aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Genel Muhasebe I Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Genel Muhasebe I dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Genel Muhasebe I Ara Sınav çıkmış sorular

Genel Muhasebe I 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkların bilançoda gösterildiği bilanço grubudur?
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Özkaynaklar
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kaynaklarını ifade etmektedir?
Yabancı Kaynaklar, Öz Kaynaklar
Öz Kaynaklar, Dönen Varlıklar
Dönen Varlıklar, Duran Varlıklar
Duran Varlıklar, Yabancı Kaynaklar
Gelirler, Giderler
Aşağıdakilerden hangisi bilançonun özkaynaklar grubunda yer alan bir kalem değildir?
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Geçmiş Yıllar Kârları
Banka Kredileri
Aşağıdakilerden hangisi işletme içi bilgi kullanıcılarından biri değildir?
İşletme sahipleri
İşletmeye borç veren finansal kurumlar
İşletme yöneticileri
İşletme çalışanları
İşletmenin ortakları
Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin Temel Kavramları’ndan biri değildir?
Kişilik
İşletmenin Sürekliliği
İhtiyatlılık
Önemlilik
Kısmi Açıklama
Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarda sunulan bilginin denetimden geçmiş ve doğrulanmış olduğunu gösteren finansal tablo özelliğidir?
Karşılaştırılabilirlik
Zamanında sunum
Anlaşılabilirlik
Doğrulanabilirlik
İhtiyaca uygunluk
Aşağıdaki Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının varsayımlarından hangisi büyük defter hesaplarında alacakların ve borçların ayrı ayrı gösterilmesini gerektirir?
Sunuluşun tutarlılığı
Karşılaştırılabilirlik
Netleştirme
Raporlama sıklığı
İşletmenin sürekliliği
Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıkların özelliklerinden biri değildir?
İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin beklenmemesi
İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesinin beklenmesi
Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulması
Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi
Raporlama döneminden sonra en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesinde kullanılan nakit ve nakit benzeri değerler
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin belirli bir döneminin sonucunu kâr veya zarar olarak gösteren finansal tablodur?
Satılan Mamulün Maliyeti
Finansal Durum Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Genel Muhasebe I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların niteliksel özellikleri arasında destekleyici özelliklerinden biri değildir?
Karşılaştırılabilirlik
Doğrulanabilirlik
Zamanında sunum
Gerçeğe uygun sunum
Anlaşılabilirlik
Hesapla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Finansal tablo kalemleri ile ilgili her unsura ait ismi taşıyan hesap kullanılır.
Hesabın borç toplamı alacak toplamından daha büyük ise aradaki farka alacak kalanı denir.
Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapmaya hesap açmak denir.
Herhangi bir hesabın borç tarafına kayıt yapılmasına hesabın borçlandırılması denir.
Herhangi bir hesabın alacak tarafına kayıt yapılmasına hesabın alacaklandırılması denir.
Varlık hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bütün varlık hesaplarında açılış için ilgili varlık hesabının borç tarafına kayıt yapılır.
Bütün varlık hesaplarında artışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
Bütün varlık hesaplarında kapanış için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
Bütün varlık hesaplarında azalışlar ilgili varlık hesabı alacak tarafına kayıt yapılır.
Bütün varlık hesapları ya hiç kalan vermez veya verecek ise sadece borç kalanı verir.
...........HESABI 50.000 10.000 Yukarıdaki büyük defter hesabı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Borç kalanı 40.000 Türk Lirasıdır.
Kaynak hesabıdır.
Alacak kalanı 40.000 Türk Lirasıdır.
Borç kalanı 50.000 Türk Lirasıdır.
Borç kalanı 60.000 Türk Lirasıdır.
“A” işletmesi, bir ay vadeli 10.000 Türk Lirası ihtiyaç kredisini bankadan nakit olarak çekmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
100 Kasa hesabı 10.000 alacaklandırılır.
300 Banka kredileri hesabı 10.000 borçlandırılır.
400 Banka Kredileri hesabı 10.000 borçlandırılır.
100 Kasa hesabı 10.000 borçlandırılır.
400 Banka Kredileri hesabı 10.000 alacaklandırılır.
Bankadan 50.000 Türk Lirası nakit çekilmiştir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Bir varlık hesabında artış, bir varlık hesabında azalış olmuştur.
Kasa hesabı varlık hesabıdır artış borcuna kayıtlanmıştır.
Kasada nakit mevcudu 50.000 Türk Lirası azalmıştır.
Bankalar hesabı varlık hesabıdır azalış alacağına kayıtlanmıştır.
Kasa hesabı bir varlık hesabıdır ve hesap 50.000 Türk Lirası borçlandırılmıştır.
KASA HS. 100 BANKALAR HS. 300 TİCARİ MALLAR HS. 500 SATICILAR HS. 200 SERMAYE HS. 700 Bu yevmiye maddesi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Karma madde
Basit madde
Birleşik madde
Sayısal madde
Fiziki madde
Mizanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Yevmiye defterinden düzenlenir.
Kesin mizan kalanlarından dönem sonu mali tabloları düzenlenir.
Envanter sonrası düzenlenen mizana genel geçici mizan denir.
Kesin mizan bilgilerine göre envanter işlemleri yapılır.
Genel geçici mizan kalanlarından mali tablolar düzenlenir.
Envanter defteri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Envanter defterlerinin sayfaları sıra numara takip eder.
Envanter listeleri envanter defterine kayıtlanır.
İşletme hesabı esasına göre tutulması zorunlu defterlerden biridir.
Bilanço esasına göre tutulması zorunlu defterlerden biridir.
Envanter işlemi genel geçici mizandan sonra yapılır.
Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre bilanço esasına göre tutulması zorunlu defterlerden biri değildir?
Yevmiye defteri
Envanter defteri
Defteri kebir
Günlük defter
İşletme hesabı defteri
Aşağıdakilerden hangisi yevmiye defterinin özelliklerinden biri değildir?
Sayfa numaraları sıra numara şeklinde birbirini takip eder.
Yevmiye defterine kayıtlar maddeler şeklinde yapılır.
Yanlış yevmiye kaydının düzeltilmesi yine yevmiye kaydı ile yapılır.
Borç ve alacak tutar toplamları her zaman birbirine eşittir.
Mali nitelikli olay öncelikle büyük deftere kaydedilir.
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Genel Muhasebe I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: