aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Ceza Hukuku Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Ceza Hukuku dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Ceza Hukuku Ara Sınav çıkmış sorular

Ceza Hukuku 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Sadece kuralı ya da sadece müeyyideyi içeren hükümlere ne ad verilir?
Kısmi norm
Bütünleyici norm
Tamamlayıcı norm
Yorumlayıcı norm
Eksik norm
Ceza muhakemesi hukukunda kanunların zaman bakımından uygulamasında esas olan ilke nedir?
Geçmişe uygulanmazlık
Lehe kanunun önceliği
Karma uygulanırlık
Suç zamanı kanunun uygulanırlığı
Derhal uygulanırlık
Aşağıdakilerden hangisi idarenin düzenleyici işlemlerini ceza hukukunun kaynakları dışında tutmayı amaçlayan ilkedir?
Geçmişe uygulanmazlık
Derhal uygulanırlık
Açıklık
Eşitlik
Kanunun tekelciliği
Aşağıdakilerden hangisinde modern ceza hukukunun bölümleri tam ve doğru olarak verilmiştir?
Kanun - hukuka aykırı fiil - cezai sonuçlar
Hukuka aykırı fiil - failin kişiliği - kanun
Hukuka aykırı fiil - failin kişiliği - cezai sonuçlar
Kanun - suç - ceza
Suç - ceza - failin kişiliği
Hareketin tipik sonucu doğurmaya elverişli olmasının yeterli sayıldığı suçlara ne ad verilir?
Seçimlik hareketli suç
Serbest hareketli suç
Bağlı hareketli suç
İhmali suç
Adi suç
Herkes tarafından işlenemeyen suçlara ne ad verilir?
Özgü suç
Kısmi suç
Şahsi suç
İşlenemez suç
Hayali suç
Suçun mağduru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Tüzel kişiler suçun mağduru olabilir.
Kişi toplulukları suçun mağduru olabilir.
Suçun hem faili hem mağduru olunabilir.
Mağdur suçun hukuki konusunu oluşturan hukuki varlık veya menfaatin sahibi veya hamilidir.
Tüzel kişiliği bulunmayan sosyal topluluklar suçun mağduru olabilir.
Aşağıdakilerden hangisi suçu unsurlarına ayırarak inceleme metoduna verilen addır?
Bütüncü metod
Yorumcu metod
Unsur metod
Tahlilci metod
Kıyasçı metod
Aşağıdaki suçlardan hangisi özel kastla işlenir?
Adam öldürme
İşkence
Cinsel saldırı
Hırsızlık
Hakaret
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Ceza Hukuku Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Taksir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kusurluluğun bir türüdür.
Taksirde ortaya çıkan netice istenmemiştir.
Bilinçsiz taksir, bir taksir çeşididir.
Taksir isnadiyetle ilgilidir.
Özel taksir de, genel taksir gibi, önleyici davranış kurallarına uymamayı gerekli kılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bir kast türü olarak değerlendirilemez?
Doğrudan kast
Bilinçli kast
Dolaylı kast
Düşünce kastı
Ani kast
Aşağıdakilerden hangisi aniden bayıldığı için çarpışmayı önleyecek manevrayı yapamayan makinist veya araba sürücüsünün durumunda söz konusu olur?
Beklenmeyen durum
Zorlayıcı neden
Şiddet
Tehdit
İradi olmayan bilinçsizlik durumu
Teşebbüs ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Tamamlanması öne alınan, yani hukuki korumanın konusunu oluşturan varlığa zarar vermeyen davranışları kanunun tamamlanmış suç haline getirdiği suçlara teşebbüs mümkündür.
Taksirli suçlara teşebbüs mümkün değildir.
İhmal suretiyle icra suçlarına teşebbüs mümkündür.
Sırf hareket suçlarına sadece icra hareketlerinin tamamlanmaması şeklindeki teşebbüs söz konusu olabilir.
Nadiren de olsa, tehlike suçlarına teşebbüs mümkündür.
Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık amacıyla eve girmek üzere apartmana girdiğinde duyduğu pişmanlık neticesinde suç işlemekten vazgeçen kişinin durumunda söz konusu olur?
Suça teşebbüs
Gönüllü vazgeçme
İşlenemez suç
Hayali suç
Cezada indirim nedeni
Suça etki eden nedenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bir suça etki eden nedenin yokluğu halinde, fiil suç olarak nitelendirilemez.
Suçun basit şekline ait cezanın değişmesi sonucunu doğuran nedendir.
Suçun basit şekli için öngörülen cezada bir değişikliği gerektirir.
Kanun, aynı hususu, belirli bir suçun unsuru veya ona etki eden bir neden olarak nazara alabilir.
Suça etki eden nedenler ikincil bir niteliğe sahiptirler.
Aşağıdakilerden hangisi sokakta bir çocuğun sebepsiz yere dövüldüğünü gördükten sonra hiddete kapılan ve bunun etkisiyle çocuğu dövene karşı yaralama fiilinde bulunan kişinin durumu için söz konusu olabilir?
Cezada indirim nedeni
Zorda kalma
Haksız tahrik
Meşru savunma
İlgilinin rızası
Aşağıdaki ifadelerden hangisi cezanın özelliklerinden biri olarak değerlendirilemez?
Cezalar şahsidir.
Ceza faile göre tayin edilmelidir.
Cezanın uygulanması kanun tarafından kesin bir şekilde düzenlenmiştir.
Ceza bölünebilir olmalıdır.
Cezalarla ilgili hataların tamir edilebilir olması gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi sınır dışı edilme konusunda karar verecek olan makamdır?
İçişleri Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Yargıtay
Emniyet Genel Müdürlüğü
Hapis cezasının ertelenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Adli para cezasının ertelenmesi mümkün değildir.
Fail, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmalıdır.
Üç yıl veya daha az süreli hapis cezası ertelenebilir.
Mahkeme, sanığın tekrar suç işlemeyeceği konusunda bir kanaate sahip olmalıdır.
Ertelemeye karar vermek yargıcın takdirine bağlıdır.
Şikâyet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Şikâyet hakkı mirasçılara geçmez.
Şikâyet süresi altı aydır.
Şikâyet hakkı olanlar birden fazla ise, her birinin şikâyet hakkı diğerlerininkinden bağımsızdır.
Suçun işlemesine birden çok kişi katılmışsa, şikâyet eden bunlardan birini şikâyet edebilir.
Şikâyet şarta bağlanamaz.
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Ceza Hukuku Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: