aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Ara Sınav çıkmış sorular

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Anadolu’da ayan ve mütegallibelerin güçlenmesinde etkili olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Bazı tımarların iltizama verilmesi
Ulemanın nüfuzunun azalması
İthalatın ihracatın önüne geçmesi
Merkezi otoritenin güçlenmesi
Yeniçeri ocağının zayıflaması
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyıldan itibaren yaşadığı buhranın nedenleri arasında yer almaz?
Hanedan ve devlet adamlarının iyi yetişmemiş olması
Merkezi otoritenin zayıflaması
İçtihad kapısının kapanması
Yeniçeri ocağının bozulması
Devletin sınırlarının genişlemesi
Aşağıdakilerden hangisi ayanların Sened-i İttifak’la sahip oldukları haklardan biridir?
Malların babadan oğula geçme usulünün saray tarafından onaylanması
Taşrada sadrazamla aynı yetkiye sahip olması
İdam cezalarını onaylaması
Bölgelerinde mahkeme başkanı görevini üstlenmesi
Uluslararası antlaşmalar yapabilmesi
İngilizlere kapitülasyonları dahi aşan imtiyazların verildiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Berlin Antlaşması
Balta Limanı Antlaşması
Hünkâr İskelesi Antlaşması
Londra Antlaşması
Ayastefanos Antlaşması
Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı’nın ıslahı için yapılan çalışmalardan biri değildir?
1845 yılında ordu merkezlerinde birer askeri lise açılması
Askerlikle ilgisi olmayanların ocaktan çıkarılması
Kışlaların genişletilerek askerlere sürekli talim yapma zorunluluğu getirilmesi
Yeniçerilerin ulufelerinin alım satımının engellenmesi
İdari ve askeri işlerin birbirinden ayrılması
Aşağıdakilerden hangisi Gülhane Hattı Hümayunu’nun (Tanzimat Fermanı) içeriğinde yer alan esaslardan biridir?
Kardeş katlinin vacip olması
Eğitimin düzenlenmesi
Ayanların bölgelerinde nüfuzlarını sürdürmesi
Askerlik süresinin belirlenmesi
Vergi sisteminin aynen sürdürülmesi
“Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin” kurulmasına aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir?
Muharrem Kararnamesi’nde
Tanzimat Fermanı’nda
Kanun-ı Esasi’de
I. Meşrutiyet’te
II. Meşrutiyet’te
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi Meclislerinden biri değildir?
Meclis-i Ali-i Tanzimat
Meclis-i Ahkâm-ı Adliye
Dar-ı Şura-yı Bahriye
Şura-yı Devlet
Muhassıllık Meclisleri
Sultan Abdülmecit’in tahttan indirilerek eski düzenin yeniden kurulmasını sağlamaya yönelik gerçekleştirilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
Bab-ı Ali Baskını
Vaka-yı Hayriye
Kuleli Vakası
Vaka-yı Vakvakiye
31 Mart Ayaklanması
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’ndaki maddeler arasında yer almaz?
Müslüman olmayanların mülki memurluklarda görev alması
Müslüman olmayanlara askeri ve sivil okullara girme hakkının verilmesi
Yabancılara Osmanlı ülkesinde gayrimenkul alma hakkının verilmesi
İltizam sisteminin uygulamaya konulması
Müslüman olmayanlara askerlik zorunluluğunun getirilmesi ancak bedel ödeyerek askerlikten muaf olabilmeleri
II. Abdülhamit döneminde İslamcılık politikasının güç kazanmasında en fazla yararlanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
Telefon
II. Abdülhamit’in resminin basıldığı paralar
Açılan sergiler
Bastırılan özel pullar
Telgraf
V. Mehmet Reşat’ın Rumeli seyahatine çıkmasının en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Romanya sorununu çözmek
Makedonya ve Arnavutluk halkını devlete ısındırmak ve güvenliği sağlamak
Balkanlara yapılan yatırımları yerinde görmek
Dünya kamuoyuna güç gösterisinde bulunmak
Balkanlarda bulunan askeri birlikleri denetlemek
Tanzimat Dönemi’nde eğitimin ülke geneline yaygınlaştırılmasını öngören Maarif Nizamnamesi hangi yıl uygulamaya konulmuştur?
1862
1863
1867
1868
1869
İkinci Meşrutiyet döneminde cemiyetlerin belirli ilkeler çerçevesinde kurulmasını sağlayan Cemiyetler Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?
15 Mart 1908
22 Temmuz 1908
16 Ağustos 1909
20 Aralık 1909
10 Ocak 1910
II. Abdülhamit döneminde Kuzey Afrika’daki işgalleri engellemek amacıyla çıkarılan gazeteler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Akşam -Tercüman-ı Hakikat
Vakit - Arapça el Cevaib
İkdam - el Cevaib
İkdam -Tanin
Tanin -Vakit
Napolyon Bonaparte’nin 1 Temmuz 1798 tarihinde işgal ettiği Osmanlı toprağı aşağıdakilerden hangisidir?
Fass
Cezayir
Tunus
Suriye
Mısır
Osmanlı Devleti’nin itilaf devletlerine resmen savaş ilan ettiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
1 Ocak 1914
17 Nisan 1914
22 Eylül 1914
11 Kasım 1914
26 Aralık 1914
Osmanlı ülkesinde kendi bayrakları altında ticaret yapmak isteyen İngilizlere ilk ticaret imtiyazı hangi yıl verilmiştir?
1498
1580
1591
1615
1630
Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin Cephesi’ni komuta eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Hadi Paşa
Talat Paşa
İsmet Paşa
Cemal Paşa
Ali Fuat Paşa
Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Enver Paşa’nın saldırı emrine karşı çıkan kişi kimdir?
Kazım Karabekir Paşa
Vehbi Paşa
Şevket Turgut Paşa
Süleyman Şefik Paşa
Hasan İzzet Paşa
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: