, kuralların, örgütlerin oluşturduğu bütünü incelemeye çalışan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Hukuk Bilimi
Siyaset Bilimi
Antropoloji
Sosyoloji
Ekonomi
Aşağıdaki kavramlardan hangisi toplumsal kuruma örnek olarak gösterilebilir?
Sosyoloji
Ahlak kuralları
Toplumsal gerçeklik
Toplumsal değerler
Aile
Aşağıdakilerden hangisi M.Ö. 2400 yıllarında Sümer Devletlerinden Lagaş’ta hüküm süren kişinin adını taşıyan hukuk metinleridir?
Urukagina Yasaları
On İki Levha Kanunu
Solon Yasaları
Drakon Yasaları
Hammurabi Kanunu
Rol kavramı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Toplumsal etkileşim roller çerçevesinde gelişir.
Roller, kişileri belli bir şekilde davranmaya ve diğerlerinden belli davranışlar beklemeye götürür.
Kişilerin toplum içinde hangi rolleri oynayacağını statüleri belirler.
Her kişi aynı zamanda birden fazla rol sahibidir.
Rol, bir toplumdaki insanların kendi etkinliklerini organize etmek için kullandıkları simgeler sistemidir.
İnsanların toplumsal ilişkilerinin yapısını ve düzenini ifade etmek için kullanılabilecek genel terim aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumsal tabakalaşma
Toplumsal örgütlenme
Toplumsal sınıf
Toplumsal statü
Toplumsal rol
Aşağıdakilerden hangisi yönetilenlere hukuk güvenliği sağlarken koymuş olduğu hukuk kurallarıyla kendini bağlı sayan bir teşkilattır?
Mutlak Monarşi
Laik Devlet
Şeriat Düzeni
Hukuk Devleti
Refah Devleti
Aşağıdaki kavramlardan hangisi, insan ilişkilerini ve davranışlarını toplumsal bir ideale, değere ve norma göre düzenleme, bir standart oluşturma şeklinde tanımlanır?
Değerler
Normatif
Ahlak
Norm
Hukuk
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Hukuk Sosyolojisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Hukukun toplumu ve bireyleri değiştirme işlevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
Hukukun bu işlevi zorlama yoluyla bireyleri kontrol altına alır.
Toplumun baskın bir çoğunluğunun hukuku sapkın bir grubu değiştirmek üzere bir araç olarak kullanmasını ifade eder.
Hukukun bu işlevi onun bilinçli ve planlı bir toplumsal değişmenin aracı olarak kullanılmasıdır.
Hukukun bu işlevinin gerçekleşmesi toplumda kimi bireylerin veya grupların değişimi arzu etmelerine bağlıdır.
Değişmesi istenen grubu sapkın olarak tanımlayan standartlar toplumun bütünü tarafından ya da iktidar sahipleri tarafından belirlenmiş olabilir.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi hem sosyal gerçekliğe en uygun açıklamaları yapabilme, hem de hukuka dair eleştirel düşünebilme imkanı tanır?
Etkinlik problemi
Yaşayan hukuk
İktidar olgusu
Pozitif hukuk
Toplumsal gelişim
Aşağıdakilerden hangisi hukuk sosyolojisinin hukuka vücut verme potansiyeline sahip yapıların analizinde kullandığı temel kavramdır?
Devlet
Norm
Yaptırım
İktidar
Yargı
Doğal hukuk yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
En eski hukuk yaklaşımı olup kökleri eski Yunan düşünürlerine uzanır.
Temelinde adalet düşüncesi yer alır
hukuk düşüncesi akıl ve insan doğası kavramlarından yola çıkar.
Egemen, yaptırım ve buyruk bu yaklaşımın en önemli unsurlarıdır.
Sosyal sözleşme kavramı doğal hukuk yaklaşımının önemli kavramlarından biridir.
Aşağıdakilerden hangisi hukuku ortaya çıkaran toplumsal olgulardan biri değildir?
Bir toplumda süregelen alışkanlıklar
Toplumdaki üretim ilişkileri
Doğal afetler
Bir yasanın çıkartılması sürecindeki siyasal ilişkiler
Örf-adet kuralları
Aşağıdakilerden hangisi hukukun etkinliğinin saptanmasında soyut normatif düzenlemenin görünür hale gelmesini sağlar?
Norma uygun hareket etme
Yürürlük kazanma
Yargılama
Yasayı kurgusal olarak düzenleme
Normu usule uygun olarak çıkartılma
Yasaların kaynağının doğada ve insan doğasında aranması gerektiğini, doğaya uygun olarak bütün insanlar için geçerli olan ve aynı kalan bir yasa olduğunu söyleyen akım aşağıdakilerden hangisidir?
Pozitif Hukuk
Doğal Hukuk
Toplumsal Sözleşme
Tarihsel Materyalizm
Tarihsel Hukuk
Aşağıdakilerden hangisi klasik sosyoloji yaklaşımlarının ve hukuk sosyolojisi yaklaşımlarının şekillenmesinde rolü bulunan faktörlerden biri değildir?
Kapitalizmin yükselişi
Endüstri devrimi
Batı Roma İmparatorluğunun çöküşü ve mutlak monarşilerin kurulması
Fransız İhtilali
Kentleşme süreci
Aşağıdakilerden hangisi insan doğasından hareketle bir toplumsal sözleşme teorisi temelindeki görüşleri ile Beccaria’nın suç ve ceza konusundaki düşüncelerini etkileyen düşünürlerdendir?
Rousseau-Marx
Durkheim-Weber
Maine-Marx
Montesquieu-Voltaire
İbni Haldun-Weber
Aşağıdaki düşünürlerden hangisine göre hukuk kendi başına bir karaktere sahip olmayıp kendi içinde yer aldığı toplumun üretim tarzını, ekonomik organizasyonunu ve sınıf mücadelesini yansıtır?
Weber
Durkheim
Maine
Montesquieu
Marx
Teorisinde asabiyet kavramını öne çıkaran ve göçebe toplum ile yerleşik toplum ikiliğini inceleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
İbn-i Haldun
Montesquieu
Maine
Marx
Durkheim
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Hukuk Sosyolojisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: