aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Devlet Borçları Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Devlet Borçları dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Devlet Borçları Ara Sınav çıkmış sorular

Devlet Borçları 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi borçlanmanın özelliklerinden biri değildir?
Geçici bir finansman kaynağı olması
Kullanım yerinin genellikle belli olması
Gönüllü katılımlardan oluşması
Yükünün şimdiki nesil üzerinde olması
Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan elde edilebilmesi
Türkiye’de iç ve dış borçlanma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Maliye Bakanlığı
T.C. Merkez Bankası
Hazine Müsteşarlığı
Ekonomi Bakanlığı
Devlet Denetleme Kurumu
Kamu harcamalarının finansmanı açısından en önemli gelir kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Harçlar
Vergiler
Resimler
Borçlanma
Para cezaları
Borcun ödeme zamanında yaşanan finansal sıkışıklık nedeniyle, süresi gelen borçların yeniden borçlanmayla kapatılmasına ne ad verilir.
Borcun konsolidasyonu
Borcun konversiyonu
Borcun röfinansmanı
Zaman bakımından denkleştirme
Yer bakımında denkleştirme
Kamu harcamalarının kamu gelirlerinden yüksek olmasına ne ad verilir?
Bütçe fazlası
Bütçe dengesi
Bütçe döngüsü
Birincil açık
Bütçe açığı
Ülke yerleşiklerinin, yerleşik olmayan kişilerden sözleşmeye bağlı olarak sağladıkları ve söz konusu kişilere, geri ödenmemiş tutarlar üzerinden yapmak zorunda oldukları anapara ve/veya faiz ödemelerinin toplamına ne ad verilir?
Dış borç
İç borç
Borç röfinansmanı
Bağış
Borç erteleme
Çeşitli uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlardan sağlanan resmi kaynaklı dış borçlara ne ad verilir?
İki yanlı krediler
Röfinansman kredileri
Kalkınma kredileri
Özel krediler
Çok yanlı krediler
Kısa vadeli olarak alınan bir borcun, geri ödenme zamanı geldiğinde vadesi uzatılarak, geri ödenmesinin daha ileri bir tarihe ertelenmesine ne ad verilir?
Konversiyon
Röfinansman
İtfa
Tahkim
Süresiz borç
Belirli bir vadeye bağlı olmayan ve devletin geri ödeme taahhüdünde bulunmadığı borçlara ne ad verilir?
Geçici borçlar
İç borçlar
Uzun vadeli borçlar
Süresiz borçlar
Kısa vadeli borçlar
Yatırımcısına vade sonunda anapara ve faiz ödemesinde bulunulan senetlere ne ad verilir?
Kuponlu senetler
Kuponsuz senetler
Sabit faizli senetler
Değişken faizli senetler
Süresiz senetler
Ülkelerin ne kadar dış borç kullanabileceklerini, dış borçları verimli kullanabilme kısıtları altında hesaplayan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
Dış borç yükü
Massetme kapasitesi
Dış borç servisi
Dış borç krizi
Dış rekabet gücü
Aşağıdakilerden hangisi dış borçlanmanın fiyatlar genel seviyesi üzerindeki etkilerini belirleyen faktörlerden biri değildir?
Alınan borcun nasıl kullanıldığı
Geri ödemenin ne şekilde yapıldığı
İhracatın ve döviz gelirlerinin yapısı
Dış borçlanma kayıt düzeni
Ülkedeki döviz durumu
Yatırımcının yerleşiği olduğu ekonomi dışındaki bir ekonomide yaptığı uzun vadeli yatırıma ne ad verilir?
Doğrudan yabancı yatırım
Portföy yatırımı
Sıcak yatırım
Transfer yatırımı
Sosyal yatırım
Aşağıdakilerden hangisi borçlanmanın ekonomik etkilerini belirleyen faktörlerden biri değildir?
Borcun hangi kaynaktan elde edildiği
Borçlanma ile elde edilen kaynağın kullanım şekli
Borcun reddi
Borcun miktarı
Borcun vadesi
Aşağıdakilerden hangisi devlet borçlanma senetlerine yüksek reel faizler ödenmesinin nedenleri arasında yer almaz?
Borçların milli gelire oranının yüksekliği
Borç baskısı
Siyasal istikrarsızlık
Kamu harcamalarının aşırı artışı
Düşük enflasyon
Borç yönetiminde faiz oranı yüksek tahvillerin daha düşük faizli tahvillerle değiştirilmesi işlemine ne ad verilir?
Konversiyon
Konsolidasyon
Borç birleştirme
İtfa
Borç ertelemesi
Devlet borçlanma senetleri ihalelerinde ihalenin kesildiği noktaya kadar her bir katılımcının kendi teklif koşullarıyla bağlı kaldığı ihale sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Tek fiyat ihale sistemi
TAP sistemi
Halka arz sistemi
Gelir ortaklığı sistemi
Çoklu fiyat ihale sistemi
Türkiye’de devlet borçlanmasındaki ihalenin duyurulması aşamasında, ihalelere ilişkin tüm işlemleri yerine getiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?
T.C. Merkez Bankası
Hazine Müsteşarlığı
TBMM
Kalkınma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Devlet borçlarının etkin bir şekilde yönetilmesi için bir strateji geliştirilmesi ve yürütülmesi sürecine ne ad verilir?
Borç miktarı
Borç geliri
Borç yönetimi
Ekonomik düzen
Borç yükü
İleri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modeli olup yatırım bedelinin (elde edilecek kar dahil) sermaye şirketine veya yabancı şirkete, şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesine ne ad verilir?
Doğrudan yabancı yatırım
Yap- işlet-devret
Portföy yatırımı
Teknoloji yatırımı
Sermaye transferi
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: