aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Aile Eğitimi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2017 - 2018)

Açıköğretim Fakültesi Aile Eğitimi dersi 2017 - 2018 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Aile Eğitimi Ara Sınav çıkmış sorular

Aile Eğitimi 2017 - 2018 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi avcı toplayıcı toplumda görülen aile tiplerinden biridir?
Burjuva ailesi
Köylü ailesi
Köle ailesi
Soylu ailesi
Kandaş aile
Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin aile çalışmalarına bir örnektir?
Anne Destek Programı
Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı
Dere Tepe Eğitim Programı
Bilinçli Aile Engelsiz Çocuk Projesi
Baba Olmak Güzel Şey
Türkiye'de aile odaklı ve aileleri desteklemeye yönelik çalışmaların ilkini gerçekleştiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel
J.Jensen Arnett
Prof. Diane Sunar
Prof.Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı
Prof. Dr. Sevda Bekman
Aşağıdakilerden hangisi geniş aile yapısı içinde çekirdek aile olarak değerlendirilen bir yerleşim türüdür?
Matrilokal
Patrilokal
Ambilokal
Avunkulokal
Neolokal
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı taşra teşkilatı şemasına göre, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri (Yatılı) aşağıdakilerden hangisi kapsamında hizmet vermektedir?
Kadına Yönelik Hizmetler
Çocuk Hizmetleri
Aile ve Toplum Hizmetleri
Engelli Hizmetleri
Yaşlı Hizmetleri
Annenin hamilelik döneminde ve çocuğun 3 yaşına gelene kadarki süreçte aileye destek olmayı amaçlayan ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından yürütülen aile çalışması aşağıdakilerden hangisidir?
Anne Destek Programı
3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı
Dere Tepe Eğitim Programı
Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı (KAEEP)
Aile Mektupları
Aşağıdakilerden hangisi makro düzey kuramlardan biridir?
Çatışma Kuramı
Aile Sistemleri Kuramı
Sosyal Mübadele Kuramı
Sembolik Etkileşimci Kuram
Gelişimsel Kuram
Kağıtçıbaşı'nın Karşılıklı Bağımlı Aile Modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Çocuğun anne babaya bağımlılığı itaate ve otoriteye dayalıdır.
Bağımsız çocuk yetiştirmeyi sağlar.
Önce çocuk anne babaya bağımlıdır, daha sonra yaşlanan anne baba çocuğa bağımlıdır.
Genellikle işlevsel-geniş aile özelliği sergiler.
Birey ve aile hem maddi hem de duygusal alanda bağımlıdır.
Karma aile olarak da tanımlanan, boşanma, terk veya eşlerden birinin ölümü nedeniyle tekrar evlenenler ve eşlerden en az birinin önceki ilişkisinden çocuğunun olduğu aileler, hangi aile yapısı kapsamında değerlendirilir?
Çekirdek aile yapısı
Geniş aile yapısı
Üvey aile yapısı
Tek ebeveynli aile yapısı
Sandviç aile yapısı
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Aile Eğitimi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi orta sosyoekonomik düzeydeki ailelere yönelik aile çalışmalarının katkılarından biridir?
Sağlık hizmetlerine ulaşmayı sağlama
Hukuksal sorunlarda yardımcı olma
İş bulmada yardımcı olma
Psikolojik rahatlama sağlama
Maddi kaynak bulmada yardımcı olma
“Belli bir konuda bilgi sağlamak amaçlı hazırlanan kısa, yazılı ve resimli belgelerdir.” şeklinde tanımlan iletişim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Hatırlatma Notu
Broşür
Bülten
İletişim Defteri
Duyuru
Grup üyelerinin kaygılarını azaltan ve diğer üyelerle rahat iletişime geçmelerini sağlayan aile eğitimi etkinliklerinde kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Buz kırma
Örnek olay inceleme
Soru-cevap
Rol oynama
Demostrasyon
Aşağıdakilerden hangisi ailelerle çalışan kişi ile aile arasındaki sınırları ihlal edecek davranışlar arasında yer almaz?
Hizmet verilen kişilerle arkadaşlık gibi yakın ilişki kurmak
Sunulan hizmette standart uygulamaların dışına çıkmak
Pahalı hediyeler almak-vermek
Etkin dinleyici olmak
Çıkar ilişkileri kurmak
Aşağıdakilerden hangisi Ekolojik Sistemler Kuramı’na göre bireyin içinde yaşadığı ve doğrudan etkileşimde bulunduğu yakın ilişkiler ağını içerir?
Mikrosistem
Mezosistem
Makrosistem
Kronosistem
Ekzosistem
I. Bilgi verir. II. Emredicidir. III. Rehberlik eder. Öğretici iletişim ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Yalnız I
Yalnız III
I ve III
II ve III
I, II ve III
Epstein’in aile katılım düzeylerinden hangisi ailelerin okulun etkinliğinin ve kalitesinin geliştirilmesinde önemli bir ortak olarak görülmesini ve okuldaki gelişim süreçlerine katılımlarını teşvik eder?
Gönüllülük
Karar alma süreçlerine aile katılımı
İletişim
Anne babalık/Çocuk yetiştirme
Evde öğrenme
------- problemli durumlarda ailelerin iyileştirilmesi, eğitilmesi ve sorunlarla baş etmek için nasıl davranacaklarının öğretildiği klinik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda bilgi, destek ve iletişim profesyonellerden ailelere doğrudur ve hâkimiyet profesyonellerdedir. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Aile katılımı
Aile merkezli hizmetler
Veli toplantısı
Ortak yetkilendirme
Aile danışmanlığı/terapisi
Aşağıdakilerden hangisi aile eğitimi ve katılımının “Hazırlıklı Olma” ilkesi kapsamında yer almaz?
Eğitimde kullanılacak araç-gereçlerin hazırlanması
Eğitim içeriğinin ve sürecinin planlanması
Ailelerin aile eğitimi ve katılımı süreçlerine devam etmelerinin sağlanması
Aile eğitimi ve katılımı için fiziksel koşulların düzenlenmesi
Ailelerin eğitim ve katılım gereksinimlerinin belirlenmesi
Aşağıdakilerden hangisi eğitimcilerin ailelerle işbirliği konusundaki yükümlülüklerinden biri değildir?
Ailede ve çocukta haklarının farkındalığını oluşturmak
Ailelerle işbirliği için gerekli planlama ve hazırlıkları yapmak
Sosyokültürel farklılıklara saygı duymak ve olumlu tepkilerde bulunmak
Aile hayatında yaşanan ve çocuğu etkileyen durumlara duyarlı olmak
Çocukla ilgili bilgileri ailesiyle paylaşmamak
Aşağıdakilerden hangisi Okul Öncesi Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Rehberi (OBADER)'deki ailenin okul etkinliklerine katılım aşamalarından biri değildir?
Materyal hazırlama sürecinde görev alma
Gözlemci olarak okulda bulunma
Sınıfta yeteneğine uygun etkinliklerde görev alma
Ev ziyaretlerinde öğretmeni değerlendirme
Sosyal etkinliklerde öğretmene yardımcı olma
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Aile Eğitimi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: