aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Genel İşletme Ara Sınav Çıkmış Sorular (2015 - 2016)

Açıköğretim Fakültesi Genel İşletme dersi 2015 - 2016 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Genel İşletme Ara Sınav çıkmış sorular

Genel İşletme 2015 - 2016 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
İşletmenin sosyal sürdürülebilirlik amacının en iyi tanımlandığı ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Üretim faktörlerini girdi olarak kullanarak mümkün olan en fazla çıktıyı, yani ürün ve hizmeti üretmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.
İşletmenin içinde ve dışında var olan, işletmeyle ilgili sosyal unsurların ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.
İşletmenin ekonomik varlığını geliştirerek ve büyüterek sürdürmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktır.
Rekabet üstünlüğü sağlayabilmek amacıyla yaratıcı, yenilikçi ve inovatif ürünler üretmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.
Sermaye ve girişimci üretim faktörlerinin yetersiz olduğu koşullarda halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için üretim yapmaya girişmektir.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin fonksiyonları arasında yer alır?
Verimlilik
Doğal kaynaklar
Üretim
Mal ve hizmetler
Etik kodlar
Finansman fonksiyonunun görev tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmenin üretimde kullanılacak üretim faktörlerini satın almak için ihtiyaç duyacağı kaynakların temin edilmesidir.
İşletmenin bir kurum olarak tanıtımının yapılması ona itibar, prestij ve imaj kazandırılmasıdır.
Tüketicilere hangi nitelikte ürünün hangi koşullarda sunulması gerektiği konusunda bilgilerin verilmesidir.
İşletmenin sahip olduğu paranın, ürettiği mal ve hizmetlerin, borçların, alacakların, gelirlerin, giderlerin kaydını tutarak analizinin yapılması, veri ve bilgi üretilmesidir.
İşletmenin içinde ve dışında var olan, işletmeyle ilgili sosyal unsurların ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmaların yapılmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi sermaye sağlama bakımından küçük işletmelerin özelliklerinden biridir?
Uzun vadeli sermaye sağlama olanaklarının daha fazla olması
Büyük miktarlarda sermaye sağlama olanaklarının daha fazla olması
Borçlanma yoluyla yatırım yapmanın daha yaygın olması
Öz sermaye kullanımının daha fazla görülmesi
Borç bulabilecekleri fırsatların daha fazla olması
Hizmet üreten işletmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Gözle görülebilen, somut ve maddi ürünleri üreterek insan ihtiyaçlarını karşılayan işletmelerdir.
Maddi olmayan, soyut ve stok edilemeyen insan ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapan işletmelerdir.
Sahiplikleri devlet işletmeleri, belediyeler ya da özel idarelere ait olan işletmelerdir.
Faaliyetlerini kurulduğu ülke dışında başka ülkelerde de yürüten işletmelerdir.
Yönetimleri merkezci, bağımsız ve yalın olan işletmelerdir.
Müşterilerin belli bir işletmenin sağladığı mal veya hizmet yerine başka bir işletmenin sağladığı benzer mal veya hizmeti tercih etmesi durumunda katlanması gereken maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Toplam maliyet
Üretim maliyeti
Değişim maliyeti
İade maliyeti
Ürün maliyeti
Doğadaki tüm sistemlerin yok olmaya mahkûm olmaları eğilimine ne ad verilir?
Entropi
Erozyon
Ekofinalite
Sibernetik
Sinerji
İşletmeler için faaliyetlerine yön veren bir kutup yıldızı olarak da nitelendirilebilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Fonksiyon
Temel yetenekler
Çevresel belirsizlik
Örgüt kültürü
Vizyon
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevresini oluşturan bileşenlerden biri değildir?
Vizyon
Misyon
Örgüt yapısı
Örgüt kültürü
Rekabet
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Genel İşletme Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Nüfusu yaşlanmakta olan bir toplumdaki tüketim kalıplarının, yaş ortalaması daha düşük ve nüfusun çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir toplumdan farklılıklar göstermesi aşağıdaki çevrelerden hangisinin altında incelenir?
Ekonomik çevre
Doğal çevre
Sosyokültürel çevre
Teknoloji çevresi
Siyasal-yasal çevre
İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, etik kararların eşitlik, doğruluk ve tarafsızlık standartlarına dayalı olması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Faydacılık yaklaşımı
Adalet kuramı yaklaşımı
Haklar yaklaşımı
Kurumsal değerlendirme yaklaşımı
Bütünleştirici sosyal sözleşme kuramı
İklim değişikliği üzerinde etkili olan çevre kirliliği, kullan-at kültürünün baskınlığı ve aşırı ürün paketleme sonucunda ortaya çıkan atıkların yok edilmesi ya da yönetilmesi problemi ve bireyler üzerindeki yıkıcı etkisi, yerel kültürlerin erozyonu gibi sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Verimlilik
Etkililik
Kârlılık
Sürdürülebilirlik
Etik
Aynı hammaddeyi kullanan işletmeler arasında yapılan kartel türü aşağıdakilerden hangisidir?
Miktar karteli
Yönetim karteli
Fiyat karteli
Satın alma karteli
Pazarlama karteli
Bir işletmenin yasalara aykırı olmasa bile toplum ve paydaşlarının beklentilerine uygun, doğru faaliyetlerine işaret eden sorumluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?
Ekonomik sorumluluk
Hayırseverlik sorumluluğu
Etik sorumluluk
Gönüllülük sorumluluğu
Yasal sorumluluk
Birbiriyle çatışan ancak her ikisinin de olası geçerli etik yönleri olan iki seçenekten birinin seçilmesinin gerekli olduğu duruma ne ad verilir?
Sosyal sorumluluk
Etik ikilem
Etik kod
Yasal yükümlülük
Yasal karar alma
Aynı işi yapan kadın ve erkeklere farklı ücret verilmemesi gerekliliği, adalet kuramı yaklaşımlarından hangisine örnektir?
Prosedürel adalet
İşlemsel adalet
Etkileşimsel adalet
Sözleşme adaleti
Dağıtım adaleti
İşletmelerin, mevcut ürünleri üzerinde değişiklikler yaparak, hem rakip ürünlerden daha iyi duruma gelmelerine, hem de pazardaki etkililiklerini artırmalarına yönelik yatay büyüme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Ürün farklılaştırma
Çapraz birleşme
Pazar farklılaştırması
Dikey birleşme
Pazara nüfuz etme
Piyasa araştırması ve talep tahmini fizibilite çalışmaları kapsamında yapılan hangi tür araştırmalar arasında yer alır?
Teknik araştırmalar
Hukuki araştırmalar
Örgütsel araştırmalar
Ekonomik araştırmalar
Finansal araştırmalar
Bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli riskleri üstlenerek ticari işletme kuran kişiye ne ad verilir?
Tedarikçi
Araştırmacı
Girişimci
Yönetici
Çalışan
İşletmelerin yaptıkları anlaşmalardan olan miktar kartelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
İşletmeler ürettikleri ürünün fiyatının düşmesini engellemek için üretim miktarına karar verirler ve belirledikleri miktarda üretim yaparlar.
İşletmeler ürettikleri ürünlerde aynı hammaddeyi kullanmak üzere aralarında anlaşma yaparlar.
İşletmeler ürünlerini bir tek işletme aracılığıyla satmak için anlaşırlar.
İki veya daha fazla işletme tekelci güç oluşturmak amacıyla hukuki bağımsızlıklarını yitirerek sermayelerini ve yönetimlerini birleştirirler.
Serbest piyasada, ürün fiyatlarının farklı olabilmesine bağlı olarak işletmeler ürün fiyatını belirli bir noktada sabit tutarlar.
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Genel İşletme Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: