aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Anayasa Hukuku Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Anayasa Hukuku dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Anayasa Hukuku Ara Sınav çıkmış sorular

Anayasa Hukuku 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi anayasa hukukunun kaynaklarından biri değildir?
Siyasi Partiler Kanunu
Ceza Kanunu
Yasama Meclisleri İçtüzükleri
Temel hakları düzenleyen kanunlar
Yargı kararları
“Tali kurucu iktidar” kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Mevcut anayasayı değiştirme iktidarı
Yürütme gücünün aslîliği
Anayasayı tümden yeniden yapma iktidarı
Savaş ve barışa karar verme iktidarı
Para basma iktidarı
Devlet iktidarının yatay düzeyde bölüşülmesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin gereğidir?
Yasamanın genelliği
Kuvvetler ayrılığı
Yargının bağımsızlığı
Yasamanın aslîliği
Doğal yargıç
Her vatandaşın oy kullanma hakkına sahip olması aşağıdaki ilkelerden hangisinin gereğidir?
Genel oy
Kısıtlı oy
Eşit oy
Kuvvetler ayrılığı
Yasamanın genelliği
Sert kuvvetler ayrılığı rejiminde görülen hükümet modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Parlâmenter hükümet sistemi
Yarı-başkanlık sistemi
Meclis hükümeti sistemi
Başkanlık sistemi
Otoriter tek partili sistem
1961 Anayasası’na göre temel hak ve özgürlükler aşağıdaki işlem türlerinden hangisiyle sınırlanabilir?
Kanun hükmünde kararname
Tüzük
İçtüzük
Genelge
Kanun
Tanzimat ve Islahat Fermanları’nda yer alan ilkeler aşağıdakilerden hangisinin gelişimi bakımından önemlidir?
Laiklik
Hukuk devleti
Sosyal devlet
Milli egemenlik
Cumhuriyet
1808 Sened-i İttifak belgesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
Parlâmentonun açılmasının
Padişahın çok güçlü olduğunun
Merkezî hükümetin zayıflığının
Yerel yönetimlerin zayıfladığının
Ordunun güçlü olduğunun
1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Meclis ve parlamenter hükümet sistemlerinin bazı unsurlarını öngörmüştür.
Çoğunlukçu bir demokratik sistem kurmuştur.
Devlet biçimi olarak cumhuriyeti öngörmüştür.
Sert bir anayasa değildir.
Milli egemenlik ilkesi kabul edilmiştir.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Anayasa Hukuku Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Anayasanın üstünlüğü ilkesinin gerçek güvencesi ve yaptırımı aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?
Kuvvetler birliği sistemiyle
Yargı organının yürütmeye bağlanmasıyla
Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimiyle
Yasama organının devlet başkanına bağlı kılınmasıyla
Yürütmenin yargı organına bağlanmasıyla
12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi sonrasında yasama organına ait yetkiler aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır?
Millî Güvenlik Kurulu
Millî Birlik Komitesi
Millî Güvenlik Konseyi
TBMM Başkanı
Cumhurbaşkanı
Yasama sürecine basitlik ve sürat getirmek için 1982 Anayasasıyla aşağıdakilerden hangisi kaldırılmıştır?
Devlet Denetleme Kurulu
Merkez Bankası
Diyanet İşleri Başkanlığı
Yasama Komisyonları
Cumhuriyet Senatosu
12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi sonrasında başlayan ve yeni anayasa yürürlüğe girinceye kadar devam eden geçici dönemde oluşturulan Bakanlar Kurulu’na aşağıdakilerden hangisi başkanlık etmiştir?
Süleyman Demirel
Nihat Erim
Bülend Ulusu
Ferit Melen
Naim Talu
Aşağıdaki ülkelerden hangisi çerçeve bir anayasaya sahiptir?
Hindistan
ABD
Polonya
İsviçre
Türkiye
1982 Anayasası’nın hazırlanma sürecinde yer alan Danışma Meclisi’nin üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından atanmıştır?
Millî Birlik Komitesi
Cumhurbaşkanı
Millî Güvenlik Kurulu
Başbakan
Millî Güvenlik Konseyi
Laiklik ilkesi aşağıdaki anayasa değişikliklerinden hangisi ile anayasal sistemimize girmiştir?
1937
1945
1952
1971
1987
Cumhuriyet rejiminin dayandığı temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Veraset
Kuvvetler ayrılığı
Ölçülülük
Millî egemenlik
Yasamanın genelliği
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda öngörülen Cumhuriyet’in niteliklerinden biri değildir?
Neo-liberal devlet
Atatürk milliyetçiliğine bağlılık
Laiklik
Demokratik devlet
Hukuk devleti
Siyasi partileri temelli kapatmaya yetkili yargı organı aşağıdakilerden hangisidir?
Yargıtay
Danıştay
Askeri Yargıtay
Anayasa Mahkemesi
Uyuşmazlık Mahkemesi
Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Devlet Denetleme Kurulu
Millî Güvenlik Kurulu
Anayasa Mahkemesi
Danıştay
Yüksek Seçim Kurulu
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Anayasa Hukuku Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: