aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Din Psikolojisi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Din Psikolojisi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Din Psikolojisi Ara Sınav çıkmış sorular

Din Psikolojisi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Din Psikolojisi’nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Dinî kavram ve değerlerin nihai hakikatini açığa çıkarmak
Belli bir din ya da mezhebin üstünlüğünü tartışmak
Tanrı’nın varlığının ispatını yapmak
Dinin insanî ve kültürel boyutunu açığa çıkarmak
Kutsal metinlerin geçerli yorumunu yapmak
Rüya ve vahiy psikolojisi konusunda ilk sistemli teoriyi ortaya koyan Müslüman filozof kimdir?
Muhasibi
Kindî
Gazzâli
Râzi
Farabi
Totem ve Tabu, Bir Yanılsamanın Geleceği, Musa ve Tektanrıcılık gibi kitapları ile Din Psikolojisi’nde önemli bir yer edinen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
C.G. Jung
W. James
G. Allport
S. Freud
V. Frankl
Aşağıdakilerden hangisi Din Psikolojisi’nin araştırma konuları arasında yer almaz?
Dinî ve manevî tecrübe
Din değiştirme
Din ve devlet ilişkileri
Din ve ruh sağlığı
Din ve ahlaklılık
I. Yaşamda bir anlam arama II. Aşkın olanla karşılaşma III. Bağlanma hissi IV. Kişisel değişim Yukarıdakilerden hangileri manevi yaşamda yer alan yaşantılardandır?
yalnız I
yalnız II
I ve II
II , III ve IV
I ,II, III, IV
Daha çok din ile zihinsel düzeyde ilgilenen bilim adamı ve entelektüeller arasında görülen dinî yönelim aşağıdakilerden hangisidir?
İç güdümlü
Araştırmacı
Dış güdümlü
İnkârcı
İdeolojik
Dinin nesnel bir gerçeklik olduğunu ifade eden en iyi cümle aşağıdakilerden hangisidir?
Bireyin yaşayış ve davranışlarında yer alması
Tarihsel bir olgu olması
Kurumsal varlığı olması
Kültürün içinde bir gerçeklik olması
Bir geleneğe ait olması
Dindarlıkla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Dindarlık birey ve toplumun belli bir alanı ile sınırlıdır.
Dindarlık değişen ve gelişen bir yapı ve süreçtir.
Dindarlık kişi ve gruplara göre değişir.
Bazı özel olaylar ve durumlar dindarlığı azaltabilir ya da artırabilir.
Dindarlık tek biçimli, sabit bir durum değildir.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal çevrede gerçekleşen öğrenme süreçleri içinde yer almaz?
Aidiyet
Modelleme
Gözlemleme
Taklit
Özdeşleme
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Din Psikolojisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
“Tanrı Geni” fikrini ilk olarak ortaya atan çağdaş bilim adamı kimdir?
Koenig
Ramachadran
Persinger
Hamer
Tarhan
Aşağıdaki duygu ve eğilimlerden hangileri dindarlığın psikolojik kaynakları arasında yer almaz?
Ölümsüzlük ve sonsuzluk
Özdeşleşme ve sosyal öğrenme
Çaresizlik ve engellenme
Suçluluk ve günahkârlık
Anlam arayışı ve bilişsel tatmin
Aşağıdakilerden hangisi Logoterapi’de kullanılan kavramlar arasında yer almaz?
Anlam arzusu
Anlam sistemi
Anlam sapması
Anlam arayışı
Anlamsızlık
Aşağıdaki psikologlardan hangisi depresyonla dinî inanç arasında bir çok araştırma yapmıştır?
Kirkpatrick
Piaget
V. Frankl
Baldwin
Koenig
Aşağıdaki kavramlardan hangisi din ile psikolojinin uzlaşmasını ifade etmek için geliştirilen yöntemlerden biridir?
Psikoteoloji
Teozofi
Nörobiyoloji
Psikiyatri
Sosyal Psikoloji
Din Psikolojisi literatüründe “dindarlık” veya “dinî hayat” kavramları bireyin hangi yönelimine karşılık gelir?
Ahiret hayatına yönelik çalışmalarına
Metafizik beklentilerine
Duygusal yönelimlerine
Sosyal ilişkilerdeki duyarlılığa
Allah ile uyumlu bir hayat yaşama çabasına
Dinin pozitif etki ve fonksiyonları, aşağıdaki dindarlık çeşitlerinden hangilerinde ortaya çıkar?
Düşünsel dindarlar
Duygusal dindarlar
İç güdümlü dini yönelime sahip dindarlar
İçe dönük dindarlar
Dış güdümlü dini yönelime sahip dindarlar
Batıda yapılan çalışmaların çoğunluğu sosyal çevre-din ilişkisini aşağıdaki hangi bağlamda ele almaktadır?
Bilimsel
Dünyevi
Sosyo-ekonomik
Bilişsel
Kuramsal
Türkiye’de gerçekleştirilen araştırmalarda medeni durum açısından aşağıdaki gruplardan hangilerinin dindarlığı daha yüksek düzeyde tespit edilmiştir?
Genç bekârlar
Evli yetişkinler
Yaşlı dullar
Ayrı yaşayanlar
Boşanmışlar
Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın çok boyutlu ölçeklerinden biri değildir?
İnanç
İbadet
Algı
Duygu
Etki
Aşağıdaki etkenlerden hangisinin cinsiyet- din ilişkisiyle ilgili bulguların farklı çıkmasında bir etkisi yoktur?
Dinin cinsiyet vurgusu
Eğitim seviyesi
Meslek
Gelir durumu
Yaş
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Din Psikolojisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: