aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Gümrük Mevzuatı Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Gümrük Mevzuatı dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Gümrük Mevzuatı Ara Sınav çıkmış sorular

Gümrük Mevzuatı 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Gümrük Mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi, ihracatçı ya da temsilcisinin Türkiye’deki gümrükleme sürecinde kullanılmak üzere hazırlamak zorunda oldukları belgelerden biridir?
Gümrük beyannamesi
Menşe şahadetnamesi
Akreditif mektubu
Konşimento
Küşat mektubu
Konsinye ihracat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Konsinye ihracat talepleri ilgili gümrük idaresine yapılır.
Konsinye ihracat yalnız Türkiye ile Gümrük Birliği Anlaşması olan ülkelere yapılır.
Türkiye’de konsinye ihracat yasaktır.
İhracata konu olan malın henüz kesin satışı yapılmamıştır.
Konsinye İhracat yalnız Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması olan ülkelere yapılır.
Bir işlemin transit ticaret olarak kabul edilebilmesi için en az kaç ayrı gümrük bölgesinin işleme konu olması gerekir?
1
2
3
4
5
Döviz alım belgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
İhracattan kaynaklanan kambiyo taahhüdünün kapatılmasında kullanılan bir belgedir.
Dolaşım belgesidir.
Karayolu taşımacılığında kullanılan taşıma senedidir.
Demiryolu taşımacılığında kullanılan taşıma senedidir.
Paketleme listesidir.
Uygulamada daha çok CIM belgesi adıyla bilinen taşıma belgesi hangi tip taşımacılıkta kullanılır?
Karayolu
Havayolu
Denizyolu
Kombine
Demiryolu
100.000 ABD dolarının altında ihracat gerçekleştiren ihracatçının Döviz Alım Belgesi alma zorunluluğu olmamasına ne ad verilir?
Teşvik hakkı
Telafi hakkı
Mahsup hakkı
Terkin hakkı
Terfi hakkı
Türkiye’de gümrük kapıları açılması ve çeşitli yerlerde gümrük birimleri kurulmasına karar veren merci aşağıdakilerden hangisidir?
TC Merkez Bankası
Maliye Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
TOBB
Gümrük veTicaret Bakanlığı
İhracatta gümrük beyannamesi doldurulurken ihracata konu olan mal konteynıra konmuş ise, 19 numaralı “Konteynır” kısmına aşağıdakilerden hangisi yazılır?
0
1
2
3
Boş bırakılır.
Aşağıdakilerden hangisi ithalat sürecinde Gümrük Mevzuatı ile yakından ilişkili olabilecek pasif adımlardan biri değildir?
İthalatta ilgili ön araştırmanın yapılması
İhracatçı ile anlaşmanın sağlanması
İthalatçı sıfatının kazanılması
İthalattan kaynaklanan kambiyo taahhüdünün kapatılması
İthalata yönelik gümrüklemenin yapılması
İhracattan kaynaklanan kambiyo taahhütlerinin doğmadığı ihracat türüne ne ad verilir?
Bedelsiz ihracat
İthal edilmiş malın ihracatı
Transit ticaret
Kredili ihracat
Kayda bağlı ihracat
Dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek işlenmiş malın gümrük beyannamesinin doldurulması sırasında beyan kısmına, Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye taraf olmayan ülkeler için aşağıdakilerden hangisi yazılır?
EXIM
EU
IM
EM
EX
Dahilde İşleme Rejimi kapsamında işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışında kazanılan yan ürünlere ne ad verilir?
İşletme malzemesi
İkincil işlem görmüş ürün
Muaf eşya
Geçici ihracat eşyası
Eşdeğer eşya
Türkiye’de İthalat Rejimi Kararı’nın temelamacı aşağıdakilerden hangisidir?
Yerli sanayinin korunmasını ve ihracatın gelişmesini sağlamak
İthalatın ülke ekonomisi yararına ve uluslararası ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamak
Dış ticaretin liberalleşmesini sağlamak
AB ile entegrasyonun sağlanmasına yönelik çalışmaları hazırlamak
İthal ikameci sanayi politikasının gelişmesini sağlamak
Uluslararası ticarete konu olan bir malın ekonomik milliyetine ne ad verilir?
Tarife
Pozisyon
Menşe
Nitelik
Kod
Hariçte İşleme Rejimi kapsamında hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ya da serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde ilgili işletmelerin aşağıdakilerden hangisine başvurması gerekir?
TC Merkez Bankası
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Ticaret ve Sanayi Odaları
Kalkınma Bakanlığı
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’ye ithalatı yasak olan mallar arasında yer almaz?
Sahte menşeli eşya
İpek böceği tohumu
Oyun alet ve makinaları
Otomobil
Esrar
Türkiye’de serbest dolaşımdaki bir eşyanın daha ileri safhalarda işlem görmesi, yenilenmesi veya tamir edilmesi amacıyla Türkiye gümrük sınırlarının dışına geçici olarak ihraç edilmesine ne ad verilir?
Dahilde İşleme Rejimi
Damping Rejimi
Gümrük Antrepo Rejimi
Hariçte İşleme Rejimi
Transit Rejimi
En çok kayrılan ülke kuralı gereğince, DTÖ üyesi ülkelere tavizli vergi uygulanabilmesi için geliştirilen menşe kurallarına ne ad verilir?
Değiştirilebilir menşe
Tercihsiz menşe
Ülke temelli menşe
Tercihli menşe
Anlaşmalı menşe
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine uygun bir şekilde gümrük işlemleri yapılan ve ithalata konu olan eşyanın gümrükleme sürecinde gümrük idaresince ilgili tüm vergi ve fonlarının mükellefe yönelik tarh ve tahakkuk ettirilmesi işlemine ne ad verilir?
Konşimento
Telafi edici vergi
Fiili ithalat
İthalat
Tahsilat
Dahilde İşleme Rejim Kararı’na göre dahilde işleme izin belgesinde taahhüt edilen ihraç ürününün tamamını veya bir kısmını üreten, belgede kayıtlı ancak belge sahibi olmayan işletmeye ne ad verilir?
Aracı
İthalatçı
İhracatçı
Asli üretici
Yan sanayici
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: