aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Ekonomi Sosyolojisi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Ekonomi Sosyolojisi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Ekonomi Sosyolojisi Ara Sınav çıkmış sorular

Ekonomi Sosyolojisi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Enformel kesim tarafından üretilen ürünlerin, formel kesim tarafından hammadde veya ara malı olarak kullanıldığı bağlantı türü aşağıdakilerden hangisidir?
İleri bağlantı
Geri bağlantı
Fason bağlantı
Gelir bağlantısı
Tüketim bağlantısı
Enformel sektörü; kendi hesabına, istikrarsız, düzensiz, güvencesiz, maaşlı veya ücret karşılığı çalışma biçimi olarak tanımlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
G. Bromley
J. Weeks
K. Hart
H. de Soto
C. Geertz
Aşağıdakilerden hangisi enformel kesimi örgütsüz, formel kesimi ise örgütlü kesim olarak kavramsallaştıran düşünürdür?
G. Bromley
J. Weeks
K. Hart
K. Polanyi
C. Geertz
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel ekonomik modellerin özelliklerinden biri değildir?
Düşünsel-soyut modeller kurması
Gerçek olayları, mekanik modellere indirgemesi
Konularını kısmî açılardan ele alması
Pratik sorunların çözümü için işlevsel açıklamalar yapması
Noktasal denge çözümleri üretmesi
Aşağıdakilerden hangisi feminist iktisadın temel yaklaşımlarından biridir?
Kadınların üretim sürecinde ürettikleri ürünler toplumsal açıdan önemlidir.
Kadınların üretim sürecine katılması onları güçlendirmektedir.
Kadınların ev içinde ürettikleri mal ve hizmetler iktisadi açıdan anlamlıdır.
Kadınların ürettiği mal ve hizmetleri iktisat teorisi dikkate almaktadır.
Kadınların sadece üretim sürecinde ürettikleri mal ve hizmetler önemlidir.
Aşağıdakilerden hangisi ekonomi sosyolojisinin analiz düzeylerinden biri değildir?
Örgütsel düzey
Küresel düzey
Toplumsal düzey
Kurumsal düzey
Kavramsal düzey
Aşağıdakilerden hangisi ekonomi sosyolojisinin temel özelliklerinden biridir?
Apriorik modeller kurması
Tarihî bireyciliği kabul etmesi
Genel yasalar ileri sürmesi
Metodolojik bireyciliği benimsemesi
Tümdengelimci olması
Aşağıdakilerden hangisi Geertz’e göre pazar yeri ekonomisinin özelliklerinden biridir?
Ürünün fiyatının piyasadaki talep miktarına göre belirlenmesi
Ürünün fiyatının alıcı ve satıcının pazarlığına dayanması
Ürünün fiyatının satıcı tarafından belirlenmesi
Ürünün fiyatının kooperatifler tarafından belirlenmesi
Ürünün fiyatının devlet tarafından belirlenmesi
“Evren algısı ve dünya görüşünden, üretim düzeyine ve ortamına kadar her şeyin anlam ve içeriğinin daha üst düzleme taşınması” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile bağlantılıdır?
Paradigma
Politika
Teknoloji
Toplumsal sistem
Uygarlık
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Ekonomi Sosyolojisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi T. Parsons’un AGIL şeması ile tanımladığı alt sistem unsurlarından biri değildir?
Amaç gerçekleştirme
Bütünleşme
Norm ve davranış kalıplarının korunması
Teknolojik gelişme
Uyum
Aşağıdakilerden hangisi temel teknolojik süreç ve sosyal örgütlenme ilişkileri içinde ortaya çıkan ekonomik faaliyetin temel özelliklerinden biridir?
Homoeconomicus varsayımına dayanması
İnsanın doğal özüne indirgenmesi
Salt kâr ve çıkar güdüsüne dayanması
Bir sosyal ilişki ve örgütlenme biçimi olarak yansıması
Her toplumda benzer unsurlar içermesi
Kadın ve erkeğin toplum içindeki rollerini temel olarak onların ruhsal gelişimindeki farklılığa dayandırarak açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Biyolojik determinist yaklaşım
Psikolojik determinist yaklaşım
Sosyal determinist yaklaşım
Kültürel determinist yaklaşım
İktisadi determinist yaklaşım
Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunun teknolojik unsurlarından biri değildir?
Araştırma-geliştirme
Bilgisayar ağları
Mekanik donanım
Entelektüel sermaye
Yenilikçi düşünce
Aşağıdakilerden hangisi feminist iktisatçıların iktisadın paranın yansızlığı teorisine getirdiği eleştirilerden biridir?
Paranın yansızlığı teorisi kadın ve erkek arasındaki ücret eşitsizliğini gizler.
Paranın yansızlığı teorisi kadınları tüketici erkekleri üretici olarak tanımlar.
Paranın yansızlığı teorisi kadınların piyasa içi üretimlerini dikkate alır.
Paranın yansızlığı teorisi erkekleri formel kadınlar ise enformel sektörde tanımlar.
Paranın yansızlığı teorisi kadınların çıkarcı erkeklerin paylaşımcı olduğunu savunur.
Aşağıdakilerden hangisi, J.A. Schumpeter’in ekonomi sosyolojisine yaptığı katkılardan biridir?
Bilimde objektiflik savı
Modern bürokrasi teorisi
Toplumsal işbölümü teorisi
Yerleşiklik kavramı
Yenilikçi girişimci kavramı
Aşağıdakilerden hangisi feminist yaklaşımların yerleşik sosyal bilime metodolojik düzeyde yönelttiği en temel eleştirilerden biridir?
Biyolojik rolleri dikkate almamaktadır.
Kadının biyolojik üretkenliğini dikkate almaz.
Kadınların ev işlerini dikkate almaz.
Kadınların çocuk büyütmelerini dikkate almaz.
Erkek bakış açısından kadın deneyimini dikkate almamaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal alanın unsurlarından biridir?
Uzlaşma
Dinsel inançlar
Hoşgörü
Hukuksal kurallar
Katılımcı demokrasi
Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yıllarda azgelişmiş ülkelerde enformel sektörün ortaya çıkmasında etkili olan temel faktörlerden biridir?
Kentten kıra gerçekleşen nüfus hareketliliği
Bu ülkelerdeki yasal düzenlemelerin esnekliği
Yabancı sermaye yatırımlarının artması
İçe dönük sanayileşme politikaları
Formel sektörün açığa çıkan işgücünü içine çekememesi
Yerleşik iktisatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Kadının hane içi geçimlik üretimini dikkate almaktadır.
Kadınların ev içi çocuk bakım işlerini analizlere dâhil etmektedir.
Piyasa ilişkileri dışında kalan ekonomik ilişkileri iktisadın konusu dışında bırakmaktadır.
Piyasa dışı ekonomik faaliyetleri dikkate almaktadır.
Üretim sürecinde kadın ve erkeğin eşit olduğunu savunur.
Aşağıdakilerden hangisi Yapısalcı Okul’un enformel sektöre bakışını en iyi şekilde açıklar?
Enformel sektör ekonominin geleneksel yapısını temsil etmektedir.
Enformel sektör formel sektör geliştikçe ortadan kalkacaktır.
Enformel sektöre devletin yapacağı yatırım ekonomik gelişmeyi sağlar.
Enformel sektör kapitalist gelişmenin bir parçasıdır.
Enformel sektör geri; formel sektör geliştirici bir yapıdır.
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Ekonomi Sosyolojisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: