aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Aile Sosyolojisi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Aile Sosyolojisi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Aile Sosyolojisi Ara Sınav çıkmış sorular

Aile Sosyolojisi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
İşlevselci yaklaşım; toplumu birbiri ile ilişkili parçaların görev yaptığı uyumlu bir sistem olarak görür. Bu yaklaşımın temsilcilerinden hangisi, işlevsel olmayan (dysfunctions) kavramını kullanarak, işlevselci yaklaşıma katkıda bulunmuştur?
T. Parsons
R. Merton
H. Spencer
N. Luhmann
A. Comte
Toplumdaki kıt kaynaklar ve eşitsiz dağılımı, sınıflar arasındaki güç mücadelesi gibi konuları ele alan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
W. Mills
H. Spencer
E. Durkheim
H. Mead
C. Cooley
Sembolik etkileşimcilik yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
İnsanların davranışlarını anlamada yorumlama sürecine bakılmalıdır.
Toplumsal yapı ve yapının işleyişi incelenmelidir.
Tarihsel karşılaştırmalar yapılmalıdır.
Ailenin temel işlevleri üzerine çalışmalar yapılmalıdır.
Araştırmalar makro düzeyde yapılmalıdır.
Sosyolojide son yıllarda hangi yaklaşım, duygusal emek, sosyal hareketler, kendine ayna tutma ve ortam tanımlama gibi kavramları kullanmaktadır?
Feminist yaklaşım
İşlevselci yaklaşım
Çatışmacı yaklaşım
Sembolik etkileşim
Postmodern yaklaşım
Kadın ya da erkeğin, üyesi olduğu sosyal gruptan bir kimse ile zorunlu olarak evlilik bağı kurmasına ne ad verilir?
Egzogami
Endogami
Pezogami
Poligami
Monogami
Evliliği iki yetişkin insan arasındaki, toplum tarafından tanınan ve onaylanan bir cinsel birlik olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Giddens
E. Özkalp
F. Engels
M. Bağlı
P. Abbott
Aşağıdakilerin hangisi evliliklerin sınıflandırılmasında kullanılmaktadır?
Kültüre göre evlilik
Aile ilişkilerine göre evlilik
Oturulan yere göre evlilik
Kökene göre evlilik
Yaşa göre evlilik
Aşağıdaki evlilik türlerinden hangisinde kadın ve erkek ailelerinin yanında kalmazlar ve onlardan ayrılarak kendilerine ev açarlar?
Neolokal
Patrilokal
Monogomai
Matrilokal
Poligami
Kocası ölen kadının kayınbiraderiyle (kocanın erkek kardeşi) evlenmesine ne ad verilir?
Beşik kertmesi
Levirat
Sorarat
Polijini
Monogami
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Aile Sosyolojisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Kentsel alanda yaşayan, hane halkı sayısı sınırlı olan, sanayi, ticaret ya da hizmet sektöründe çalışan, akrabalık bağlarının görece önemini yitirdiği, karar alma mekanizmasının aile üyeleri arasında paylaşıldığı, geleneksel yaşam tarzından uzaklaşılan aile tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Tek ebeveynli aile
Parçalanmış aile
Çekirdek aile
Geniş aile
Gecekondu ailesi
Aşağıdaki ifadelerden hangisi ailenin özellikleri ile ilgili değildir?
Yeni sosyal kurumların ortaya çıkışı, ailenin görevlerinde farklılaşmaya yol açmıştır.
Geleneksel toplumda ailenin temel özelliği, geniş aile olmasıdır.
Kentleşme, aile yapısının değişiminde etkili olan etmenlerden biridir.
Ailenin evrensel bir kurum olması, ailenin bütün toplumlarda görülmesidir.
Başlık parası sorununa çözüm getirmek amacıyla yapılan evlilik biçimi polijinidir.
Ülkemizde "ilk kadın örgütü" hangi dönemde kurulmuştur?
Kurtuluş Savaşı
II. Meşrutiyet
I. Meşrutiyet
Cumhuriyet
Tanzimat
Kadın ve doğa yakınlığının ataerkillik tarafından tarihsel ve toplumsal süreçlerde oluşturulduğunu savunan ekofeminist yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Birinci ayrımdaki ekofeministler
İkinci ayrımdaki ekofeministler
Üçüncü ayrımdaki ekofeministler
Dördüncü ayrımdaki ekofeministler
Beşinci ayrımdaki ekofeministler
Aşağıdakilerden hangisi ekofeminizmi, doğum, besleme, çocuk ve yaşlıların bakımına önem vermenin geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini ve kalıplarını pekiştireceği gerekçesiyle eleştirir?
P.C Allen
R. Eisler
J. Biehl
V. Shiva
S. Bayraktar
III.Dünya ülkelerinde kadın ve doğa arasında metafizik ve madde ötesi bir ilişki oluşturarak kadınlara ekolojik liderliğin sorumluluğunu yüklediği için eleştirilen ekofeminist yazar aşağıdakilerden hangisidir?
E. Okoko
C. Merchant
J. Biehl
E. Zein-El Abdin
V. Shiva
R.Eisler, günümüzdeki kadın sorunları ve ekolojik krizin temelinde tarih öncesi toplumlardaki kadını ve yeryüzünü yücelten inancın yerini aşağıdakilerden hangisinin aldığını savunmaktadır?
Ekonomik sorunların
Teknolojik gelişmelerin
Farklı görüşlerin
Ataerkil dinlerin
Karmaşık ilişkilerin
İşlevselci sosyolojiye göre, çocuğun sosyalizasyonunda en önemli öğrenme mekanizması hangisidir?
Çeşitli çocuk oyunlarının öğrenilmesi
Amaçsız taklit pratikleri yapması
Çeşitli ihtiyaçlar ve yoksunluklarla belli nesnelere yönelmesi
Çeşitli hazların itici gücüyle belli nesnelere yönelmesi
Özdeşleşim yoluyla kendine rol modeli benimsemesi
Aşağıdakilerden hangisi sosyalizasyon sürecinin amaçlarından biri değildir?
Güdüleri kontrol etmek
Ana-babalık rollerine hazırlamak
Doğru ve yanlışı anlamak
Toplumsal yapıyı eleştirmelerini sağlamak
Mesleki rollere hazırlamak
Sembolik etkileşimciliğe göre, oyun sembolüyle rol alma pratiğinin gerçekleşmesi aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurmaz?
Bu role yeni anlamlar katarak toplumsal aktör haline gelmesi
Toplumsal yaşamda kendi benliği dışındaki diğer benlikleri, değerleri ve kabulleri fark etmesi
Toplumsal bir benlik kazanması
Toplumun işlevlerle tanımlı işbölümünde kendi bireysel konumunu yaratma becerisini kazanması
Bu rolün gerekliliklerini ve sosyal beklentilerini öğrenmesi
Aşağıdakilerden hangisi Baumrind'in ana- baba-çocuk etkileşimi ve çocuk yetiştirme konusunda ana-baba stiline ilişkin belirlediği temel boyutlardan biri değildir?
İletişimde açıklık
Olgunluk
Çatışma
Destek
Kontrol
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Aile Sosyolojisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: