aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Denetim Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Denetim dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Denetim Ara Sınav çıkmış sorular

Denetim 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin” yapabileceği işlerden biri değildir?
Defter tutmak
Muhasebe kâr – zarar tablosu düzenlemek
İşletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak
Mali tabloların uygunluk ve faaliyet denetimlerini yapmak
Muhasebe, finans ve mali mevzuat konusunda müşavirlik yapmak
Finansal tablolarda yer alan bilginin doğruluğu ve güvenilirliği nasıl sağlanır?
Finansal bilginin günü gününe kaydıyla
Rakamların ve toplamların sık sık kontrolüyle
Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olmasıyla
İspat edici belgelere dayanmasıyla
Muhasebe uzmanları tarafından hazırlanmasıyla
Aşağıdaki “Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları’ndan” hangisi “Çalışma Alanı Standartları” grubunda yer alır?
Mesleki özen ve dikkat
Açıklama
Mesleki eğitim ve uzmanlık
Kanıt toplama
Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygunluk
Bir işletmenin kaynaklarının kullanımının, etkinlik ve verimliliğe ilişkin sonuçlarını saptamak amacıyla gerçekleştirilen denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Uygunluk denetimi
İç denetim
Faaliyet denetimi
Özel amaçlı denetim
Kamusal denetim
Genel kabul görmüş denetim standartları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Nitelikli bir denetimin temel koşullarını ortaya koyar.
Denetçilerin denetimlerde uymaları zorunlu olmayan kurallardır.
Denetimden denetime ve denetçiden denetçiye değişen kurallardır.
Denetim sürecinde nelerin nasıl yapılacağını teknik olarak gösteren kurallardır.
Denetçilerin vergi amaçlı olarak uymaları gereken kurallardır.
Finansal tablolarda sunulan bilginin finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkilemesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
Hile
Hata
Önemlilik
Yanıltıcı beyan
Yanlış beyan
Kanıt toplama sürecinde gerekli denetim kanıtı miktarını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?
Riskin ölçüsü
Kanıtın yeterliliği
Kanıtın sürekliliği
Kanıtın uygunluğu
Önemliliğin hesap kalanlarına yaygınlaştırılması
Hata ve hilelerden kaynaklanan yanlış beyanların oluş nedenleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre açıklanması gereken bilginin atlanması
Finansal tablo unsurlarından birinin atlanması
Bir kalemin veya hesabın atlanması
Bir finansal tablo açıklamasının genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olmaması
Finansal tablolarda sunulan yanlış bilginin, finansal tablo kullanıcısının kararını etkilemesi
Hesap kalanlarında veya belirli işlem gruplarında maddi hatalar ve hileler bulunması olasılığına ne ad verilir?
Doğal risk
Bulma riski
İç kontrol riski
Kontrol riski
Denetim riski
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Denetim Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Önemliliğin belirlenmesinde tek bir finansal değişkenin kullanıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Aralık yöntemi
Basit yöntem
Karışık yöntem
Ortalama yöntem
Formül yöntem
Aşağıdakilerden hangisi varlıkların kötüye kullanılması ve hileli finansal raporlamayı doğuran temel koşullardan biridir?
Risk
Bask
Güç
Yetenek
İstek
Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetimde, işletmenin iç kontrollerinin anlaşılması ve kontrol riskinin değerlendirilmesi sürecinin aşamalarından biri değildir?
Planlanmış ortaya çıkarma riski ve ek denetim tekniklerine karar verilmesi
İç kontrollerin yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi toplanması ve belgelendirilmesi
Kontrol riskinin değerlendirilmesi
Kontrollerin test edilmesi
İşletmenin yeminli mali müşaviri ile toplantı yapılması
Aşağıdakilerden hangisi denetimin planlanması aşamalarından biri değildir?
İşletme riskinin değerlendirilmesi
Önemliliğin belirlenmesi, kabul edilebilir denetim riski ve doğal riskin değerlendirilmesi
İşletmenin yapısı ve faaliyet süreçlerinin değerlendirilmesi
Genel denetim planı ve denetim programının oluşturulması
Müşterinin kabulü ve ön planlaması
Bir işletmede iç kontrollerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İşletmede görevlerin uygun şekilde ayrılmış olması hata ve hileleri önleyici en önemli kontrol araçlarından biridir.
İşletmede bir varlığın hem edinimi hem de o varlığın kullanımı ya da harcama yetkisi aynı kişiye verilirse varlığın o kişi tarafından suistimal edilmesi ihtimali yüksektir.
Yapılan işlerin bağımsız kişiler tarafından kontrol edilmesi etkili kontrol eylemlerinden bir tanesidir.
İç kontrollerin çok sağlam bir şekilde oluşturulduğu işletmelerde hata ve hile asla olmaz.
Ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun bir işletmedeki iç kontroller kesin değil makul güvence sağlar.
Denetim standartlarına göre hazırlanan bir bağımsız denetim sözleşmesi kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Finansal tabloların denetiminin amacı ve denetim dönemi
Denetim hizmetleriyle birlikte verilecek iç denetimin kapsamı
Finansal tablolar düzenlenirken esas alınan finansal raporlama standartları
İşletme yönetiminin finansal tablolara ilişkin sorumluluğu
Denetçinin uymakla yükümlü olduğu denetim standartlarına atıf da dahil olmak üzere denetimin kapsamı
Aşağıdakilerden hangisi iç denetim nitelik standartları arasında yer alır?
Azami mesleki özen ve dikkat
İşin niteliği
Planlama
Görevin gözetim ve kontrolü
İlerlemenin gözlenmesi
Aşağıdakilerden hangisi iç denetim performans standartları arasında yer alır?
Sürekli mesleki gelişim
Kalite güvence ve geliştirme programı
Yeterlilik
Bağımsızlık ve objektiflik
Kaynak yönetimi
COSO modeline göre iç kontroller ile ilgili temel bileşen sayısı kaçtır?
5
4
3
2
1
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetim içinde iç denetimin rollerinden biri değildir?
Süreçlerin iyileştirilmesi
İnsan kaynağının gelişimi
Kurumsal performans ve verimlilik yönetimi
Kurumsal iletişim yönetimi
İyi uygulamaların paylaşılması
Aşağıdaki kurumlardan hangisi kamu yönetiminde iç denetim faaliyetinin düzenlenmesinde görevlidir?
Kamu Gözetim Kurumu
Sayıştay
Dünya Bankası
Avrupa Birliği Komisyonu
İç Denetim Koordinasyon Kurulu
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Denetim Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: