aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Genel Vergi Hukuku Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Genel Vergi Hukuku dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Genel Vergi Hukuku Ara Sınav çıkmış sorular

Genel Vergi Hukuku 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Tarh işlemi, hukukî niteliği ve tarh yöntemleri aşağıdaki vergi hukuku dallarından hangisinin konusuna girer?
Vergi Ceza Hukuku
Vergi Yargılaması Hukuku
Vergi İcra Hukuku
Vergi Usul Hukuku
Uluslararası Vergi Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği kamu gelirlerinden biri değildir?
Vergi
Resim
Harç
Teşebbüs gelirleri
Fonlar
Aşağıdakilerden hangisi mali hukukun incelediği konulardan biri değildir?
Kamu gelirlerinin toplanması
Kamu harcamalarının yapılması
Kamusal teşebbüslerin tasfiyesi
Kamusal malvarlıkları
Kamu borçları
Vergi hukukunda, vergi ödevine aykırı suç sayılan davranışlara ilişkin uyuşmazlıklarda yetkili olan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Ceza Mahkemesi
İdare Mahkemesi
Hukuk Mahkemesi
Ticaret Mahkemesi
İcra Mahkemesi
Devletin vergi alma yetkisini ancak kanunla kullanabileceğini düzenleyen anayasal ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Vergilerin eşitliği ilkesi
Vergilemede adalet ilkesi
Vergilerin orantılılığı ilkesi
Vergilerin zorunluluğu ilkesi
Vergilerin kanuniliği ilkesi
Kendiliğinden ödenmeyen vergi ve diğer kamu alacakları aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenen kurallara göre takip ve tahsil edilir?
Vergi Usul Kanunu
Gelir Vergisi Kanunu
İdari Yargılama Usul Kanunu
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Kurumlar Vergisi Kanunu
Aşağıdakilerden hangisi vergi kanunlarında açıkça düzenlenmesi gereken verginin temel unsurlarından biri değildir?
Verginin konusu
Vergi beyannamelerinin içeriği
Vergiyi doğuran olay
Vergi yükümlüsü
Verginin oranı
Devletin yapısını, organlarını ve işleyişini düzenleyen, kamu hak ve özgürlüklerini teminat altına alan, normlar hiyerarşisinde en üst konumda yer alan hukuk kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Kanun
Kanun Hükmünde Kararname
Anayasa
Bakanlar Kurulu Kararı
Yönetmelik
Magna Carta, Fransız Devrimi gibi tarihi olayların temel nedenini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
Haksız vergilere karşı toplumsal karşı koyma refleksi
Avrupa’da mezhep birliğinin bozulması
Skolastik düşüncenin etkisini kaybetmesi
Rönesans hareketlerinin başlaması
Sanayi inkılâbının etkisiyle hammadde ihtiyacının artması
Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay’ın incelenmesinden geçirilmek şartıyla Bakanlar Kurulunca çıkarılan ve Cumhurbaşkanınca imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlanan idari düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Kanun
Tüzük
Yönetmelik
Tebliğ
Sirküler
Almanya’da yaşayan, İsviçre’de çalışan, Rus vatandaşı olan Olga, Antalya’da bir ev aldığı takdirde emlak vergisini hangi ülkeye ödeyecektir?
Almanya
Türkiye
İsviçre
Rusya
Avusturya
Kanunların yürürlükten kalktıktan sonraki olay ve işlemlere uygulanamamasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Kanunların geleceğe yürümemesi
Kanunların geçmişe yürümemesi
Gerçek geçmişe yürüme
Gerçek olmayan geçmişe yürüme
Lehe kanun uygulaması
Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa’ya aykırılığı yönünde verdiği bir kararın yürürlüğü Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ne kadar süre ile ertelenebilir?
15 gün
1 ay
45 gün
6 ay
1 yıl
31.12.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan bir kanun, yürürlük tarihi olarak ayrıca bir tarih belirlenmediyse hangi tarihte yürürlüğe girer?
31.12.2013
07.01.2014
15.01.2014
14.02.2014
01.03.2014
Gelişmekte olan ülkelerin kaynak ilkesini daha çok tercih etmesindeki asıl neden aşağıdakilerden hangisidir?
Kolay mükellef takibi
Ülkeler arası siyasi rekabet
Teknolojik sebepler
Geleneksellik
Sermaye ithali
Öze ilişkin yorumun deyimsel yorumu aştığı yorum türü aşağıdakilerden hangisidir?
Daraltıcı
Düzeltici
Genişletici
Tamamlayıcı
Pekiştirici
Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunda amaçsal yorumun sınırını oluşturur?
Kıyas yasağı
Ayırma ilkesi
Mali güce göre vergilendirme
Eşitlik ilkesi
Adalet ilkesi
“Karşıt kavram, evleviyet, tümevarım, tümdengelim” gibi mantık kurallarından yararlanan yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Deyimsel
Tarihi
Amaçsal
Bilimsel
Sistematik
Vergilendirme bakımından aynı iktisadi güce sahip olanlara aynı şekilde işlem yapılmasını gerektiren eşitlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Dikey eşitlik
Mükellefler arası eşitlik
Yatay eşitlik
Yasal eşitlik
Diagonal eşitlik
Aşağıdaki yorum türlerinden hangisinin günümüzde uygulama alanı yoktur?
İdari yorum
Yasama yorumu
Yargısal yorum
Bilimsel yorum
Deyimsel yorum
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: