aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Eğitim Bilimine Giriş Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Eğitim Bilimine Giriş dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Eğitim Bilimine Giriş Ara Sınav çıkmış sorular

Eğitim Bilimine Giriş 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi eğitimin işlevlerinden biri değildir?
Toplumsal
Bireysel
Ekonomik
Siyasal
Teknolojik
Bir şeyin eskiden beri görüldüğü gibi yapılma alışkanlığı, adet olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Değer
Görenek
Gelenek
Norm
Töre
Bir öğretmen, zamanı daha etkili kullanabiliyor, sınıftaki disiplin sorunuyla kolayca başa çıkabiliyor, sınıf ortamını daha iyi düzenleyebiliyor ve sınıfında öğrenme için elverişli bir ortam oluşturabiliyorsa aşağıdaki hangi alanda yetkindir?
Öğrenme Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi
Sınıf Yönetimi
Eğitim Teknolojisi
Davranış Yönetimi
Aşağıdakilerden hangisi Daimicilik eğitim felsefesinin temel ilkelerinden biri değildir?
Eğitimin, evrensel ve değişmez gerçeğe uyum içinde yapılması
Eğitim ve öğretimin, öğrencilerin yaşantı ve etkinliklerine dayandırılması
Okulun amacının, insan zihnini geliştirerek bireye yaşama hazırlamak olması
Klasik eserler eğitimine önem verilmesi
Okulun gerçek yaşamın bir kopyası olmaması
Osmanlı devletinde saray, ordu ve hükümet işlerinde çalışacak yönetici ve devlet adamı yetiştirmek için saray içinde kurulan okullara ne ad verilir?
Sıbyan mektepleri
Enderun mektebi
Medreseler
Acemioğlan Kışlaları
Mekteb-i Harbiyeler
Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu Devletinde medreselerin açılma ve yaygınlaştırma nedenlerinden biri değildir?
Hızla genişleyen imparatorlukta memur gereksinimini karşılama
İslamiyeti yeni benimseyen Oğuzların inançlarını pekiştirme
Dönemin aşırı mezhep propagandalarına karşı koyma ve din adamı yetiştirme
Yoksul ve yetenekli öğrencileri topluma kazandırma
Mesleki eğitimin toplum yaşamında kolayca benimsenmesi ve örgütlenmesi
Avrupa’da, eğitimde dini bir anlayışın egemen olduğu, eğitimin amacının dindar bireyler yetiştirmek olduğu, din ve Tanrı merkezli eğitim anlayışının geliştiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Rönesans dönemi
Eski Yunan dönemi
Orta Çağ dönemi
Roma dönemi
Endüstri dönemi
Aşağıdakilerden hangisi yapıldıkları ortama göre isim alan araştırma türlerinden biridir?
Kuramsal araştırmalar
Uygulama araştırmaları
Betimsel araştırmalar
Saha araştırmaları
Deneysel araştırmalar
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?
Bilimsel araştırmalar sonucunda ulaşılması
Anlamlı duruma getirilmesinin araştırma sonuçlarının yorumlanmasıyla sağlanması
Öznel yargılara olanak tanıması
Aksi kanıtlanıncaya kadar doğru olarak kabul edilmesi
Tek ve değişmez bir bilgi türü olmaması
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Eğitim Bilimine Giriş Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma sürecinde araştırma probleminin ortaya konmasından sonra yapılacak ilk iştir?
Konuyla ilgili kaynakların taranması
Araştırma sayıltılarının belirlenmesi
Tanımların yapılması
Araştırma yönteminin belirlenmesi
Araştırma konusunun belirlenmesi
Millî Eğitime ilişkin yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeler Bakanlıkça çıkarılan, Milli Eğitim örgütünde çalışan yönetici, uzman ve öğretmenlerin her yayımlanışında okuyup imzalamak zorunda oldukları yayın aşağıdakilerden hangisidir?
Milli Eğitim Dergisi
Talim Terbiye Dergisi
Resmi Gazete
Milli Eğitim Duyuruları
Tebliğler Dergisi
Bireylerin genel ve mesleki eğitimlerinin yaşam boyunca devam etmesinin esas alındığı Türk Milli Eğitiminin temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Her yerde eğitim
Yöneltme
Genellik ve Eşitlik
Fırsat ve olanak eşitliği
Süreklilik
I. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. II. Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. III. Devlet, maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. IV. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları, topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Yukarıdakiler Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının eğitimle ilgili hangi maddesiyle ilgilidir?
Din ve Vicdan Hürriyeti
Fırsat ve Olanak Eşitliği
Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi
Yükseköğretim Üst Kuruluşları
Yasa Önünde Eşitlik
“Öğretmen, öğrencileri birey olarak görür ve değer verir. Öğrencilerin sosyal ve kültürel farklılıklarını, yaptıklarını ve ilgilerini dikkate alarak en yüksek düzeyde öğrenmeleri ve gelişmeleri için çaba harcar. Öğrencilerinde geliştirmek istediği kişilik özelliklerini kendi davranışlarında gösterir. Diğer öğretmen, yönetici ve uzmanların başarılı deneyimlerinden yararlanır.” Yukarıdaki açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen öğretmen yeterliklerinden hangi alan yeterliği ile ilgilidir?
Öğretme ve öğrenme süreci
Kişisel ve mesleki değerler-Mesleki gelişim
Öğrenmeyi ve gelişimi izleme ve değerlendirme
Program ve içerik bilgisi
Öğrenciyi tanıma
Aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetlerinden biri değildir?
Değerlendirme etkinlikleri
Sosyal ve eğitsel etkinlikler
Sosyal yardımlar
Özel eğitim ve özel yetiştirme
Sağlık hizmetleri
Öğretmenlik mesleği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Öğretmenlik mesleğinden ayrılma oranı diğer meslek gruplarına göre daha azdır.
Öğretmenlik mesleğinde kariyer yapma ve mesleki gelişim olanakları sınırlı düzeydedir.
Öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü yüksek değildir.
Öğretmenlerin büyük bir bölümü devlet memurudur.
Öğretmenlik, tüm ülkelerde yaygın olarak görülen bir meslektir.
Önce genel kültür ve özel alan bilgisi dersleri, daha sonra öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin verildiği öğretmen eğitiminde kullanılan program modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Eş zamanlı
Kaynaşık
Paralel
Ardışık
Sürekli
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1998 yılında, öğretmen eğitimi veren kurumların programlarında “Öğretmen Yetiştiren Kurumların Programlarının Yeniden Yapılandırılması” kapsamında öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan değişikliklerden biri değildir?
Genel öğretim bilgisinin yanı sıra özel öğretim bilgisine de önem verilmesi
Özel öğretim bilgisi derslerinin uygulamalı saatlerinin artırılması
Okullarda öğretmenlik uygulaması derslerinin saatlerinin artırılması
Her öğretmen eğitimi programlarında farklı öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin yer alması
Ortaöğretim alan öğretmenliği için en az üç yarıyıllık bir öğretmenlik meslek bilgisi öğrenimi zorunluluğunun getirilmesi
1974 yılında uygulamalarda en yeni teknolojileri kullanarak Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında öğretmen yetiştirmek ve uygulama sonuçlarını geliştirip yaygınlaştırmak için kurulmuş okul aşağıdakilerden hangisidir?
Deneme Yüksek Öğretmen Okulu
Mektupla Yükseköğretim Merkezi
Yaygın Yükseköğretim Kurumu
Açık İlköğretim Okulu
Eğitim Önlisans Okulu
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin verdiği hizmetlerden biri değildir?
Televizyon ve Radyo Programları
Akademik Danışmanlık
E-öğrenme Portalı
Yetiştirme Kursları
Basılı Ders Malzemeleri
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Eğitim Bilimine Giriş Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: