aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Finansal Yönetim I Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Finansal Yönetim I dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Finansal Yönetim I Ara Sınav çıkmış sorular

Finansal Yönetim I 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi toplam kaynaklardan, borçlar düşüldükten sonra kalan kısmı ifade eder?
Fon kaynağı
Net kâr
Özkaynak
Brüt kâr
Dönen varlık
İşletmeler, atıl durumda olan kısa süreli fon fazlalığını genellikle aşağıdakilerin hangisinde değerlendirmektedir?
Menkul kıymetler
Amortismanlar
Maddi duran varlıklar
Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Gelecekte sağlanacak faydalar için sermayenin uzun süreli yatırılmasıyla ilgili kararlar sürecine ne ad verilir?
Nakit bütçelemesi
Sermaye bütçelemesi
Maddi yatırımlar
Gayri maddi yatırımlar
Finansal yatırımlar
Elde edilen kârın işletmede bırakılacak ve ortaklara verilecek miktarının belirlenmesi amacıyla alınan kararlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
Iskonto kararları
Satış kararları
Sermaye bütçelemesi kararları
Nakit bütçesi kararları
Dividant kararları
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde sermaye yapısını belirleyen temel içsel faktörlerinden biridir?
İşletmenin ürün politikası
İşletmenin pazarlama politikası
İşletmenin borçlanma maliyeti
İşletmenin personel sayısı
İşletmenin organizasyon yapısı
Faiz ve anaparanın ödenmeme riski genellikle hangi durumda artar?
Vade uzadıkça
Aracılar çoğaldıkça
Likidite arttıkça
Piyasa işlem hacmi arttıkça
Ayı piyasasından boğa piyasasına geçişte
Aşağıdakilerden hangisi 2003 yılından sonraki dönemde Türkiye borsasında görülen talepteki canlılığın bir nedeni olarak gösterilebilir?
Cari açığın genişlemesi
Enflasyonun düşmesi
Dış ticaret hadlerinde değişimler olması
Mortgage sistemine olan talebin artması
Finansal kiralamanın gelişmesi
İşletmeler, devlet, hane halkı ve yabancılar finansal sistemi oluşturan unsurlardan hangisinin kapsamındadır?
Piyasa yapıcılar
Dealerlar
Fon talep edenler ve fon arz edenler
Brokerlar
Aracı kurumlar
Türkiye’de 1980’li yıllarda mevduat ve kredi faizlerinin piyasa tarafından belirlenmesi ve mali kesim kurumlarının oluşturulması gibi tedbirler aşağıdakilerden hangisine yönelik olarak alınmıştır?
Finansal piyasaların serbestleşmesine
Finansal piyasaların özelleştirilmesine
Finansal piyasaların spekülatif özelliğinin giderilmesine
Finansal piyasaların manipülatif özelliğinin giderilmesine
Kamunun aydınlatılmasına
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Finansal Yönetim I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’nun tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla yürüttüğü faaliyetlerinden biridir?
Bankaların halka açılmasının teşvik edilmesi
Sermaye Piyasası Kanunu’nun uygulanması ve borsaların açılması
Derecelendirme şirketlerinin kurulması
Denetim şirketlerinin özelleştirilmesi
Bankaların mali olarak güçlendirilmesi
Paranın zaman değerinin olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Alınan ya da verilen paranın o günkü kullanım hakkının satılamaması
Alınan ya da verilen paranın o günkü kullanım hakkının devrinde yasal güçlükler yaşanması
Alınan ya da verilen paranın o günkü kullanım hakkının sadece devlete ait olması
Alınan ya da verilen paranın o günkü kullanım hakkından vazgeçilmesinin bir bedelinin olması
Alınan ya da verilen paranın o günkü kullanım hakkının sadece hane halkına ait olması
78.000 Türk Lirası’nın, 2. sene sonunda 90.000 Türk Lirası’na ulaşması için yaklaşık yüzde kaç bileşik faiz oranı üzerinden bankaya yatırılması gerekir?
5,4268
7,4172
8,5253
9,8858
11,4698
Bir devlet tahvilinin nominal faizi %2 ve beklenen enflasyon oranı %1 ise, reel faiz oranı yaklaşık olarak kaçtır?
0,0099
0,0088
0,0077
0,0066
0,0055
Eşit taksitlerle yapılan ödeme dizisine ne ad verilir?
Valör
Temettü
İtfa
Anüite
Temerrür
Yatırımcının istediği getiri oranı %4 olan ve devamlı olarak yılda 340 Türk Lirası kâr payı ödemesi taahhüt edilen bir imtiyazlı hisse senedinin değeri kaç Türk Lirası’dır?
4.500
5.500
6.500
7.500
8.500
Mali tablolarda yer alan her bir kalemin toplam içerisindeki payının yüzde olarak ifade edildiği finansal analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Varlık yöntemi ile analiz
Sermaye yöntemi ile analiz
Yüzde yöntemi ile analiz
Borç yöntemi ile analiz
Ölçek yöntemi ile analiz
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin gelir tablosunda yer alan kalemlerden biridir?
Denge satış kârı
Esas satış kârı
Özel satış kârı
Brüt satış kârı
Ölçek satış kârı
Satışlarının maliyeti 700.000 Türk Lirası ve ortalama stokları 150.000 Türk Lirası olan bir işletmenin stok devir hızı yaklaşık olarak kaçtır?
2,28
3 ,49
3,83
4,12
4,66
İşletmelerin mali durumlarının ve faaliyet sonuçlarının değerlendirildiği çalışmalara ne ad verilir?
Tahvil değerleme
Finansal analiz
Hisse senedi değerleme
Çeşitlendirme
Durasyon
Bir işletmenin varlıklarının yarısı borçla finanse edildiğine göre, bu işletmede borç - özsermaye oranı kaçtır?
0,25
0,40
0,50
1
1,5
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Finansal Yönetim I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: