aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Çevre Sosyolojisi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2015 - 2016)

Açıköğretim Fakültesi Çevre Sosyolojisi dersi 2015 - 2016 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Çevre Sosyolojisi Ara Sınav çıkmış sorular

Çevre Sosyolojisi 2015 - 2016 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Çevre sorunlarının toplumsal bir bağlamı olduğunu ilk kez ifade eden sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Duncan
Parsons
Lensk
Ritzer
Watson
Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel toplumdaki yeni aşamayı geç modernizm ya da postmodernizm olarak kavramlaştıran düşünürlerden biri değildir?
Inglehart
Spencer
Beck
Eder
Khun
Doğanın ve insanın insan tarafından sömürülmesi aşağıdaki toplum aşamalarından hangisinde en üst düzeye ulaşmıştır?
Tarım
Avcı-toplayıcı
Endüstriyel
Postmodern
Pastoral
Kavramsal olarak gerçek anlamda doğal çevre ile toplumsal çevre ayrımı aşağıdaki hangi toplum zamanına kadar ayrılmamıştır?
Tarımcı
Pastoral
Modern
Modern endüstriyel
Avcı toplayıcı
Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt kullanımının doğurduğu önemli sonuçlardan biri değildir?
Küresel ısınma
Hava kirliliği
Su kirliliği
Asit yağmurları
Biyolojik çeşitliliğin artması
Doğa merkezcilik anlayışının diğer bir ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Etno Ekoloji
Gölge Ekoloji
Parçalı Ekoloji
Derin Ekoloji
Rölatif Ekoloji
Ekolojik modernleşme düşüncesine göre aşağıdakilerden hangisi modernleşme sürecinde ekolojik ilkelerle uyumlu hale gelmesi gereken ilkelerdir?
Felsefik
Ekonomik
Teknolojik
Bilimsel
Ahlaki
Modernleşmenin insan refahı hedefini aşarak insanlığın varlığını tümden tehdit eden noktaya gelmesi Dunlap ve Catton tarafından aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmiştir?
Kaçınılmaz Son
Kaza Kurşunu
Yanlış Hedef
Paradigmal Sapma
Ekolojik Senaryo
Çevrecilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sadece doğal kaynaklarla beslenme anlayışıdır.
Sosyal bir öğretidir.
Çevrecilik bir ideolojidir.
Çevresel düşünce, eylem, politika, tutum ve davranışı da kapsayan geniş bir anlama sahiptir.
Çevreden yana tavır alıp eylemde bulunma anlamına gelir.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Çevre Sosyolojisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Toplumsal kurgusalcı perspektifle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Toplumsal durumun nesnel ve öznel tanımları ile gerçekliğin toplumsal kurgusu toplumsal gerçekliği anlamada önemli unsurlardır.
Toplumsal kurgusalcı perspektif çevresel olguları bir program olarak tanımlar.
Bütün toplumların toplumsal kurgusu aynıdır.
Toplumsal gerçeklik, toplumsal ve kültürel bağlamda kurgulanmıştır.
Toplumsal kurgusalcı perspektif çevresel sorunların temel toplumsal sorunlardan biri olduğunu varsayar.
Kuraklık ve çölleşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Kuraklık ve çölleşme sadece bu sorunların yaşandığı ülkeleri etkiler.
Kuraklık içme, kullanma ve sulama suyuna ulaşılabilirliğin zorlaşmasıdır.
Kuraklığın günlük yaşamda görülen en belirgin biçimi içme ve kullanma suyu sorunudur.
Kuraklık ve çölleşme özellikle Afrika ülkelerinde büyük bir sorundur.
Yaşamsal kaynaklara ulaşamayan kitleler adalet duyguları zayıflayarak kolaylıkla terörize olabilmektedirler.
Tüm canlıların eşit varoluşu hakkı özellikle aşağıdaki ekolojik yaklaşımlardan hangisi tarafından vurgulanmaktadır?
Geleneksel ekoloji
Derin ekoloji
Kültürel ekoloji
Rasyonel ekoloji
Darwinist ekoloji
Dünyada en büyük sera gazı üreticisi konumunda olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Brezilya
Meksika
Hindistan
ABD
Kanada
Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş endüstri ülkelerinin karbon emisyonlarının sınırlandırılmasına yanaşmamaları nedeniyle etkili kararların çıkmadığı iklim değişikliği zirvelerinden biridir?
2008 Cancun
2007 Paris
2005 Atina
2006 Roma
2009 Kopenhag
Çevreye etkisi olan büyük ölçekli ekonomik faaliyetlerin etkisini tespit etmek amacıyla hazırlanan raporun ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Çevresel Değer
Çevresel Risk
Çevresel Etki Değerlendirme
Çevresel Planlama
Çevresel Kontrol
M. Tuna’nın yürüttüğü Türkiye çevresel değerler araştırması (2006) sonuçlarına göre Türk toplumu çevresel duyarlılığın aşağıdaki düzeylerinden hangisinde saptanmıştır?
Eylem
Bilinçlenme
Bilgilenme
Çözüm
Sonuç
Türkiye’de çevre hareketi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Çevresel konularla ilgili yönetim yapısı içinde ilk önce Çevre Müsteşarlığı daha sonra da Çevre Bakanlığı kurulmuştur.
Türkiye’de çevre hareketinin ortaya çıktığı dönem ekonomik gelişme ve sanayileşmede ivmenin yakalandığı bir dönemdir.
Türkiye’de çevre hareketi içinde çok sayıda sivil toplum örgütü mevcuttur.
Türkiye’deki çevre hareketi batı modelini yansıtmaktadır.
Çevre hareketi Türkiye’de özellikle 1980’lerin ikinci yarısında yükselmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın kuruluş amacını en iyi tanımlayan ifadedir?
Türkiye’nin kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak
Deniz bilimleri konusunda araştırmalar yapmak, deniz yaşamını korumak, deniz kültürü ve sevgisini halka özellikle de gelecek kuşaklara taşımak ve korumak
Doğal yapıyı korumak, erozyonu önlemek ve doğanın korunması için hukuk mücadelesi vermek
Egemen politikaların doğa üzerindeki baskı ve zorbalığını ortadan kaldırmak
Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, geliştirilmesi, toplumun her kesiminde çevre bilincinin artırılması ve bu konuda eğitim çalışmaları yapmak
Ozon tabakasının incelmesine yol açan maddelerin üretimi ve kullanımı konusunda düzenlemeler getiren Montreal Protokolü hangi yılda imzalanmıştır?
1987
1989
1992
1996
1999
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) hangi tarihte kurulmuştur?
1992
1994
1995
1997
1999
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Çevre Sosyolojisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: