aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Çağdaş Sosyoloji Kurumları Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Çağdaş Sosyoloji Kurumları dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Çağdaş Sosyoloji Kurumları Ara Sınav çıkmış sorular

Çağdaş Sosyoloji Kurumları 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi sanayi sonrası toplumların öne sürülen genel özelliklerden biri değildir?
Ekonomik yapıdaki dönüşümler
Yükselen yeni sınıflar
Yükselen geleneksel işçi sınıfı hareketleri
Bilginin artan rolü
Enformasyon teknolojileri
Daniel Bell’in sosyolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kuramdan çok toplumsal çözümlemeye ağırlık vermiştir.
Tarihsel materyalizmin önemli takipçilerinden biridir.
Çağdaşları gibi toplumsal öngörüler ve önerilerde bulunmuştur.
Yakınlaşma (convergence) teorisinin öncülerinden biri olarak kabul edilir.
Sosyolojisi işlevselcilik ve çatışmacı yapısalcılığın bir karışımıdır.
Bell’e göre aşağıdakilerden hangisi sanayi sonrası toplumun özelliklerinden biri değildir?
Beyaz yakalı çalışanların sayısının artması
İmalat sanayi üretiminin başlıca üretim olması
Enformasyona dayalı entelektüel teknolojinin yükseldiği bir toplum olması
Bilginin önem kazanması
Bilime verilen devlet desteklerinin türleri ve doğası, bilimin siyasallaşması, bilim kurulları tarafından işin örgütlenişinin sosyolojik sorunlarının hepsi merkezi siyasal sorunlar olarak ortaya çıkması
Aşağıdakilerden hangisi Daniel Bell’e göre yeni toplumun liderliğini yürütecekler arasında yer alır?
Üniversiteler
Dini kurumlar
Siyasal kurumlar
Sendikalar
Endüstriyel sınıflar
Sanayi sonrası toplumun en belirgin özelliklerinden biri olan hizmet sektöründeki istihdamın artışına dair OECD (2005) istatistiklerine göre Türkiye örneği düşünüldüğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Türkiye’de hizmet sektöründe istihdam edilenlerin oranı hem tarım hem de sanayi sektöründe istihdam edilenlerin oranından fazladır.
Türkiye’de hizmet sektöründe istihdam edilenlerin oranı tarım sektöründe istihdam edilenlerden azdır.
Türkiye’de hizmet sektöründe istihdam edilenlerin oranı AB ülkelerinin üstündedir.
Türkiye’de hizmet sektöründe istihdam edilebilecek beyaz yakalıların işsizlik sorunu bulunmamaktadır.
Türkiye’de hizmet sektöründe istihdam edilenlerin oranı sanayide istihdam edilenlerin oranından azdır.
Alain Touraine’e göre, aşağıdaki ilkelerden hangisi demokrasi fikrinde daha merkezi bir öneme sahiptir?
Yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirlerinden kesin sınırlarla ayrılması
Güçler ayrılığı ilkesinin toplumsal sınıflar arası güç dengesi yapısınca desteklenmesi
Toplumsal aktörlerin eylem özgürlüklerinin yasal güvenceye kavuşturulması
Devlet gücünün temel haklara saygı ilkesince sınırlanması
Yöneticilerin aynı konumları uzun süre ellerinde tutma imkânlarının sınırlanması
Alain Touraine’e göre demokratik bir kültürün ortaya çıkması için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir?
Bireylerin ve grupların özgürlükleri ile iktisadi faaliyetlerin ve yasal standartların uzlaştırılması
Çok kültürlülüğün anayasal güvence altına alınması
Vatandaşların seçme ve seçilme haklarının garanti edilmesi
Hukukun üstünlüğü ilkesinin güçler ayrılığı ilkesi ile birleştirilmesi
Bütünleştirici evrensellik adına özel inanç ve geleneklerin reddedilmesi
I. Kültürel hareketler II. Tarihsel hareketler III. Toplumla ilgili hareketler Yukarıdakilerden hangileri Alain Touraine’in belirlediği toplumsal hareketlerdendir?
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Alain Touraine’in sanayi-sonrası toplum tezine göre yanlıştır?
Sanayi toplumunun yerini bilgi ve teknolojinin önemli olduğu sanayi-sonrası toplum almaktadır.
Sanayi sonrası toplumun en önemli özelliği bilgi teknolojisi kullanımının sağladığı denetim gücüdür.
Sanayi sonrası toplum programlanmış bir toplumdur.
Sanayi sonrası toplumdaki temel toplumsal çatışma üretim araçlarının mülkiyeti ve denetimi ile ilgilidir.
Sanayi sonrası toplum bir tarafta teknokratlar ve bürokratlar öte tarafta güçten yoksun olan çeşitli toplumsal gruplar arasında bölünmüş bir toplumdur.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Çağdaş Sosyoloji Kurumları Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Alain Touraine’in ilk dönem araştırma ilgileri daha çok aşağıdaki alanlardan hangisinde yoğunlaşmıştır?
Siyaset sosyolojisi
İktisat sosyolojisi
Aile sosyolojisi
Köy sosyolojisi
Sanayi sosyolojisi
Aydınlanma düşüncesinin temel öncüllerini radikal olarak eleştiren ve aynı zamanda postmodern düşüncenin öncüsü sayılan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Jacques Derrida
Jean-François Lyotard
Jean Baudrillard
Michel Foucault
Friedrich Nietzsche
Jameson’a göre, gerçekçilik hangi tür kapitalizmin kültürel düzeyini ifade etmektedir?
Tekelci
Çokuluslu
Piyasa
Devlet
Modern
Jean-François Lyotard dil oyunları anlayışını aşağıdaki hangi düşünürden alarak geliştirmiştir?
Friedrich Nietzche
Fredric Jameson
Jean Baudrillard
Ludwig Wittgenstein
Immanuel Kant
Aşağıdakilerden hangisi modernizmin ana kavramıdır?
Büyük anlatıların geçerliliğini yitirmiş olması
Akıl ve her şeyin rasyonel ölçütler içinde yürütülmesi düşüncesi
İrrasyonalitenin önem kazanması
Simülasyonlar çağı olması
Her şeyden şüphe edildiği bir dönem olması
“Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı ” adlı kitabın yazarı aşağıdaki düşünürlerden hangisidir?
Jean-François Lyotard
Jean Baudrillard
Fredric Jameson
Jacques Derrida
Michel Foucault
Zygmunt Bauman modernliğin kültür anlayışını aşağıdakilerden hangisine benzetmektedir?
Küresel kültüre
Bahçe kültürüne
Evrensel kültüre
Çok kültürlülüğe
Liberal kültüre
Zygmunt Bauman’a göre, bütünleşmenin ve parçalanmanın birlikte yaşandığı sürece ne ad verilir?
Yerelleşme
Bölgeselleşme
Küreselleşme
Modernleşme
Postmodernleşme
Zygmunt Bauman’ı postmodernitenin peygamberi olarak ilan eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Anthony Giddens
Ulrich Beck
George Balandier
Dennis Smith
Peter Wagner
Postmodernliği, dünyanın büyüsünü bozmak için girişilen, sonunda sonuçsuz kalan uzun ve gayretli modern mücadeleden sonra dünyanın “yeniden büyülü hâle getirilmesi” olarak değerlendirilebileceği görüşünde olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Z. Bauman
R. Aron
J. Derrida
E. Laclua
C. Mouff
Zygmunt Bauman’a göre aşağıdakilerden hangisi modern koşullarda inşa edilmek istenen bireyin sahip olması gereken özelliklerden biridir?
Bireylerin esas olarak tüketici/oyuncu olarak inşa edilmesi
İnşa edilen bireylerin öncelikli olarak yeni deneyimler arayan ve bunlara tepki verebilen deneyim organizmaları olması
İnşa edilen bireylerin yaratıcı aktörler olması
Bireyler kendi kendisine yeten ve kendilerini dengeleme eğiliminde olan organizmalar olması
Bireylerin esas olarak üretici/asker olarak inşa edilmesi
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Çağdaş Sosyoloji Kurumları Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: