aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Felsefe Ara Sınav Çıkmış Sorular (2015 - 2016)

Açıköğretim Fakültesi Felsefe dersi 2015 - 2016 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Felsefe Ara Sınav çıkmış sorular

Felsefe 2015 - 2016 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Thales’in ilk bilim adamı-filozof olarak kabul edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğa olaylarını salt felsefi nedenlerle açıklaması
Matematik ve astronomi çalışmaları yapması
Doğa olaylarını mitoslar ve tanrılar ekseninde açıklaması
Doğa olaylarını doğal nedenlerle açıklaması
Doğa olaylarını efsanelerle açıklaması
Aşağıdakilerden hangisi, felsefe etkinliğini belirleyen, onun kurucu unsurlarını inşa eden boyutlardan biri değildir?
Kurucu boyut
Bütünleştirici boyut
Yaratıcı boyut
Eleştirel boyut
Analitik boyut
“Tanrı her zihne, kişinin gerçeklik ile rahat bir yaşam arasında kendi tercihini yapması için bir imkân sunar; bunlardan hangisini seçeceği insana kalmış bir şeydir. Ama o, ikisini birden asla seçemez.” Bu söz, aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
Benedictus Spinoza’ya
Ralph Waldo Emerson’a
Johann Wolfgang von Goethe’ye
Karl Marx’a
René Descartes’a
Felsefenin değerini, onun hem bireysel hem de toplumsal anlamdaki katkıları karakterize eder. Aşağıdakilerden hangisi, felsefenin toplumsal bir katkısını ifade eder?
Kendimizi tanıma
Yaşamı anlamlandırma
Günümüzün sınırlarını anlama
Mutluluk
Farklılıklara saygı gösterme
İkinci düzey bir sorunun yanıtı olmaya uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Yasama, yürütme ve yargının sınırlarını hukuk bilimi çizer.
İki nokta arasındaki en kısa mesafeye doğru denir.
Ruh hastalıkları, bilinçaltında yerleşen sorunların birikmesinin sonucudur.
Özgürlük, bireyin eylemlerinde engellenmemesi veya eylemlerinin efendisi olmasıdır.
Bir cismin kuvveti, o cismin kütlesi ve ivmesinin çarpımıdır.
Genel-geçer bilgi ve doğruların olanaksız olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Pozitivizm
Realizm
İdealizm
Materyalizm
Rölativizm
Epistemolojinin konusunu, “bilincin belirli bir durumdan daha yüksek bilinç durumlarına ilerleyişinin incelenmesi” olarak ifade eden filozof kimdir?
Locke
Descartes
Hegel
Platon
Aristoteles
Platon’un hakiki bilgi olarak görmediği duyu algılarına dayalı bilmeyi ifade etmek için kullandığı terim aşağıdakilerden hangisidir?
Episteme
Aletheia
Doxa
Logos
Mythos
Doğruların bilgisini şeylerin veya nesnelerin bilgisinden "betimleme yoluyla bilgi" ve "tanışıklık yoluyla bilgi" biçiminde ayıran düşünür kimdir?
Mill
Wittgenstein
Moore
James
Russell
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Felsefe Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Deneyimcilerin, insan zihninin deneyim öncesi durumunu betimlemek üzere kullandıkları kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cognitio confusa
Tabula rasa
Cognitio clara
Scientia animi
Cognitio vaga
Varlığı insan odaklı bir perspektifle ele alan ve insanı nesneleştiren varlık anlayışlarına eleştirel yaklaşan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Dinamik ontoloji
Varoluş felsefesi
Süreç felsefesi
Axioloji
Töz metafiziği
Görünüşleri aşarak maddeye de ruha da erişemeyeceğimizi, bu yüzden gerçekten var olduğunu söyleyebileceğimiz yegâne şeyin görünüşler olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Fenomenalizm
İdealizm
Monizm
Materyalizm
Dualizm
Sartre’ın insan varlığına ilişkin kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Kendinde varlık
Dasein
Yönelimli varlık
Kendisi için varlık
Mutlak varlık
“Metafiziğin kapsamındaki konular, ne deney bilimleri tarafından, ne de saf aklın kavramları kullanılarak bilinebilir” biçiminde ifade edilebilecek düşünceyi savunan filozof kimdir?
Hume
Aquinas
Descartes
Comte
Aristoteles
Ontolojinin tarihinde uzun süre etkili olmuş töz metafiziğini “varlığın soyutlanarak kılıfa sokulması” benzetmesiyle eleştiren düşünür kimdir?
Whitehead
Marx
Russell
Wittgenstein
Comte
Gerçekliği oluşturan öğelerin sınırlı sayıda olduğunu; varlığın esas itibarıyla tek bir malzemeden oluştuğunu, bu malzemenin de madde olduğunu varsayan mantıkçı pozitivistlerin bu varsayımları, onları en çok aşağıdaki düşüncelerden hangisine yöneltmiştir?
Felsefenin görevinin sınırlı olduğu düşüncesine
Yalnızca bilimin doğru bilgi verdiği düşüncesine
Toplum bilimlerinin kesin bilgi veremeyeceği düşüncesine
Bilimin birliği düşüncesine
Mantığın bilimin başlıca aracı olduğu düşüncesine
Bilim felsefesinde içselcilik ve dışsalcılıkla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Dışsalcılık-Mantıkçı Pozitivizm
Dışsalcılık-Çoğulcu Bilim Görüşü
Dışsalcılık-Devrimci Bilim Görüşü
İçselcilik-Yanlışlamacılık
İçselcilik-Mantıkçı Pozitivizm
Doğru önerme ya da teorinin bilim adamları topluluğu tarafından doğruluğuna inanılan önerme olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Bağdaşımcı doğruluk görüşü
Mutabakatçı doğruluk görüşü
Mutlakçı doğruluk görüşü
Devrimci doğruluk görüşü
Mutlak göreci doğruluk görüşü
I. Anomaliler sayıca artmaya başlar II. Araştırmanın temel kuralları gevşer III. Paradigmanın bağlayıcılığı ortadan kalkar ve bilimsel etkinlik unutulur. Yukarıdaki özellikler Kuhn’a göre aşağıdakilerden hangisine aittir?
Devrimci bilime
Bunalım dönemine
Bilim öncesine
Normal bilime
Anomalilere
Kuhn’un, iki paradigmanın/teorinin birbiriyle karşılaştırılmasının ya da hangisinin daha doğru olduğunun belirlenmesinin olanaksızlığına işaret etmek üzere kullandığı terim aşağıdakilerden hangisidir?
Devrimsel sıçrayış
Teori yüklülük
Disipliner matrix
Eş ölçülemezlik
Bunalım
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Felsefe Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: