aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Antropoloji Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Antropoloji dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Antropoloji Ara Sınav çıkmış sorular

Antropoloji 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
İnsanların kendi toplum ve kültürlerini merkeze koyarak dünyayı anlamlandırdıkları bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?
Geosantrizm
Avrosantrizm
Etnosantrizm
Homosantrizm
Post-modernizm
Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin sorduğu sorulardan biridir?
Hangi toplumsal ve kültürel değişmeler kötü etki yaratır?
Toplumlar ve kültürlerin değişmesinin amacı nedir?
Toplumlar ve kültürler neden değişir?
Toplumlar ve kültürler nasıl dejenere olur?
Toplumlar ve kültürlerin değişmesi ahlakı nasıl bozar?
Bir topluluğun öznel değerleriyle fiziksel ve zihinsel dünyayı, onların doğaüstü ile girdiği ilişkiyi anlama ve anlamlandırma becerisini ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Yorumlamacılık
İdyografik
Etik
Emik
Nomotetik
Antropolojinin bütün insani olguları bütünlüğü içinde görmeye çalışarak açıklayan temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Bütüncülük
Bütünleşme
Evrensellik
Karşılaştırmacılık
Uyarlanma
Bir kültürün içine doğan bireyin annesinden başlayarak halkalar halinde genişleyen kurumlar ve öğeler üzerinden içine doğduğu o kültürü öğrenmesi sürecine ne ad verilir?
Kültürel yayılma
Kültürleşme
Kültürlenme
Kültürleme
Kültür şoku
İri maymunların basit araç-gereç yapma yetenekleri bazı antropologlar tarafından nasıl adlandırılır?
Zanaat
Kültür
Uyarlanma
Ön kültür
Uygarlık
İnsan, doğada karşılaştığı zorlukları ve sorunları aşmak için ne tür bir uyarlanma yolu geliştirmiştir?
Biyolojik
Kültürel
Sanatsal
Coğrafi
Teknolojik
Aşağıdakilerden hangisi kültürün bir özelliği değildir?
Değişme
Toplumsallık
Uyarlanma
Simgesellik
Durağanlık
Aşağıdakilerden hangisi Evrimci Okul’un ilk ve en önemli temsilcilerinden biridir?
Edward Taylor
Bronislaw Malinowski
Julian Steward
Ruth F. Benedict
Franz Boas
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Antropoloji Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
1871 yılında Morgan tarafından yazılmış olan ve insanın kültürel evrimini, teknolojiyi esas alarak üç ana evreye ayıran eserin adı nedir?
Eski Ahit
Türlerin Kökeni
Eski Toplum
İlkel Toplum
İnsanın Yücelişi
Antropoloji yazınında, antropolojinin konusunun kültür olduğunu savunan ilk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Tylor
Boas
Morgan
Marx
Backofen
Difüzyonizm ilk olarak hangi ülkede gelişmeye başlamıştır?
İngiltere
İtalya
İspanya
Almanya
Fransa
Aşağıdakilerden hangisi primat takımının üyelerinden biri değildir?
Şempanze
Kanguru
İnsan
Lemur
Tarsiyer
Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu biyolojik özelliklerden biri değildir?
Plasentalı olmak
Kemirici olmak
Omurgalı olmak
Memeli olmak
Kordalı olmak
Aşağıdakilerden hangisi bir maddenin iki parmakla özenli bir şekilde tutulmasını ifade eder?
Doğru tutuş
Hassas tutuş
Sabit tutuş
Dikkatli tutuş
Temel tutuş
Biyologlar canlıları sınıflandırırken bu canlıların sahip oldukları organların hangi özelliğini esas almazlar?
İlkelliğini
Yapısını
Gelişmişliğini
Evrimsel kökenini
İşlevini
Canlıları cins ve tür düzeyinde ayırarak, Homo Sapiens gibi ikili isimlendirmeyle sınıflandıran doğa bilimci kimdir?
Charles Lyell
Charles Darwin
Aristoteles
Jean-Baptiste Lamarck
Carl von Linne
Aşağıdakilerden hangisi Tufan Kuramı’nı geliştirmiştir?
Lamarck
Lyell
Darwin
Von Linné
Cuvier
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi evrim düşüncesinin temelini oluşturanlardan biri değildir?
Herodotos
Jean-Baptiste Lamarck
Charles Lyell
Georges Cuvier
Aristoteles
Bir türü oluşturan grupların, üreme engeliyle birbirinden ayrılarak, yeni türlerin ortaya çıkmasını sağlayan sürece ne ad verilir?
Coğrafi farklılaşma
Biyolojik uyarlanma
Makro evrim
Genetik bölünme
Doğal seçilim
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Antropoloji Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: